Bravem

Hledám varianty 'bravem' [ bravu (31) bravem (3) brav (30) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 12:16... Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy....
Genesis 13:5...jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby...
Genesis 20:14...říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil...
Genesis 24:35...pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně i velbloudy...
Genesis 26:14...stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu...
Genesis 32:6...tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, oslybrav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se...
Genesis 32:8...padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidibrav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel:...
Genesis 34:28... kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno...
Genesis 45:10...- ty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám...
Genesis 46:32... Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a...
Genesis 47:1..."Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen...
Genesis 47:17...svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koněbrav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil...
Genesis 50:8...bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy...
Exodus 9:3...máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skotbrav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská...
Exodus 10:9...starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao...
Exodus 10:24...a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš...
Exodus 12:32...Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i...
Exodus 12:38...také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli...
Exodus 20:24...budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své...
Exodus 22:29...odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotembravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně....
Exodus 34:3... Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy...
Leviticus 1:2...dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebobravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede...
Leviticus 1:10...Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběťbravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a...
Leviticus 3:6... Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběťbravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li...
Leviticus 5:6...jehož se dopustil, Hospodinu přinese samicibravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj...
Leviticus 22:21... nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebobravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení -...
Leviticus 27:26...nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebobravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře,...
Leviticus 27:32...ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotubravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí,...
Numeri 11:22...celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny...
Numeri 15:3...při vašich slavnostech, ze skotu nebobravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar,...
Numeri 18:17...svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví...
Numeri 22:40...do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skotbrav a pozval k hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho...
Numeri 31:28...pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslůbravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi...
Numeri 31:30...z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslůbravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek...
Numeri 31:32...kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu,...
Numeri 31:36...těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675....
Numeri 31:43...od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu,...
Deuteronomium 7:13... vínu i oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš...
Deuteronomium 8:13...domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skotbrav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se...
Deuteronomium 12:6...i dobrovolné oběti a prvorozené ze svého skotubravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 12:17... vína a oleje ani prvorozené ze svého skotubravu, žádnou ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani...
Deuteronomium 12:21...tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skotbrav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš...
Deuteronomium 14:23...a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotubravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě,...
Deuteronomium 15:19... Každého prvorozeného samce ze svého skotubravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka...
Deuteronomium 16:2...pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběťbravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm...
Deuteronomium 18:3... kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebobravu - dají knězi plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu...
Deuteronomium 28:4...tvého dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá...
Deuteronomium 28:18... plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení, prokletý budeš i při...
Deuteronomium 28:51...víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech...
1. Samuel 15:3...je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skotbrav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal...
1. Samuel 15:9...se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo...
1. Samuel 15:15..." odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu....
1. Samuel 15:21...jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali...
1. Samuel 27:9...kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k...
1. Samuel 30:20...to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je...
1. Královská 5:3...dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů bravu a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší...
1. Královská 8:5...se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho...
2. Královská 5:26...chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinicebrav a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto...
1. Letopisů 12:41... hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval. David se poradil...
1. Letopisů 27:31...Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský; za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové...
2. Letopisů 32:29...stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím....
Nehemiáš 10:37...svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotubravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě....
Jeremiáš 31:12...dobrotou - všude obilí, víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a...
Jonáš 3:7...velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou potravu; nejedí ani nepijí. Lidé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |