Bratr

Hledám varianty 'bratr' [ bratřími (2) bratřím (5) bratří (15) bratři (258) bratře (13) bratry (133) bratrům (57) bratrů (53) bratru (47) bratrovi (7) bratrem (20) bratrech (3) bratra (140) bratr (118) ]. Nalezeny 804 verše.
Genesis 4:2...od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se...
Genesis 4:9...svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl....
Genesis 4:10..."Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země...
Genesis 4:11...země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti...
Genesis 4:21...těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery...
Genesis 9:5...život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem...
Genesis 9:22...nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho...
Genesis 9:25... řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď...
Genesis 10:21...národností. Semovi, otci všech Heberových synůbratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi...
Genesis 10:25... neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan zplodil Almodada, Šelefa,...
Genesis 13:8...mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode ,...
Genesis 16:12...všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak...
Genesis 19:7...vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery...
Genesis 20:5... sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!"...
Genesis 20:13... Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně,...
Genesis 20:16...ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním...
Genesis 22:20...oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze...
Genesis 22:21...bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce Aramova), Keseda, Chazoa,...
Genesis 22:23...Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma...
Genesis 24:15...se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě...
Genesis 24:29...a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u...
Genesis 24:53...zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili,...
Genesis 24:55...vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane...
Genesis 25:26...dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob,...
Genesis 27:6... vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku,...
Genesis 27:11..." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na ...
Genesis 27:23...Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi...
Genesis 27:29...slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou...
Genesis 27:30...Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji...
Genesis 27:35...Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak...
Genesis 27:37..."Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i...
Genesis 27:40...rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se...
Genesis 27:41...se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova...
Genesis 27:42...mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy, synu můj,...
Genesis 27:43...tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než...
Genesis 27:44...nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene,...
Genesis 28:5...Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuelabratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák...
Genesis 29:4...ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jstebratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna...
Genesis 32:4...do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi:...
Genesis 32:7...vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta...
Genesis 32:12...ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije ...
Genesis 32:14...noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů,...
Genesis 32:18...Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je...
Genesis 33:3...se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem...
Genesis 33:9...naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatekbratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl:...
Genesis 34:11...ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete!...
Genesis 34:25...největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí...
Genesis 35:1... jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo...
Genesis 35:7...tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla...
Genesis 36:6...zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby...
Genesis 37:2...byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na...
Genesis 37:4...mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:5... Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si...
Genesis 37:8...snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty...
Genesis 37:9...Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce,...
Genesis 37:10...a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otcibratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s...
Genesis 37:11... s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem...
Genesis 37:12...jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael...
Genesis 37:13...do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl...
Genesis 37:14...mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho...
Genesis 37:16... a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž...
Genesis 37:17...‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a...
Genesis 37:23...) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, ...
Genesis 37:26...a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra...
Genesis 37:27...a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti...
Genesis 37:30...Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil sebratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A...
Genesis 38:1... Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam...
Genesis 38:8... Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru...
Genesis 38:9...nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal...
Genesis 38:11..." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Po...
Genesis 38:29...On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak...
Genesis 38:30...jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach,...
Genesis 42:3...naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína,...
Genesis 42:4...obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu...
Genesis 42:6...to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své...
Genesis 42:7...k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako...
Genesis 42:8...odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny...
Genesis 42:13...země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské...
Genesis 42:15...odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy...
Genesis 42:16...bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila...
Genesis 42:20...hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím...
Genesis 42:21...začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil...
Genesis 42:28...vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo...
Genesis 42:32... nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je...
Genesis 42:34...a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní...
Genesis 42:38..." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší...
Genesis 43:3...přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit...
Genesis 43:4...oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme....
Genesis 43:5...nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč...
Genesis 43:6...Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i...
Genesis 43:7...rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli...
Genesis 43:13...sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj...
Genesis 43:14...slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o ...
Genesis 43:29...a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš...
Genesis 43:30...Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam...
Genesis 43:33...nemohou jíst s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného ...
Genesis 44:14...Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co...
Genesis 44:19...můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého...
Genesis 44:20...řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je...
Genesis 44:23...řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili...
Genesis 44:26...jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu...
Genesis 44:33...chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce?...
Genesis 45:1...nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a...
Genesis 45:3...paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak...
Genesis 45:4...ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš...
Genesis 45:12...nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v...
Genesis 45:15...plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři...
Genesis 45:16...paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao...
Genesis 45:17...rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na...
Genesis 45:24...otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z...
Genesis 46:31...tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi...
Genesis 47:1...tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otecbratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším,...
Genesis 47:2... Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?"...
Genesis 47:5...s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého...
Genesis 47:6...egyptská země leží před tebou! Usaď svého otcebratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A...
Genesis 47:11...podle faraonova rozkazu usadil svého otcebratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části...
Genesis 47:12...kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otcebratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty...
Genesis 48:6...jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu...
Genesis 48:19...z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde...
Genesis 48:22... Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým...
Genesis 49:5...odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady...
Genesis 49:8...Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel!...
Genesis 49:26...Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvolenéhobratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a...
Genesis 50:8...hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot...
Genesis 50:14...pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si...
Genesis 50:15...ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co...
Genesis 50:17...‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti...
Genesis 50:18...Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Genesis 50:24...přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede...
Exodus 1:6...v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní...
Exodus 2:11...a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden...
Exodus 4:14..." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej...
Exodus 4:18...a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji...
Exodus 7:1...jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti...
Exodus 7:2... Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny...
Exodus 28:1...pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali...
Exodus 28:2...Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se...
Exodus 28:4...a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu...
Exodus 28:41...je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš,...
Exodus 32:27...táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali...
Exodus 32:29... i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne...
Leviticus 10:6...a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin...
Leviticus 16:2...Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější...
Leviticus 18:14...přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je...
Leviticus 18:16... nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její...
Leviticus 19:17...jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho...
Leviticus 20:21...bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou...
Leviticus 21:2...poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceřibratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla...
Leviticus 21:10...otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej...
Leviticus 25:25...zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, ...
Leviticus 25:35... Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a...
Leviticus 25:36...ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani...
Leviticus 25:39...Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké...
Leviticus 25:46...trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat....
Leviticus 25:47...se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu...
Leviticus 25:48...na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z...
Numeri 6:7...mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matcebratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak...
Numeri 8:26...a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu...
Numeri 16:10...před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě...
Numeri 18:2...před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se...
Numeri 18:6... Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby...
Numeri 20:3...do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli...
Numeri 20:8...k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete...
Numeri 20:14...k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly...
Numeri 27:4...neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl...
Numeri 27:7... Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na . K...
Numeri 27:9...neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví...
Numeri 27:10...jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby...
Numeri 27:11...bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z...
Numeri 27:13...ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na...
Numeri 32:6...a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete...
Numeri 36:2...od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za...
Deuteronomium 1:16...soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi...
Deuteronomium 1:28...Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je...
Deuteronomium 2:4...sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás...
Deuteronomium 2:8...a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se...
Deuteronomium 3:18...přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš...
Deuteronomium 3:20...vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou...
Deuteronomium 10:9...nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin...
Deuteronomium 13:7...tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel,...
Deuteronomium 15:2... Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení...
Deuteronomium 15:3...Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není...
Deuteronomium 15:7... Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 15:9... rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k...
Deuteronomium 15:11... přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když...
Deuteronomium 15:12...ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u...
Deuteronomium 17:15... tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit...
Deuteronomium 17:20...pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani...
Deuteronomium 18:2...z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl....
Deuteronomium 18:7...Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst...
Deuteronomium 18:15... Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte....
Deuteronomium 18:18...řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova...
Deuteronomium 19:18...to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho...
Deuteronomium 19:19... uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší...
Deuteronomium 20:8...Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové...
Deuteronomium 22:1... Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru...
Deuteronomium 22:2...poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k...
Deuteronomium 22:3...oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když...
Deuteronomium 22:4...být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej...
Deuteronomium 23:20...jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde o peníze, potraviny nebo...
Deuteronomium 23:21...úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná...
Deuteronomium 24:7...někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ...
Deuteronomium 24:14...nádeníka, chudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval....
Deuteronomium 25:3...mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou...
Deuteronomium 25:5...dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl...
Deuteronomium 25:6...mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten...
Deuteronomium 25:7...městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně splnit...
Deuteronomium 25:9...zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem...
Deuteronomium 28:54...z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu...
Deuteronomium 32:50...připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To...
Deuteronomium 33:9...otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé...
Deuteronomium 33:16...Josefově nechť spočine, na temeni vyvolenéhobratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy...
Deuteronomium 33:24...řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a...
Jozue 1:14...v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům...
Jozue 1:15...bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem,...
Jozue 2:13...záruku, že necháte naživu mého otce a matku,  bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás...
Jozue 14:8...mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí.  bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu,...
Jozue 15:17...svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu....
Jozue 17:4...Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich...
Jozue 22:3...ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil...
Jozue 22:4... váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do...
Jozue 22:7... druhé polovině pak dal Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal...
Soudců 1:3...mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat...
Soudců 1:13...Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou...
Soudců 1:17...usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící v Cefatu a...
Soudců 3:9...vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se...
Soudců 8:19...z nich vypadal jako královský syn." "To byli  bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ...
Soudců 9:1... Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydletbratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému...
Soudců 9:3...muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským...
Soudců 9:5...kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův...
Soudců 9:21...Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech...
Soudců 9:24...a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské...
Soudců 9:26...přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice,...
Soudců 9:31... do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v...
Soudců 9:41...pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí....
Soudců 9:56...na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na...
Soudců 11:3..."Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali...
Soudců 16:31...více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a...
Soudců 18:8...do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli...
Soudců 18:14... "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte...
Soudců 19:23...Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To nebratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým...
Soudců 20:13...zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke...
Soudců 20:23...Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte proti...
Soudců 20:28...a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte,"...
Soudců 21:6... musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen...
Soudců 21:22...kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi slitování...
Růt 4:3...postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a...
Růt 4:10...dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové."...
1. Samuel 14:3...Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase, syna Elího, Hospodinova...
1. Samuel 16:13..." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch...
1. Samuel 17:17...řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž...
1. Samuel 17:18...vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se...
1. Samuel 17:22...zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z...
1. Samuel 17:28... co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na...
1. Samuel 20:29... prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a...
1. Samuel 22:1...se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním....
1. Samuel 26:6...Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišajebratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?"...
1. Samuel 30:23...svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On...
2. Samuel 1:26...proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatanebratře - jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná,...
2. Samuel 2:22...jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat...
2. Samuel 2:26...řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin,...
2. Samuel 2:27...nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni...
2. Samuel 3:8... "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a nevydal jsem do...
2. Samuel 3:27...ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David, prohlásil: "...
2. Samuel 3:30...nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich...
2. Samuel 4:6...v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici,...
2. Samuel 4:9...a jeho potomstvem." David na to Rechabovi a jeho bratru Baanovi, synům Rimona Beerotského, řekl: "Jakože je...
2. Samuel 10:10...Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl:...
2. Samuel 13:3...jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za...
2. Samuel 13:4...mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a...
2. Samuel 13:7...k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu...
2. Samuel 13:8...připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto,...
2. Samuel 13:12..."Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přece...
2. Samuel 13:20...plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale...
2. Samuel 13:26...požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?"...
2. Samuel 13:32...roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli...
2. Samuel 14:7...proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.'...
2. Samuel 15:20... půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenství a...
2. Samuel 18:2... Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému....
2. Samuel 19:13...být poslední při králově návratu domů? Jste  bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále...
2. Samuel 19:42...Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho...
2. Samuel 20:9... Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daříbratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za...
2. Samuel 20:10...další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z...
2. Samuel 21:19... tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako...
2. Samuel 21:21... Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských...
2. Samuel 23:18...trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich...
2. Samuel 23:24...svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asaelbratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského; Šama...
1. Královská 1:9...pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské syny, i všechny královské dvořany z kmene...
1. Královská 1:10...Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s...
1. Královská 2:7...jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna...
1. Královská 2:15...a království z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ...
1. Královská 2:21..." odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš...
1. Královská 2:22...rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna...
1. Královská 9:13... prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi tobratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje...
1. Královská 12:24...lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc...
1. Královská 13:30... Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Achbratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým...
2. Královská 23:9...směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam...
1. Letopisů 1:19... neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan zplodil Almodada, Šelefa,...
1. Letopisů 2:32...Šešan. Syn Šešanův: Achlaj. Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný. Synové...
1. Letopisů 2:42...a Jekamiáš zplodil Elišamu. Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený...
1. Letopisů 4:9... syna Harumova. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť...
1. Letopisů 4:11...neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelubbratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. Ešton...
1. Letopisů 4:27... Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily...
1. Letopisů 5:2...jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale...
1. Letopisů 5:7... Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých...
1. Letopisů 5:13...něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba,...
1. Letopisů 6:24...Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, syna Michaelova,...
1. Letopisů 6:29...Geršomova, syna Leviho. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna...
1. Letopisů 6:33... syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž...
1. Letopisů 6:34...Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém...
1. Letopisů 7:5...zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci....
1. Letopisů 7:16...porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem....
1. Letopisů 7:35...Achi, Rohga, Jechuba a Aram. Synové jeho bratra Chelema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal. Synové...
1. Letopisů 8:14...Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. Zebadiáš, Arad, Eder...
1. Letopisů 8:32...Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner...
1. Letopisů 8:39...- ti všichni byli synové Acelovi. Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet....
1. Letopisů 9:9...Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů -...
1. Letopisů 9:13... syna Mešilemitova, syna Imerova. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760...
1. Letopisů 9:17...bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží...
1. Letopisů 9:19...Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za...
1. Letopisů 9:25...východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních...
1. Letopisů 9:32...svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení,...
1. Letopisů 9:38...zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner...
1. Letopisů 11:20...trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta...
1. Letopisů 11:26...stráž. Další udatní hrdinové byli: Asaelbratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského; Šamot...
1. Letopisů 11:38...Karmelský; Naaraj, syn Ezbajův; Joelbratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj...
1. Letopisů 11:45...Chotama Aroerského; Jediael, syn Šimriho, jeho bratr Jocha Ticejský; Eliel Machvimský; Jeribaj a Jošaviáš,...
1. Letopisů 12:2... Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje...
1. Letopisů 12:30...otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova...
1. Letopisů 12:33...Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a...
1. Letopisů 12:40...a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z Isachara,...
1. Letopisů 13:2...to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v...
1. Letopisů 15:5...Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:6...bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:7... Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho...
1. Letopisů 15:8... Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:9... Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:10... Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity...
1. Letopisů 15:12...otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo...
1. Letopisů 15:16...také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za...
1. Letopisů 15:17...tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů...
1. Letopisů 15:18... Etana, syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota...
1. Letopisů 16:7... Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina,...
1. Letopisů 16:37...Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před ...
1. Letopisů 16:38...rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové...
1. Letopisů 16:39...chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v...
1. Letopisů 19:11...Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl:...
1. Letopisů 19:15...utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil...
1. Letopisů 20:5...Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmihobratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako...
1. Letopisů 20:7... Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců...
1. Letopisů 23:32...vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. ...
1. Letopisů 24:25...synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů...
1. Letopisů 24:31...i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších. David a...
1. Letopisů 25:9...losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:10...a jeho bratři a synové 12 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:11...a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:12...a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:13...a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:14...a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:15...a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:16...jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:17...a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:18...jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:19...bratři a synové 12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:20...jeho bratři a synové 12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:21...bratři a synové 12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:22...jeho bratři a synové 12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:23...bratři a synové 12 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:24...bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:25...jeho bratři a synové 12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:26...bratři a synové 12 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:27...a jeho bratři a synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:28...bratři a synové 12 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:29...bratři a synové 12 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:30...bratři a synové 12 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho...
1. Letopisů 25:31...a synové 12 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové...
1. Letopisů 26:7...Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky...
1. Letopisů 26:8...potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných...
1. Letopisů 26:9...služby. Mešelemiášových udatných synůbratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny:...
1. Letopisů 26:11...a čtvrtého Zachariáše. Chosových synůbratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod...
1. Letopisů 26:12...vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů...
1. Letopisů 26:20...a synů Merariho. Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a...
1. Letopisů 26:22...Jechielovci. Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z...
1. Letopisů 26:25... syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama,...
1. Letopisů 26:26... Zichriho a Šelomita. Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které...
1. Letopisů 26:28...se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili...
1. Letopisů 26:30...úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili...
1. Letopisů 26:32...vynikající muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů -...
1. Letopisů 27:7...Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asaelbratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:18... za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, za Zabulona...
1. Letopisů 28:2... Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by...
2. Letopisů 5:12...Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými synybratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely,...
2. Letopisů 11:4...Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
2. Letopisů 11:22...Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své...
2. Letopisů 19:10... U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo...
2. Letopisů 21:2...jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi, byli: Azariáš, Jechiel,...
2. Letopisů 21:4...upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal...
2. Letopisů 21:13... Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin...
2. Letopisů 28:8...pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti,...
2. Letopisů 28:11...teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy...
2. Letopisů 28:15...naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do...
2. Letopisů 29:15...Jedutunových Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu...
2. Letopisů 29:34...stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se...
2. Letopisů 30:7...moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcovébratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich otců, a ze...
2. Letopisů 30:9...hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí...
2. Letopisů 31:12...levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce...
2. Letopisů 31:13...Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky Jechiela, Azaziáše,...
2. Letopisů 31:15...Šechaniáše, kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřím v jednotlivých kněžských směnách, mladým stejně...
2. Letopisů 35:5...svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se,...
2. Letopisů 35:6...velikonoční beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše."...
2. Letopisů 35:9...300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými bratry Šemajášem a Natanaelem a také Chašabiáš, Jehiel a...
2. Letopisů 35:15...brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho...
2. Letopisů 36:4...ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Jeho...
Ezdráš 3:2...Jeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry...
Ezdráš 3:9...na Božím domě se ujal Jošua se svými synybratry, Kadmiel se svými syny (potomky Hodaviášovými) a...
Ezdráš 6:20...čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele...
Ezdráš 7:18...stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové...
Ezdráš 8:17...v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: nám pošlou...
Ezdráš 8:18...Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho synybratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho poslali...
Ezdráš 8:19...Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové...
Ezdráš 8:24...Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které...
Ezdráš 10:18...Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni...
Nehemiáš 1:2...v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na...
Nehemiáš 3:1... právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu....
Nehemiáš 3:18...poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři vedení Binuim, synem Chenadadovým, správcem poloviny...
Nehemiáš 4:8...na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši...
Nehemiáš 4:17...v noci hlídat a ve dne pracovat." ani  bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli, jsme se...
Nehemiáš 5:1...ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za ...
Nehemiáš 5:5...polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme...
Nehemiáš 5:7...a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné...
Nehemiáš 5:8..."Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své...
Nehemiáš 5:10...národy neměly proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme ...
Nehemiáš 5:14...roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící...
Nehemiáš 7:2...levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl...
Nehemiáš 10:11... Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan, Míka,...
Nehemiáš 10:30... ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího...
Nehemiáš 11:12... správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu. Dále Adajáš, syn...
Nehemiáš 11:13... syna Pašchurova, syna Malkiášova, a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela,...
Nehemiáš 11:14...Mešilemotova, syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn...
Nehemiáš 11:19...284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité...
Nehemiáš 12:7... Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité: Ješua, Binui, Kadmiel...
Nehemiáš 12:8... Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři...
Nehemiáš 12:9...bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim....
Nehemiáš 12:24... Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli...
Nehemiáš 12:36... syna Zakurova, syna Asafova; a rovněž jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj, Netanel,...
Nehemiáš 13:13... a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou...
Ester 10:3...a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a...
Job 1:13...jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a...
Job 1:18...jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a...
Job 6:15...svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.  bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež...
Job 19:13... můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní...
Job 22:6...musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals...
Job 42:11...dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním...
Job 42:15...Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své...
Žalmy 22:23...tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění ...
Žalmy 35:14...klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když...
Žalmy 50:20...zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš sibratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel...
Žalmy 69:9... to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem....
Žalmy 122:8... v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům...
Žalmy 133:1...píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě,...
Přísloví 6:19... který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných...
Přísloví 17:2... Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry se o dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na...
Přísloví 17:17...nekoupí! Přítel miluje za všech okolnostíbratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou...
Přísloví 18:19...sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní...
Přísloví 18:24...tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než...
Přísloví 19:7... se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít...
Přísloví 27:10...ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký soused než...
Kazatel 4:8...Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po...
Píseň 8:1...můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych na potkání...
Izaiáš 3:6...nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš...
Izaiáš 9:18...plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel...
Izaiáš 19:2... Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti...
Izaiáš 66:5... vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli,...
Izaiáš 66:20...mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou...
Jeremiáš 7:15...od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid....
Jeremiáš 9:3... Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti bratři jsou totiž podrazáci,...
Jeremiáš 12:6...zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na...
Jeremiáš 22:18... synu Jošiášovu: "Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach...
Jeremiáš 29:16...lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví...
Jeremiáš 34:9...nikdo neměl zotročovat svého židovského bratra. Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu...
Jeremiáš 34:14...‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe...
Jeremiáš 34:17...jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy vyhlašujisvobodu'...
Jeremiáš 35:3... syna Jeremiáše, syna Chabaciniášova, i jeho bratry a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl...
Ezechiel 11:15...člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu...
Ezechiel 18:18...za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte:...
Ezechiel 22:11...svého bližního, tchán przní vlastní snachubratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otce. Berou v tobě...
Ezechiel 44:25...otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit....
Ozeáš 2:3... Ano, veliký bude den Jizreele! Říkejte svým bratrům: "Ami, Můj lid" a svým sestrám: "Ruchama, Milovaná"...
Ozeáš 12:4...jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s...
Ozeáš 13:15...očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá...
Amos 1:11... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen...
Abdiáš 1:10...Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V...
Abdiáš 1:12...- tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými...
Micheáš 5:2... jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On...
Micheáš 7:2... Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník...
Malachiáš 1:2... "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si zamiloval, ale...
Matouš 1:2... Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres...
Matouš 1:11...zplodil Jošiáše, Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do...
Matouš 4:18...procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon...
Matouš 4:21...a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi...
Matouš 5:22...vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl:...
Matouš 5:23...na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a...
Matouš 5:24...tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým...
Matouš 5:47...A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí,...
Matouš 7:3...vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš...
Matouš 7:4...vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš...
Matouš 7:5...tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly...
Matouš 10:2...apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a...
Matouš 10:21...mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vásBratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou...
Matouš 12:46...ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matkabratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu...
Matouš 12:47... Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však...
Matouš 12:48...mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, ...
Matouš 12:49...na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a  bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj...
Matouš 12:50...Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra, matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a...
Matouš 13:55...tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho...
Matouš 14:3...a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je...
Matouš 17:1...dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil...
Matouš 18:15...zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma...
Matouš 18:16...čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho...
Matouš 18:21...Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu...
Matouš 18:35...Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a...
Matouš 19:29... A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole...
Matouš 20:24...ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že...
Matouš 22:24...muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm...
Matouš 22:25...svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak...
Matouš 22:26...svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Matouš 23:8...protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejteotcem', protože...
Matouš 25:40...cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro .' Těm po své levici tehdy...
Matouš 28:10...se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy...
Marek 1:16...podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž...
Marek 1:19... Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a...
Marek 3:17...(kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"),...
Marek 3:31...něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají....
Marek 3:32...zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl:...
Marek 3:33...však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl:...
Marek 3:34...kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a  bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a...
Marek 3:35...a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu pak začal vyučovat u jezera....
Marek 5:37... aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a...
Marek 6:3...zázraky? Není to snad ten tesař, syn Mariebratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho...
Marek 6:17... s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou...
Marek 10:29...vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole...
Marek 10:30...by nyní v tomto čase stokrát tolik domůbratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v...
Marek 12:19...muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů....
Marek 12:20... aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak...
Marek 13:12... Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatýBratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou...
Lukáš 3:1...Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a...
Lukáš 3:19...za jeho sňatek s Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, Herodes k tomu...
Lukáš 6:14...Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše...
Lukáš 6:41...jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš...
Lukáš 6:42...vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka třísku,' když...
Lukáš 8:19...myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matkabratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat....
Lukáš 8:20...nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim však...
Lukáš 8:21...vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho...
Lukáš 12:13..." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče,"...
Lukáš 14:12...pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátelebratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na...
Lukáš 14:26...lpět na svém otci a matce, ženě a dětechbratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže...
Lukáš 15:27...ptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého...
Lukáš 15:32...a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš...
Lukáš 16:28... pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa...
Lukáš 17:3...těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho...
Lukáš 18:29...není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a...
Lukáš 20:28...muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů....
Lukáš 20:29... aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal...
Lukáš 21:16... Budou vás zrazovat i vlastní rodičebratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt....
Lukáš 22:32...neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i...
Jan 1:40...to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřejbratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra...
Jan 1:41... bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v...
Jan 2:12...uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkoubratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi....
Jan 6:8...aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřejbratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který ...
Jan 7:3...se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i...
Jan 7:5...Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás...
Jan 7:10...jim řekl a zůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně,...
Jan 11:2...Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane,...
Jan 11:19...přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla...
Jan 11:21...Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o...
Jan 11:23... že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při...
Jan 11:32...mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou...
Jan 20:17...jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu...
Jan 21:23...nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu...
Skutky 1:16...Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy...
Skutky 2:29...oznámil, ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a...
Skutky 2:37...Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělatbratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte...
Skutky 3:17...o něj, ho před vašima očima úplně uzdravilaBratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako...
Skutky 3:22...otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Každý,...
Skutky 4:24... co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi...
Skutky 6:3...věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Protobratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti,...
Skutky 7:2...se ho zeptal: "Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v...
Skutky 7:13...otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou...
Skutky 7:23...mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí...
Skutky 7:25...ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale...
Skutky 7:26...a snažil se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratři! Proč jeden druhému ubližujete?' Ten, který...
Skutky 7:37...Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve...
Skutky 9:17...domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po...
Skutky 9:30...mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu. Církve...
Skutky 10:23...vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy. Druhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius...
Skutky 11:1...pobyl ještě několik dní. Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží...
Skutky 11:12...bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám,...
Skutky 11:29... že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po...
Skutky 12:2...některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakubabratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům...
Skutky 12:17...z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovibratrům." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo,...
Skutky 13:15...a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte...
Skutky 13:26...Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu...
Skutky 13:38... kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznalBratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje...
Skutky 14:2... ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o...
Skutky 15:1...čas. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova...
Skutky 15:3...a vyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli...
Skutky 15:7...dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby...
Skutky 15:13... vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany,...
Skutky 15:22...Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali...
Skutky 15:23...tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii....
Skutky 15:31...Antiochie, svolali shromáždění a předali dopisBratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost. Juda se...
Skutky 15:32...pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v...
Skutky 15:33...bratry. [34] A když tam strávili nějaký časbratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a...
Skutky 15:36...Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, ...
Skutky 15:40...Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel...
Skutky 16:2...Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otceBratři v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel...
Skutky 16:40...vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uvidělibratry, povzbudili je a odešli. Přes Amfipolis a Apolonii...
Skutky 17:6... Když je však nenašli, odvlekli Jásona a některé bratry k městským radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí...
Skutky 17:10...Jáson a ostatní složili záruku, propustili jeBratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje....
Skutky 17:14...také tam a začali podněcovat a bouřit davyBratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a...
Skutky 18:18...Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil sebratry a vyrazil s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu...
Skutky 18:27... Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když...
Skutky 21:7... kde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří jsme...
Skutky 21:17...být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzalémabratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi...
Skutky 21:20... vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíšbratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou...
Skutky 22:1...rozhostilo ticho, promluvil k nim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou obhajobu před...
Skutky 22:5...starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější...
Skutky 22:13... přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a...
Skutky 23:1... Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem...
Skutky 23:5..."Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsembratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece...
Skutky 23:6...strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem...
Skutky 28:14...dne přistáli v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak...
Skutky 28:15...dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke...
Skutky 28:17...židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu...
Skutky 28:21...jsme o tobě žádný dopis z Judska a nikdobratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe....
Římanům 1:13...povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechcibratři, abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát chtěl...
Římanům 7:1...život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snadbratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon...
Římanům 7:4... aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámibratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a...
Římanům 8:12...těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nužebratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li...
Římanům 9:3...si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž...
Římanům 10:1...kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame."  Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu...
Římanům 11:25...větve naroubováni do své vlastní olivy? Nechcibratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste...
Římanům 12:1...Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývámbratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou...
Římanům 14:10...Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece...
Římanům 14:13...proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám...
Římanům 14:15...nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň...
Římanům 14:21...maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro...
Římanům 15:14...svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotubratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého...
Římanům 15:30...vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnánímBratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím...
Římanům 16:17...vás všechny církve Kristovy. Prosím vásbratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a...
Římanům 16:23... Pozdravuje vás městský pokladník Erastusbratr Kvartus. Tomu, který moc vás posílit podle mého...
1. Korintským 1:1... z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu...
1. Korintským 1:10...se svým Synem Ježíšem Kristem, naším PánemBratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste...
1. Korintským 1:11...a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vásbratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na...
1. Korintským 1:26...Boží slabost je silnější než lidé. Podívejte sebratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi...
1. Korintským 2:1... se chlubí v Hospodinu." Ani jsem vámbratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak...
1. Korintským 3:1...ale máme mysl Kristovu! Jenže jsem s vámibratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s...
1. Korintským 4:6... zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení BůhBratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste...
1. Korintským 5:11...píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač,...
1. Korintským 6:5...To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to...
1. Korintským 6:6...moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! vůbec to...
1. Korintským 6:8...škodu? Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl...
1. Korintským 7:12... Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji...
1. Korintským 7:15... Pokud však nevěřící chce odejít, odejdeBratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh...
1. Korintským 7:24...draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otrokyBratři, každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán....
1. Korintským 7:29...se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vámbratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako...
1. Korintským 8:13...jen proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdy v...
1. Korintským 9:5...věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo...
1. Korintským 10:1... když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni...
1. Korintským 11:33... abychom nebyli odsouzeni se světem. Nužebratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na...
1. Korintským 12:1...vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní darybratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste...
1. Korintským 14:6...vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vámbratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud...
1. Korintským 14:20...slov srozumitelně než tisíce slov v jazycíchBratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo,...
1. Korintským 14:26...a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tímbratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň,...
1. Korintským 14:39...to neuznává, nebude uznán. Nužebratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v...
1. Korintským 15:1...všem panuje slušnost a pořádek.  Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal...
1. Korintským 15:6...Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z nich...
1. Korintským 15:50... tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vámbratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království...
1. Korintským 15:58...v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově...
1. Korintským 16:11...ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na nějbratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho...
1. Korintským 16:12... neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jdebratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry...
1. Korintským 16:15... se mezi vámi děje v lásceBratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a...
2. Korintským 1:1... Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém...
2. Korintským 1:8...na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšeníBratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás...
2. Korintským 2:13...jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s nimi rozloučil a vydal se do...
2. Korintským 8:1...radost, že se na vás mohu plně spolehnout!  Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se...
2. Korintským 8:18...k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání...
2. Korintským 8:22...před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha...
2. Korintským 8:23...a pomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova!...
2. Korintským 9:3...zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto...
2. Korintským 9:5... Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno...
2. Korintským 11:9...nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a...
2. Korintským 11:26... ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím,...
2. Korintským 12:18...jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném...
2. Korintským 13:11...mi Pán dal k budování, a ne k boření. Závěrembratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se,...
Galatským 1:2...Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a...
Galatským 1:11... nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vásbratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka....
Galatským 1:19...apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou...
Galatským 2:4...Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou...
Galatským 3:15...přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidskubratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani...
Galatským 4:12...snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečnáBratři, prosím vás, buďte jako ; vždyť i jsem jako vy....
Galatským 4:28...je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vybratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to...
Galatským 4:31...otrokyně nebude dědit se synem svobodné!" A takbratři, nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této...
Galatským 5:11...ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoliBratři, jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy...
Galatským 5:13...navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Anobratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem...
Galatským 6:1...ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.  Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu...
Galatským 6:18...Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchembratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,...
Efeským 6:21...mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. Posílám ho k vám,...
Filipským 1:12...ke slávě a chvále Boží. Chtěl bychbratři, abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo spíše...
Filipským 2:25...za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke...
Filipským 3:1... aby mi posloužil za vás za všechny. Dále pakbratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž...
Filipským 3:13...jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím sibratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno:...
Filipským 3:17...čemu jsme ale došli, toho se držmeBratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch,...
Filipským 4:1...si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužímbratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte...
Filipským 4:8...vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrembratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté,...
Filipským 4:21...všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí...
Koloským 1:1... Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou...
Koloským 1:2...Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj...
Koloským 4:7...tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu....
Koloským 4:9... a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se...
1. Tesalonickým 1:4...v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám...
1. Tesalonickým 2:1... našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.  Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte,...
1. Tesalonickým 2:9...vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovaliBratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i...
1. Tesalonickým 2:14...Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vybratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu...
1. Tesalonickým 2:17...hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadáBratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem,...
1. Tesalonickým 3:2...v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby...
1. Tesalonickým 3:7...nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste vědělibratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra...
1. Tesalonickým 4:1...Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vásbratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále...
1. Tesalonickým 4:6...v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám dříve zdůrazňovali, Pán všechny...
1. Tesalonickým 4:10...jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále...
1. Tesalonickým 4:13...poctivý život beze všeho nedostatku. Nechcemebratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad...
1. Tesalonickým 5:1... O časech a dobách vám není potřeba nic psátbratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v...
1. Tesalonickým 5:4...na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vybratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako...
1. Tesalonickým 5:12...se navzájem tak jako dosud. Prosíme vásbratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu...
1. Tesalonickým 5:14...važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vásbratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné,...
1. Tesalonickým 5:25... který vás volá, je věrný; on to uděláBratři, modlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence...
2. Tesalonickým 1:3...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaBratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině...
2. Tesalonickým 2:1...Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němuBratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry...
2. Tesalonickým 2:13...pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Za vásbratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten...
2. Tesalonickým 2:15...došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A protobratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám...
2. Tesalonickým 3:1...vás v každém dobrém skutku i slovu! Dále vásbratři, prosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo...
2. Tesalonickým 3:6...a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vámbratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se...
2. Tesalonickým 3:13... aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vybratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo...
1. Timoteus 5:1... ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám,...
1. Timoteus 6:2...pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť...
2. Timoteus 2:14...sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se nehádají o slova - nevede to k...
Filemon 1:1...s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a...
Filemon 1:7...láska nám přináší velikou radost a povzbuzeníbratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych...
Filemon 1:16...někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, v...
Filemon 1:20...připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nužebratře, z tebe mám v Pánu užitek i ; potěš srdce v...
Židům 2:12...nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění ...
Židům 3:1... kdo procházejí zkouškami. A proto, moji svatí bratři, společníci v nebeském povolání, hleďte na apoštola...
Židům 3:12...mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozorbratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by...
Židům 7:5...přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešli z Abrahamových beder....
Židům 8:11... nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího...
Židům 10:19...hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba obětiBratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do ...
Židům 13:22... jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vásbratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám...
Židům 13:23...vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím...
Židům 13:24...kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie. Milost s vámi všemi....
Jakub 1:2...pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radostbratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece...
Jakub 1:9...s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení a bohatý ze...
Jakub 1:16... když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce...
Jakub 1:19...byli prvotinou jeho stvoření. Víte, milovaní bratři, že každý člověk být pohotový k slyšení, ale...
Jakub 2:1...v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.  Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše...
Jakub 2:5...lidi špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli...
Jakub 2:14...však nad soudem vítězí. K čemu to jebratři moji, když někdo tvrdí, že víru, ale neprojevuje...
Jakub 2:15...skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe?...
Jakub 3:1...bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učitelibratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni...
Jakub 3:10... Ze stejných úst vychází žehnání i proklínáníBratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného...
Jakub 3:12...stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snadbratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky?...
Jakub 4:11...se před Pánovou tváří a on vás povýšíBratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí...
Jakub 5:7...jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránilBratři, buďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak...
Jakub 5:9...a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte sibratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle,...
Jakub 5:10...dveřích! Za příklad odolnosti a trpělivosti sibratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu....
Jakub 5:12...nesmírně milosrdný a soucitný." Především všakbratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani...
Jakub 5:19...pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úroduBratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy...
1. Petr 5:9...víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením...
1. Petr 5:12... S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás...
2. Petr 1:10...na to, jak byl očištěn od svých starých hříchůBratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a...
2. Petr 3:15...s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech...
1. Jan 2:9... Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve...
1. Jan 2:10...nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo...
1. Jan 2:11...ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde...
1. Jan 3:10...ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli...
1. Jan 3:12...Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé,...
1. Jan 3:13... ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte sebratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze...
1. Jan 3:14...přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra...
1. Jan 3:15... Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný...
1. Jan 3:16...svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v...
1. Jan 3:17...za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě...
1. Jan 4:20...nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí,...
1. Jan 4:21...něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, milujebratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z...
1. Jan 5:16...jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se...
3. Jan 1:3...duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak...
3. Jan 1:5... prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chovášbratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví...
3. Jan 1:10... A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z...
Juda 1:1...přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Kristabratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a...
Zjevení 1:9...byl a který přichází, ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a...
Zjevení 6:11...také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel...
Zjevení 12:10...jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem....
Zjevení 19:10...to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!"...
Zjevení 22:9...to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy....

Slova obsahující bratr: bratr (118) bratra (140) bratrance (3) bratranec (3) bratrech (3) bratrem (20) bratrovi (7) bratrovou (1) bratrovraha (1) bratrská (1) bratrské (4) bratrskou (3) bratrství (1) bratru (47) bratrů (53) bratrům (57) bratry (133)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |