Bronzem

Hledám varianty 'bronzem' [ bronzu (44) bronzem (10) bronz (16) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 4:22...porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech...
Exodus 25:3... Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbrobronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí...
Exodus 27:2... jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty...
Exodus 27:3...pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíšbronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na...
Exodus 27:4...z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový roštbronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy...
Exodus 27:6...také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou...
Exodus 27:10...sloupů s dvaceti patkami na této straně budebronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí...
Exodus 27:11... jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami budebronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Na západní...
Exodus 27:17...jejich háčky budou stříbrné a jejich patkybronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50...
Exodus 27:18...ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkamibronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku...
Exodus 27:19...všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří budebronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý...
Exodus 31:4...vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbřebronzu, aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával...
Exodus 35:5... přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbrobronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí...
Exodus 35:24...je. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také...
Exodus 35:32...vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbřebronzu, aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával...
Exodus 36:38...obložili zlatem, jejich pět patek však bylobronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva:...
Exodus 38:2...rohy vystupující z oltáře a obložil jej bronzem. Vyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty,...
Exodus 38:3...a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobilbronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a...
Exodus 38:4...z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový roštbronzu a připevnil jej zespodu pod obrubu oltáře, do...
Exodus 38:6... Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby...
Exodus 38:10...sloupů s dvaceti patkami na této straně bylobronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na...
Exodus 38:11...jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylobronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Na západní...
Exodus 38:17...byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů bylybronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné, obložení...
Exodus 38:20... Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří bylybronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví,...
Exodus 38:29... obložení jejich hlavic a na spojovací příčkyBronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů...
Numeri 31:22...Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbrobronz, železo, cín a olovo, vše, co snese oheň, přepálíte...
Deuteronomium 28:23...dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou proměníbronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem...
Deuteronomium 33:25...je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železabronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí...
Jozue 22:8...množstvím dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzem a železem a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se...
2. Samuel 8:8...a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechl, že David...
1. Královská 7:16...tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlilbronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů....
1. Královská 7:45...pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v...
1. Královská 7:47...Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit...
2. Královská 25:13... aby se někdo staral o vinice a oral poleBronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře...
2. Královská 25:16... které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomounbronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup...
2. Královská 25:17... Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty s mřížováním a granátovými...
1. Letopisů 18:8...měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a...
1. Letopisů 22:3...a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového dřeva nepočítaně...
1. Letopisů 22:14...tisíc talentů zlata a milion talentů stříbrabronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a...
1. Letopisů 22:16...a všechny zkušené řemeslníky. Zlata, stříbrabronzu i železa je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin...
1. Letopisů 29:2...zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrnébronz pro bronzové, železo pro železné a dřevo pro dřevěné,...
1. Letopisů 29:7...dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železa. Kdokoli měl drahokamy,...
2. Letopisů 2:6... který by uměl pracovat se zlatem, stříbrembronzem a železem, se šarlatem, karmínem a modří a také...
2. Letopisů 2:13...byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrembronzem i železem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modří,...
2. Letopisů 4:9... před nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem. Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu...
2. Letopisů 4:16...pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v...
2. Letopisů 4:18...Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit...
2. Letopisů 24:12...kameníky, tesaře spolu s kováři železabronzu, aby opravovali Hospodinův chrám. Mistři byli pilní,...
Job 37:18...roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlobronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si...
Job 41:19...či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobnébronz považuje za dřevo trouchnivé. Šípy ho nezaženou na...
Žalmy 107:16... které dělá pro lidi! On přece rozbíjí bránybronzu, láme železné závory! Blázni se vydali cestou...
Izaiáš 45:2...půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji bránybronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a...
Izaiáš 60:17...spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva...
Jeremiáš 6:28...Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by bylibronzu nebo železa; pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou...
Jeremiáš 15:12... se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady...
Jeremiáš 52:17...zanechal, aby obdělávali vinice a poleBronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře...
Jeremiáš 52:20...stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám...
Jeremiáš 52:22...a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a granátovými...
Ezechiel 1:7...jako býčí kopyta, třpytící se jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce....
Ezechiel 40:3...tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jakobronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí,"...
Daniel 2:35...a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlínabronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky - jako plevy,...
Daniel 2:45...lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železobronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co...
Daniel 5:4...víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. Vtom se přímo před...
Daniel 5:23... Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlatabronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani...
Daniel 10:6...pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel...
Micheáš 4:13... Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu...
Zachariáš 6:1...horami se objevily čtyři vozy; a ty hory bylybronzu. První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci...
Zjevení 1:15...jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V...
Zjevení 2:18... oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |