Bronzový

Hledám varianty 'bronzový' [ bronzovými (10) bronzovým (4) bronzových (12) bronzový (12) bronzovou (5) bronzovém (2) bronzového (6) bronzové (27) bronzová (3) ]. Nalezeno 69 veršù.
Exodus 26:11...houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš...
Exodus 26:37... Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový oltář z...
Exodus 27:4...z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby...
Exodus 30:18...promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi...
Exodus 35:16...do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho...
Exodus 36:18...druhého spojeného kusu. Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek....
Exodus 38:5... do poloviny jeho výšky. Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče....
Exodus 38:8...se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desekBronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze...
Exodus 38:19...nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky; obložení jejich...
Exodus 38:30...vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkáváníbronzový oltář s jeho bronzovým roštem, veškeré náčiní k...
Exodus 39:39... vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanubronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní,...
Numeri 21:9...se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl...
Jozue 6:19...jej do neštěstí. Všechno stříbro, zlatobronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu....
Jozue 6:24...i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlatobronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova...
Soudců 16:21... Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem...
1. Samuel 17:5...Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého...
1. Samuel 17:6...pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí...
1. Samuel 17:38...nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho...
2. Samuel 8:10...válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlatébronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně...
2. Samuel 21:16...unavil. Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj),...
2. Samuel 22:35...učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys ...
1. Královská 4:13...kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených městbronzovými závorami; Achinadab, syn Idův, spravoval...
1. Královská 7:15...dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12...
1. Královská 7:27... Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla. Každý stojan byl 4 lokte...
1. Královská 7:30...nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř rohových...
1. Královská 7:38...rozměrů a stejného tvaru. Vyrobil také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40 batů. Každé umyvadlo...
1. Královská 8:64...a moučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby...
1. Královská 14:27... Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala...
2. Královská 16:14...úlitbu a skropil oltář krví své pokojné obětiBronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal...
2. Královská 16:15... Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal...
2. Královská 16:17...přikázal. Král Achaz pak osekal postranicebronzových stojanů a sejmul z nich umyvadla. Moře sňal z...
2. Královská 18:4...sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztlouklbronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do ...
2. Královská 25:7...jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne...
2. Královská 25:13... aby se někdo staral o vinice a oral poleBronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře...
2. Královská 25:14...i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral...
2. Královská 25:17... Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty s mřížováním a granátovými...
1. Letopisů 15:19...strážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel,...
1. Letopisů 18:8...množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král...
1. Letopisů 18:10... Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrnébronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně...
1. Letopisů 29:2...pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyx a...
2. Letopisů 1:5...do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna...
2. Letopisů 1:6...s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem...
2. Letopisů 4:1... Opora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů...
2. Letopisů 6:13...5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit doprostřed prostranství....
2. Letopisů 7:7...zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout...
2. Letopisů 12:10... Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala...
2. Letopisů 33:11...zajali. Vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své...
2. Letopisů 36:6...němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar...
Job 6:12...Copak je síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch...
Job 20:24...Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí...
Job 40:18...šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v...
Žalmy 18:35...učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou...
Izaiáš 48:4... svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než...
Jeremiáš 1:18... učinil opevněným městem, železným sloupembronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím...
Jeremiáš 15:20... Postavil jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou...
Jeremiáš 27:19...Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o stojanech a ostatních cennostech, které v...
Jeremiáš 39:7...šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Královský palác...
Jeremiáš 52:11...pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu, kde ho pak...
Jeremiáš 52:17...zanechal, aby obdělávali vinice a poleBronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře...
Jeremiáš 52:18... kratiknoty, obětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky...
Jeremiáš 52:20...stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám...
Jeremiáš 52:22...a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a granátovými...
Ezechiel 9:2...s písařským náčiním po boku. Přišli a stanulibronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze...
Ezechiel 27:13...s tebou obchodují; za tvé zboží platí otrokybronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně,...
Daniel 2:32...zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti...
Daniel 2:39... slabší než to tvé, a po něm třetí královstvíbronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté...
Daniel 4:12...mu však ponechte v zemi, v poutech železnýchbronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí...
Daniel 4:20...mu však ponechte v zemi, v poutech železnýchbronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí...
Daniel 7:19...Byla strašná a děsivá, se železnými zubybronzovými drápy, hltala a drtila a zbytek rozdupávala...

Slova obsahující bronzový: bronzový (12) bronzových (12) bronzovým (4) bronzovými (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |