Bratři

Hledám varianty 'bratři' [ bratřími (2) bratřím (5) bratří (15) bratři (258) bratře (13) bratry (133) bratrům (57) bratrů (53) bratru (47) bratrovi (7) bratrem (20) bratrech (3) bratra (140) bratr (118) ]. Nalezeny 804 verše.
Genesis 4:2...od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se...
Genesis 4:9...svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl....
Genesis 4:10..."Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země...
Genesis 4:11...země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti...
Genesis 4:21...těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery...
Genesis 9:5...život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem...
Genesis 9:22...nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho...
Genesis 9:25... řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď...
Genesis 10:21...národností. Semovi, otci všech Heberových synůbratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi...
Genesis 10:25... neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan zplodil Almodada, Šelefa,...
Genesis 13:8...mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode ,...
Genesis 16:12...všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak...
Genesis 19:7...vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery...
Genesis 20:5... sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!"...
Genesis 20:13... Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně,...
Genesis 20:16...ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním...
Genesis 22:20...oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze...
Genesis 22:21...bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce Aramova), Keseda, Chazoa,...
Genesis 22:23...Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma...
Genesis 24:15...se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě...
Genesis 24:29...a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u...
Genesis 24:53...zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili,...
Genesis 24:55...vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane...
Genesis 25:26...dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob,...
Genesis 27:6... vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku,...
Genesis 27:11..." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na ...
Genesis 27:23...Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi...
Genesis 27:29...slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou...
Genesis 27:30...Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji...
Genesis 27:35...Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak...
Genesis 27:37..."Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i...
Genesis 27:40...rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se...
Genesis 27:41...se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova...
Genesis 27:42...mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy, synu můj,...
Genesis 27:43...tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než...
Genesis 27:44...nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene,...
Genesis 28:5...Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuelabratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák...
Genesis 29:4...ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jstebratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna...
Genesis 32:4...do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi:...
Genesis 32:7...vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři sta...
Genesis 32:12...ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije ...
Genesis 32:14...noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů,...
Genesis 32:18...Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je...
Genesis 33:3...se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem...
Genesis 33:9...naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatekbratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl:...
Genesis 34:11...ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete!...
Genesis 34:25...největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí...
Genesis 35:1... jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo...
Genesis 35:7...tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla...
Genesis 36:6...zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby...
Genesis 37:2...byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na...
Genesis 37:4...mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:5... Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si...
Genesis 37:8...snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty...
Genesis 37:9...Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce,...
Genesis 37:10...a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otcibratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s...
Genesis 37:11... s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem...
Genesis 37:12...jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael...
Genesis 37:13...do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl...
Genesis 37:14...mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho...
Genesis 37:16... a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž...
Genesis 37:17...‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a...
Genesis 37:23...) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, ...
Genesis 37:26...a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra...
Genesis 37:27...a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti...
Genesis 37:30...Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil sebratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A...
Genesis 38:1... Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam...
Genesis 38:8... Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru...
Genesis 38:9...nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal...
Genesis 38:11..." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Po...
Genesis 38:29...On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak...
Genesis 38:30...jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach,...
Genesis 42:3...naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína,...
Genesis 42:4...obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu...
Genesis 42:6...to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své...
Genesis 42:7...k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako...
Genesis 42:8...odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny...
Genesis 42:13...země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské...
Genesis 42:15...odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy...
Genesis 42:16...bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila...
Genesis 42:20...hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím...
Genesis 42:21...začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil...
Genesis 42:28...vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo...
Genesis 42:32... nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je...
Genesis 42:34...a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní...
Genesis 42:38..." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší...
Genesis 43:3...přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit...
Genesis 43:4...oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme....
Genesis 43:5...nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč...
Genesis 43:6...Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i...
Genesis 43:7...rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli...
Genesis 43:13...sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj...
Genesis 43:14...slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o ...
Genesis 43:29...a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš...
Genesis 43:30...Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam...
Genesis 43:33...nemohou jíst s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného ...
Genesis 44:14...Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co...
Genesis 44:19...můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého...
Genesis 44:20...řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je...
Genesis 44:23...řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili...
Genesis 44:26...jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu...
Genesis 44:33...chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce?...
Genesis 45:1...nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a...
Genesis 45:3...paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak...
Genesis 45:4...ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš...
Genesis 45:12...nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v...
Genesis 45:15...plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři...
Genesis 45:16...paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao...
Genesis 45:17...rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na...
Genesis 45:24...otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z...
Genesis 46:31...tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi...
Genesis 47:1...tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otecbratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším,...
Genesis 47:2... Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?"...
Genesis 47:5...s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého...
Genesis 47:6...egyptská země leží před tebou! Usaď svého otcebratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A...
Genesis 47:11...podle faraonova rozkazu usadil svého otcebratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části...
Genesis 47:12...kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otcebratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty...
Genesis 48:6...jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu...
Genesis 48:19...z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde...
Genesis 48:22... Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým...
Genesis 49:5...odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady...
Genesis 49:8...Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel!...
Genesis 49:26...Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvolenéhobratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a...
Genesis 50:8...hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot...
Genesis 50:14...pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si...
Genesis 50:15...ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co...
Genesis 50:17...‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti...
Genesis 50:18...Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Genesis 50:24...přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede...
Exodus 1:6...v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní...
Exodus 2:11...a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden...
Exodus 4:14..." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej...
Exodus 4:18...a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji...
Exodus 7:1...jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti...
Exodus 7:2... Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny...
Exodus 28:1...pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali...
Exodus 28:2...Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se...
Exodus 28:4...a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu...
Exodus 28:41...je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš,...
Exodus 32:27...táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali...
Exodus 32:29... i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne...
Leviticus 10:6...a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin...
Leviticus 16:2...Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější...
Leviticus 18:14...přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je...
Leviticus 18:16... nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její...
Leviticus 19:17...jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho...
Leviticus 20:21...bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou...
Leviticus 21:2...poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceřibratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla...
Leviticus 21:10...otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej...
Leviticus 25:25...zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, ...
Leviticus 25:35... Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a...
Leviticus 25:36...ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani...
Leviticus 25:39...Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké...
Leviticus 25:46...trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat....
Leviticus 25:47...se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu...
Leviticus 25:48...na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z...
Numeri 6:7...mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matcebratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak...
Numeri 8:26...a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu...
Numeri 16:10...před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě...
Numeri 18:2...před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se...
Numeri 18:6... Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby...
Numeri 20:3...do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli...
Numeri 20:8...k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete...
Numeri 20:14...k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly...
Numeri 27:4...neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl...
Numeri 27:7... Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na . K...
Numeri 27:9...neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví...
Numeri 27:10...jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby...
Numeri 27:11...bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z...
Numeri 27:13...ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na...
Numeri 32:6...a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete...
Numeri 36:2...od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za...
Deuteronomium 1:16...soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi...
Deuteronomium 1:28...Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je...
Deuteronomium 2:4...sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás...
Deuteronomium 2:8...a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se...
Deuteronomium 3:18...přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš...
Deuteronomium 3:20...vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou...
Deuteronomium 10:9...nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin...
Deuteronomium 13:7...tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel,...
Deuteronomium 15:2... Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení...
Deuteronomium 15:3...Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není...
Deuteronomium 15:7... Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 15:9... rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k...
Deuteronomium 15:11... přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když...
Deuteronomium 15:12...ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u...
Deuteronomium 17:15... tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit...
Deuteronomium 17:20...pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani...
Deuteronomium 18:2...z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl....
Deuteronomium 18:7...Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst...
Deuteronomium 18:15... Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte....
Deuteronomium 18:18...řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova...
Deuteronomium 19:18...to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho...
Deuteronomium 19:19... uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší...
Deuteronomium 20:8...Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové...
Deuteronomium 22:1... Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru...
Deuteronomium 22:2...poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k...
Deuteronomium 22:3...oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když...
Deuteronomium 22:4...být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej...
Deuteronomium 23:20...jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde o peníze, potraviny nebo...
Deuteronomium 23:21...úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná...
Deuteronomium 24:7...někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ...
Deuteronomium 24:14...nádeníka, chudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval....
Deuteronomium 25:3...mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou...
Deuteronomium 25:5...dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl...
Deuteronomium 25:6...mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten...
Deuteronomium 25:7...městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně splnit...
Deuteronomium 25:9...zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem...
Deuteronomium 28:54...z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu...
Deuteronomium 32:50...připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To...
Deuteronomium 33:9...otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé...
Deuteronomium 33:16...Josefově nechť spočine, na temeni vyvolenéhobratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy...
Deuteronomium 33:24...řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a...
Jozue 1:14...v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům...
Jozue 1:15...bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem,...
Jozue 2:13...záruku, že necháte naživu mého otce a matku,  bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás...
Jozue 14:8...mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí.  bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu,...
Jozue 15:17...svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu....
Jozue 17:4...Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich...
Jozue 22:3...ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil...
Jozue 22:4... váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do...
Jozue 22:7... druhé polovině pak dal Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal...
Soudců 1:3...mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat...
Soudců 1:13...Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou...
Soudců 1:17...usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící v Cefatu a...
Soudců 3:9...vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se...
Soudců 8:19...z nich vypadal jako královský syn." "To byli  bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ...
Soudců 9:1... Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydletbratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému...
Soudců 9:3...muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským...
Soudců 9:5...kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův...
Soudců 9:21...Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech...
Soudců 9:24...a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské...
Soudců 9:26...přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice,...
Soudců 9:31... do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v...
Soudců 9:41...pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí....
Soudců 9:56...na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na...
Soudců 11:3..."Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali...
Soudců 16:31...více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a...
Soudců 18:8...do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli...
Soudců 18:14... "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte...
Soudců 19:23...Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To nebratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým...
Soudců 20:13...zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke...
Soudců 20:23...Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte proti...
Soudců 20:28...a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte,"...
Soudců 21:6... musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen...
Soudců 21:22...kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi slitování...
Růt 4:3...postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a...
Růt 4:10...dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové."...
1. Samuel 14:3...Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase, syna Elího, Hospodinova...
1. Samuel 16:13..." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch...
1. Samuel 17:17...řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž...
1. Samuel 17:18...vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se...
1. Samuel 17:22...zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z...
1. Samuel 17:28... co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na...
1. Samuel 20:29... prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a...
1. Samuel 22:1...se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním....
1. Samuel 26:6...Chetejce Achimelecha a Cerujina syna Abišajebratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?"...
1. Samuel 30:23...svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On...
2. Samuel 1:26...proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatanebratře - jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná,...
2. Samuel 2:22...jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat...
2. Samuel 2:26...řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin,...
2. Samuel 2:27...nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni...
2. Samuel 3:8... "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a nevydal jsem do...
2. Samuel 3:27...ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David, prohlásil: "...
2. Samuel 3:30...nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich...
2. Samuel 4:6...v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici,...
2. Samuel 4:9...a jeho potomstvem." David na to Rechabovi a jeho bratru Baanovi, synům Rimona Beerotského, řekl: "Jakože je...
2. Samuel 10:10...Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl:...
2. Samuel 13:3...jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za...
2. Samuel 13:4...mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a...
2. Samuel 13:7...k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu...
2. Samuel 13:8...připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto,...
2. Samuel 13:12..."Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přece...
2. Samuel 13:20...plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale...
2. Samuel 13:26...požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?"...
2. Samuel 13:32...roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli...
2. Samuel 14:7...proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.'...
2. Samuel 15:20... půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenství a...
2. Samuel 18:2... Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému....
2. Samuel 19:13...být poslední při králově návratu domů? Jste  bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále...
2. Samuel 19:42...Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho...
2. Samuel 20:9... Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daříbratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za...
2. Samuel 20:10...další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z...
2. Samuel 21:19... tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako...
2. Samuel 21:21... Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských...
2. Samuel 23:18...trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich...
2. Samuel 23:24...svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asaelbratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského; Šama...
1. Královská 1:9...pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské syny, i všechny královské dvořany z kmene...
1. Královská 1:10...Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s...
1. Královská 2:7...jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna...
1. Královská 2:15...a království z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ...
1. Královská 2:21..." odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš...
1. Královská 2:22...rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna...
1. Královská 9:13... prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi tobratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje...
1. Královská 12:24...lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc...
1. Královská 13:30... Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Achbratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým...
2. Královská 23:9...směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam...
1. Letopisů 1:19... neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan zplodil Almodada, Šelefa,...
1. Letopisů 2:32...Šešan. Syn Šešanův: Achlaj. Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný. Synové...
1. Letopisů 2:42...a Jekamiáš zplodil Elišamu. Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený...
1. Letopisů 4:9... syna Harumova. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť...
1. Letopisů 4:11...neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelubbratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. Ešton...
1. Letopisů 4:27... Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily...
1. Letopisů 5:2...jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale...
1. Letopisů 5:7... Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých...
1. Letopisů 5:13...něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba,...
1. Letopisů 6:24...Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, syna Michaelova,...
1. Letopisů 6:29...Geršomova, syna Leviho. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna...
1. Letopisů 6:33... syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž...
1. Letopisů 6:34...Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém...
1. Letopisů 7:5...zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci....
1. Letopisů 7:16...porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem....
1. Letopisů 7:35...Achi, Rohga, Jechuba a Aram. Synové jeho bratra Chelema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal. Synové...
1. Letopisů 8:14...Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. Zebadiáš, Arad, Eder...
1. Letopisů 8:32...Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner...
1. Letopisů 8:39...- ti všichni byli synové Acelovi. Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet....
1. Letopisů 9:9...Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů -...
1. Letopisů 9:13... syna Mešilemitova, syna Imerova. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760...
1. Letopisů 9:17...bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží...
1. Letopisů 9:19...Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za...
1. Letopisů 9:25...východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních...
1. Letopisů 9:32...svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení,...
1. Letopisů 9:38...zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner...
1. Letopisů 11:20...trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta...
1. Letopisů 11:26...stráž. Další udatní hrdinové byli: Asaelbratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského; Šamot...
1. Letopisů 11:38...Karmelský; Naaraj, syn Ezbajův; Joelbratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho; Selek Amonský; Nachraj...
1. Letopisů 11:45...Chotama Aroerského; Jediael, syn Šimriho, jeho bratr Jocha Ticejský; Eliel Machvimský; Jeribaj a Jošaviáš,...
1. Letopisů 12:2... Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje...
1. Letopisů 12:30...otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova...
1. Letopisů 12:33...Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a...
1. Letopisů 12:40...a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z Isachara,...
1. Letopisů 13:2...to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v...
1. Letopisů 15:5...Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:6...bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:7... Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho...
1. Letopisů 15:8... Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:9... Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:10... Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity...
1. Letopisů 15:12...otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo...
1. Letopisů 15:16...také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za...
1. Letopisů 15:17...tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů...
1. Letopisů 15:18... Etana, syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota...
1. Letopisů 16:7... Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina,...
1. Letopisů 16:37...Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před ...
1. Letopisů 16:38...rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové...
1. Letopisů 16:39...chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v...
1. Letopisů 19:11...Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl:...
1. Letopisů 19:15...utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil...
1. Letopisů 20:5...Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmihobratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako...
1. Letopisů 20:7... Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců...
1. Letopisů 23:32...vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. ...
1. Letopisů 24:25...synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů...
1. Letopisů 24:31...i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších. David a...
1. Letopisů 25:9...losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:10...a jeho bratři a synové 12 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:11...a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:12...a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:13...a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:14...a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:15...a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:16...jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:17...a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:18...jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:19...bratři a synové 12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:20...jeho bratři a synové 12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:21...bratři a synové 12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:22...jeho bratři a synové 12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:23...bratři a synové 12 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:24...bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:25...jeho bratři a synové 12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:26...bratři a synové 12 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:27...a jeho bratři a synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:28...bratři a synové 12 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:29...bratři a synové 12 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a...
1. Letopisů 25:30...bratři a synové 12 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho...
1. Letopisů 25:31...a synové 12 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové...
1. Letopisů 26:7...Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky...
1. Letopisů 26:8...potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných...
1. Letopisů 26:9...služby. Mešelemiášových udatných synůbratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny:...
1. Letopisů 26:11...a čtvrtého Zachariáše. Chosových synůbratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod...
1. Letopisů 26:12...vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů...
1. Letopisů 26:20...a synů Merariho. Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a...
1. Letopisů 26:22...Jechielovci. Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z...
1. Letopisů 26:25... syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama,...
1. Letopisů 26:26... Zichriho a Šelomita. Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které...
1. Letopisů 26:28...se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili...
1. Letopisů 26:30...úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili...
1. Letopisů 26:32...vynikající muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů -...
1. Letopisů 27:7...Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asaelbratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:18... za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, za Zabulona...
1. Letopisů 28:2... Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by...
2. Letopisů 5:12...Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými synybratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely,...
2. Letopisů 11:4...Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
2. Letopisů 11:22...Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své...
2. Letopisů 19:10... U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo...
2. Letopisů 21:2...jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi, byli: Azariáš, Jechiel,...
2. Letopisů 21:4...upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal...
2. Letopisů 21:13... Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin...
2. Letopisů 28:8...pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti,...
2. Letopisů 28:11...teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy...
2. Letopisů 28:15...naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do...
2. Letopisů 29:15...Jedutunových Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu...
2. Letopisů 29:34...stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se...
2. Letopisů 30:7...moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcovébratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich otců, a ze...
2. Letopisů 30:9...hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí...
2. Letopisů 31:12...levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce...
2. Letopisů 31:13...Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky Jechiela, Azaziáše,...
2. Letopisů 31:15...Šechaniáše, kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřím v jednotlivých kněžských směnách, mladým stejně...
2. Letopisů 35:5...svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se,...
2. Letopisů 35:6...velikonoční beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše."...
2. Letopisů 35:9...300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými bratry Šemajášem a Natanaelem a také Chašabiáš, Jehiel a...
2. Letopisů 35:15...brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho...
2. Letopisů 36:4...ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Jeho...
Ezdráš 3:2...Jeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry...
Ezdráš 3:9...na Božím domě se ujal Jošua se svými synybratry, Kadmiel se svými syny (potomky Hodaviášovými) a...
Ezdráš 6:20...čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele...
Ezdráš 7:18...stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové...
Ezdráš 8:17...v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: nám pošlou...
Ezdráš 8:18...Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho synybratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho poslali...
Ezdráš 8:19...Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové...
Ezdráš 8:24...Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které...
Ezdráš 10:18...Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni...
Nehemiáš 1:2...v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na...
Nehemiáš 3:1... právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu....
Nehemiáš 3:18...poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři vedení Binuim, synem Chenadadovým, správcem poloviny...
Nehemiáš 4:8...na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši...
Nehemiáš 4:17...v noci hlídat a ve dne pracovat." ani  bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli, jsme se...
Nehemiáš 5:1...ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za ...
Nehemiáš 5:5...polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme...
Nehemiáš 5:7...a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné...
Nehemiáš 5:8..."Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své...
Nehemiáš 5:10...národy neměly proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme ...
Nehemiáš 5:14...roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící...
Nehemiáš 7:2...levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl...
Nehemiáš 10:11... Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan, Míka,...
Nehemiáš 10:30... ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího...
Nehemiáš 11:12... správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu. Dále Adajáš, syn...
Nehemiáš 11:13... syna Pašchurova, syna Malkiášova, a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela,...
Nehemiáš 11:14...Mešilemotova, syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn...
Nehemiáš 11:19...284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité...
Nehemiáš 12:7... Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité: Ješua, Binui, Kadmiel...
Nehemiáš 12:8... Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři...
Nehemiáš 12:9...bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim....
Nehemiáš 12:24... Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli...
Nehemiáš 12:36... syna Zakurova, syna Asafova; a rovněž jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj, Netanel,...
Nehemiáš 13:13... a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou...
Ester 10:3...a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a...
Job 1:13...jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a...
Job 1:18...jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a...
Job 6:15...svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.  bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež...
Job 19:13... můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní...
Job 22:6...musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals...
Job 42:11...dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním...
Job 42:15...Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své...
Žalmy 22:23...tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění ...
Žalmy 35:14...klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když...
Žalmy 50:20...zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš sibratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel...
Žalmy 69:9... to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem....
Žalmy 122:8... v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům...
Žalmy 133:1...píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě,...
Přísloví 6:19... který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných...
Přísloví 17:2... Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry se o dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na...
Přísloví 17:17...nekoupí! Přítel miluje za všech okolnostíbratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou...
Přísloví 18:19...sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní...
Přísloví 18:24...tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než...
Přísloví 19:7... se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít...
Přísloví 27:10...ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký soused než...
Kazatel 4:8...Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po...
Píseň 8:1...můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych na potkání...
Izaiáš 3:6...nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš...
Izaiáš 9:18...plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel...
Izaiáš 19:2... Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti...
Izaiáš 66:5... vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli,...
Izaiáš 66:20...mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou...
Jeremiáš 7:15...od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid....
Jeremiáš 9:3... Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti bratři jsou totiž podrazáci,...
Jeremiáš 12:6...zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na...
Jeremiáš 22:18... synu Jošiášovu: "Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach...
Jeremiáš 29:16...lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví...
Jeremiáš 34:9...nikdo neměl zotročovat svého židovského bratra. Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu...
Jeremiáš 34:14...‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe...
Jeremiáš 34:17...jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy vyhlašujisvobodu'...
Jeremiáš 35:3... syna Jeremiáše, syna Chabaciniášova, i jeho bratry a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl...
Ezechiel 11:15...člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu...
Ezechiel 18:18...za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte:...
Ezechiel 22:11...svého bližního, tchán przní vlastní snachubratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otce. Berou v tobě...
Ezechiel 44:25...otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit....
Ozeáš 2:3... Ano, veliký bude den Jizreele! Říkejte svým bratrům: "Ami, Můj lid" a svým sestrám: "Ruchama, Milovaná"...
Ozeáš 12:4...jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s...
Ozeáš 13:15...očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá...
Amos 1:11... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen...
Abdiáš 1:10...Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V...
Abdiáš 1:12...- tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými...
Micheáš 5:2... jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On...
Micheáš 7:2... Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník...
Malachiáš 1:2... "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si zamiloval, ale...
Matouš 1:2... Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres...
Matouš 1:11...zplodil Jošiáše, Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do...
Matouš 4:18...procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon...
Matouš 4:21...a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi...
Matouš 5:22...vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl:...
Matouš 5:23...na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a...
Matouš 5:24...tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým...
Matouš 5:47...A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí,...
Matouš 7:3...vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš...
Matouš 7:4...vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš...
Matouš 7:5...tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly...
Matouš 10:2...apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a...
Matouš 10:21...mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vásBratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou...
Matouš 12:46...ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matkabratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu...
Matouš 12:47... Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však...
Matouš 12:48...mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, ...
Matouš 12:49...na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a  bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj...
Matouš 12:50...Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra, matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a...
Matouš 13:55...tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho...
Matouš 14:3...a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s je...
Matouš 17:1...dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil...
Matouš 18:15...zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma...
Matouš 18:16...čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho...
Matouš 18:21...Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu...
Matouš 18:35...Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a...
Matouš 19:29... A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole...
Matouš 20:24...ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že...
Matouš 22:24...muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm...
Matouš 22:25...svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak...
Matouš 22:26...svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Matouš 23:8...protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejteotcem', protože...
Matouš 25:40...cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro .' Těm po své levici tehdy...
Matouš 28:10...se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy...
Marek 1:16...podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž...
Marek 1:19... Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a...
Marek 3:17...(kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"),...
Marek 3:31...něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají....
Marek 3:32...zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl:...
Marek 3:33...však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl:...
Marek 3:34...kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a  bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a...
Marek 3:35...a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu pak začal vyučovat u jezera....
Marek 5:37... aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a...
Marek 6:3...zázraky? Není to snad ten tesař, syn Mariebratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho...
Marek 6:17... s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou...
Marek 10:29...vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole...
Marek 10:30...by nyní v tomto čase stokrát tolik domůbratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v...
Marek 12:19...muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů....
Marek 12:20... aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak...
Marek 13:12... Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatýBratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou...
Lukáš 3:1...Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a...
Lukáš 3:19...za jeho sňatek s Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, Herodes k tomu...
Lukáš 6:14...Šimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra), Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše...
Lukáš 6:41...jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš...
Lukáš 6:42...vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka třísku,' když...
Lukáš 8:19...myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matkabratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat....
Lukáš 8:20...nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim však...
Lukáš 8:21...vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho...
Lukáš 12:13..." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče,"...
Lukáš 14:12...pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátelebratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na...
Lukáš 14:26...lpět na svém otci a matce, ženě a dětechbratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže...
Lukáš 15:27...ptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého...
Lukáš 15:32...a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš...
Lukáš 16:28... pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa...
Lukáš 17:3...těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho...
Lukáš 18:29...není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a...
Lukáš 20:28...muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů....
Lukáš 20:29... aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal...
Lukáš 21:16... Budou vás zrazovat i vlastní rodičebratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt....
Lukáš 22:32...neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i...
Jan 1:40...to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřejbratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra...
Jan 1:41... bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v...
Jan 2:12...uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkoubratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi....
Jan 6:8...aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřejbratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který ...
Jan 7:3...se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i...
Jan 7:5...Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás...
Jan 7:10...jim řekl a zůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně,...
Jan 11:2...Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane,...
Jan 11:19...přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla...
Jan 11:21...Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o...
Jan 11:23... že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při...
Jan 11:32...mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou...
Jan 20:17...jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu...
Jan 21:23...nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu...
Skutky 1:16...Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy...
Skutky 2:29...oznámil, ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a...
Skutky 2:37...Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělatbratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte...
Skutky 3:17...o něj, ho před vašima očima úplně uzdravilaBratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako...
Skutky 3:22...otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Každý,...
Skutky 4:24... co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi...
Skutky 6:3...věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Protobratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti,...
Skutky 7:2...se ho zeptal: "Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v...
Skutky 7:13...otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou...
Skutky 7:23...mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí...
Skutky 7:25...ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale...
Skutky 7:26...a snažil se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratři! Proč jeden druhému ubližujete?' Ten, který...
Skutky 7:37...Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve...
Skutky 9:17...domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po...
Skutky 9:30...mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu. Církve...
Skutky 10:23...vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy. Druhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius...
Skutky 11:1...pobyl ještě několik dní. Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží...
Skutky 11:12...bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám,...
Skutky 11:29... že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po...
Skutky 12:2...některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakubabratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům...
Skutky 12:17...z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovibratrům." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo,...
Skutky 13:15...a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte...
Skutky 13:26...Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu...
Skutky 13:38... kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznalBratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje...
Skutky 14:2... ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o...
Skutky 15:1...čas. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova...
Skutky 15:3...a vyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli...
Skutky 15:7...dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby...
Skutky 15:13... vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany,...
Skutky 15:22...Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali...
Skutky 15:23...tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii....
Skutky 15:31...Antiochie, svolali shromáždění a předali dopisBratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost. Juda se...
Skutky 15:32...pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v...
Skutky 15:33...bratry. [34] A když tam strávili nějaký časbratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a...
Skutky 15:36...Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, ...
Skutky 15:40...Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel...
Skutky 16:2...Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otceBratři v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel...
Skutky 16:40...vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uvidělibratry, povzbudili je a odešli. Přes Amfipolis a Apolonii...
Skutky 17:6... Když je však nenašli, odvlekli Jásona a některé bratry k městským radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí...
Skutky 17:10...Jáson a ostatní složili záruku, propustili jeBratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje....
Skutky 17:14...také tam a začali podněcovat a bouřit davyBratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a...
Skutky 18:18...Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil sebratry a vyrazil s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu...
Skutky 18:27... Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když...
Skutky 21:7... kde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří jsme...
Skutky 21:17...být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzalémabratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi...
Skutky 21:20... vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíšbratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou...
Skutky 22:1...rozhostilo ticho, promluvil k nim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou obhajobu před...
Skutky 22:5...starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější...
Skutky 22:13... přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a...
Skutky 23:1... Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem...
Skutky 23:5..."Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsembratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece...
Skutky 23:6...strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem...
Skutky 28:14...dne přistáli v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak...
Skutky 28:15...dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke...
Skutky 28:17...židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu...
Skutky 28:21...jsme o tobě žádný dopis z Judska a nikdobratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe....
Římanům 1:13...povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechcibratři, abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát chtěl...
Římanům 7:1...život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snadbratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon...
Římanům 7:4... aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámibratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a...
Římanům 8:12...těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nužebratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li...
Římanům 9:3...si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž...
Římanům 10:1...kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame."  Bratři, toužím celým srdcem a modlím se k Bohu za spásu...
Římanům 11:25...větve naroubováni do své vlastní olivy? Nechcibratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste...
Římanům 12:1...Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývámbratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou...
Římanům 14:10...Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece...
Římanům 14:13...proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám...
Římanům 14:15...nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň...
Římanům 14:21...maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro...
Římanům 15:14...svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotubratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého...
Římanům 15:30...vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnánímBratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím...
Římanům 16:17...vás všechny církve Kristovy. Prosím vásbratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a...
Římanům 16:23... Pozdravuje vás městský pokladník Erastusbratr Kvartus. Tomu, který moc vás posílit podle mého...
1. Korintským 1:1... z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu...
1. Korintským 1:10...se svým Synem Ježíšem Kristem, naším PánemBratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste...
1. Korintským 1:11...a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vásbratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na...
1. Korintským 1:26...Boží slabost je silnější než lidé. Podívejte sebratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi...
1. Korintským 2:1... se chlubí v Hospodinu." Ani jsem vámbratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak...
1. Korintským 3:1...ale máme mysl Kristovu! Jenže jsem s vámibratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s...
1. Korintským 4:6... zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení BůhBratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste...
1. Korintským 5:11...píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač,...
1. Korintským 6:5...To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to...
1. Korintským 6:6...moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! vůbec to...
1. Korintským 6:8...škodu? Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl...
1. Korintským 7:12... Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji...
1. Korintským 7:15... Pokud však nevěřící chce odejít, odejdeBratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh...
1. Korintským 7:24...draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otrokyBratři, každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán....
1. Korintským 7:29...se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vámbratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako...
1. Korintským 8:13...jen proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdy v...
1. Korintským 9:5...věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo...
1. Korintským 10:1... když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni...
1. Korintským 11:33... abychom nebyli odsouzeni se světem. Nužebratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na...
1. Korintským 12:1...vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní darybratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste...
1. Korintským 14:6...vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vámbratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud...
1. Korintským 14:20...slov srozumitelně než tisíce slov v jazycíchBratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo,...
1. Korintským 14:26...a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tímbratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň,...
1. Korintským 14:39...to neuznává, nebude uznán. Nužebratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v...
1. Korintským 15:1...všem panuje slušnost a pořádek.  Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal...
1. Korintským 15:6...Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z nich...
1. Korintským 15:50... tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vámbratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království...
1. Korintským 15:58...v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově...
1. Korintským 16:11...ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na nějbratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho...
1. Korintským 16:12... neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jdebratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry...
1. Korintským 16:15... se mezi vámi děje v lásceBratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a...
2. Korintským 1:1... Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém...
2. Korintským 1:8...na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšeníBratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás...
2. Korintským 2:13...jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s nimi rozloučil a vydal se do...
2. Korintským 8:1...radost, že se na vás mohu plně spolehnout!  Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se...
2. Korintským 8:18...k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání...
2. Korintským 8:22...před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha...
2. Korintským 8:23...a pomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova!...
2. Korintským 9:3...zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto...
2. Korintským 9:5... Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno...
2. Korintským 11:9...nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a...
2. Korintským 11:26... ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím,...
2. Korintským 12:18...jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném...
2. Korintským 13:11...mi Pán dal k budování, a ne k boření. Závěrembratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se,...
Galatským 1:2...Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a...
Galatským 1:11... nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vásbratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka....
Galatským 1:19...apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou...
Galatským 2:4...Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou...
Galatským 3:15...přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidskubratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani...
Galatským 4:12...snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečnáBratři, prosím vás, buďte jako ; vždyť i jsem jako vy....
Galatským 4:28...je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vybratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to...
Galatským 4:31...otrokyně nebude dědit se synem svobodné!" A takbratři, nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této...
Galatským 5:11...ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoliBratři, jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy...
Galatským 5:13...navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Anobratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem...
Galatským 6:1...ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.  Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu...
Galatským 6:18...Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchembratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,...
Efeským 6:21...mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. Posílám ho k vám,...
Filipským 1:12...ke slávě a chvále Boží. Chtěl bychbratři, abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo spíše...
Filipským 2:25...za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke...
Filipským 3:1... aby mi posloužil za vás za všechny. Dále pakbratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž...
Filipským 3:13...jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím sibratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno:...
Filipským 3:17...čemu jsme ale došli, toho se držmeBratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch,...
Filipským 4:1...si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužímbratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte...
Filipským 4:8...vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrembratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté,...
Filipským 4:21...všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí...
Koloským 1:1... Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou...
Koloským 1:2...Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj...
Koloským 4:7...tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu....
Koloským 4:9... a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se...
1. Tesalonickým 1:4...v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám...
1. Tesalonickým 2:1... našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.  Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte,...
1. Tesalonickým 2:9...vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovaliBratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i...
1. Tesalonickým 2:14...Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vybratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu...
1. Tesalonickým 2:17...hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadáBratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem,...
1. Tesalonickým 3:2...v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby...
1. Tesalonickým 3:7...nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste vědělibratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra...
1. Tesalonickým 4:1...Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vásbratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále...
1. Tesalonickým 4:6...v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám dříve zdůrazňovali, Pán všechny...
1. Tesalonickým 4:10...jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále...
1. Tesalonickým 4:13...poctivý život beze všeho nedostatku. Nechcemebratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad...
1. Tesalonickým 5:1... O časech a dobách vám není potřeba nic psátbratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v...
1. Tesalonickým 5:4...na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vybratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako...
1. Tesalonickým 5:12...se navzájem tak jako dosud. Prosíme vásbratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu...
1. Tesalonickým 5:14...važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vásbratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné,...
1. Tesalonickým 5:25... který vás volá, je věrný; on to uděláBratři, modlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence...
2. Tesalonickým 1:3...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaBratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině...
2. Tesalonickým 2:1...Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němuBratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry...
2. Tesalonickým 2:13...pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Za vásbratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten...
2. Tesalonickým 2:15...došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A protobratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám...
2. Tesalonickým 3:1...vás v každém dobrém skutku i slovu! Dále vásbratři, prosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo...
2. Tesalonickým 3:6...a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vámbratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se...
2. Tesalonickým 3:13... aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vybratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo...
1. Timoteus 5:1... ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám,...
1. Timoteus 6:2...pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť...
2. Timoteus 2:14...sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se nehádají o slova - nevede to k...
Filemon 1:1...s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a...
Filemon 1:7...láska nám přináší velikou radost a povzbuzeníbratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych...
Filemon 1:16...někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, v...
Filemon 1:20...připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nužebratře, z tebe mám v Pánu užitek i ; potěš srdce v...
Židům 2:12...nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění ...
Židům 3:1... kdo procházejí zkouškami. A proto, moji svatí bratři, společníci v nebeském povolání, hleďte na apoštola...
Židům 3:12...mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozorbratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by...
Židům 7:5...přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešli z Abrahamových beder....
Židům 8:11... nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího...
Židům 10:19...hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba obětiBratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do ...
Židům 13:22... jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vásbratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám...
Židům 13:23...vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím...
Židům 13:24...kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie. Milost s vámi všemi....
Jakub 1:2...pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radostbratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece...
Jakub 1:9...s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení a bohatý ze...
Jakub 1:16... když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce...
Jakub 1:19...byli prvotinou jeho stvoření. Víte, milovaní bratři, že každý člověk být pohotový k slyšení, ale...
Jakub 2:1...v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.  Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše...
Jakub 2:5...lidi špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli...
Jakub 2:14...však nad soudem vítězí. K čemu to jebratři moji, když někdo tvrdí, že víru, ale neprojevuje...
Jakub 2:15...skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe?...
Jakub 3:1...bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učitelibratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni...
Jakub 3:10... Ze stejných úst vychází žehnání i proklínáníBratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného...
Jakub 3:12...stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snadbratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky?...
Jakub 4:11...se před Pánovou tváří a on vás povýšíBratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí...
Jakub 5:7...jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránilBratři, buďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak...
Jakub 5:9...a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte sibratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle,...
Jakub 5:10...dveřích! Za příklad odolnosti a trpělivosti sibratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu....
Jakub 5:12...nesmírně milosrdný a soucitný." Především všakbratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani...
Jakub 5:19...pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úroduBratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy...
1. Petr 5:9...víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením...
1. Petr 5:12... S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás...
2. Petr 1:10...na to, jak byl očištěn od svých starých hříchůBratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a...
2. Petr 3:15...s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech...
1. Jan 2:9... Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve...
1. Jan 2:10...nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo...
1. Jan 2:11...ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde...
1. Jan 3:10...ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli...
1. Jan 3:12...Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé,...
1. Jan 3:13... ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte sebratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze...
1. Jan 3:14...přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra...
1. Jan 3:15... Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný...
1. Jan 3:16...svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v...
1. Jan 3:17...za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě...
1. Jan 4:20...nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí,...
1. Jan 4:21...něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, milujebratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z...
1. Jan 5:16...jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se...
3. Jan 1:3...duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak...
3. Jan 1:5... prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chovášbratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví...
3. Jan 1:10... A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z...
Juda 1:1...přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Kristabratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a...
Zjevení 1:9...byl a který přichází, ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a...
Zjevení 6:11...také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel...
Zjevení 12:10...jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem....
Zjevení 19:10...to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!"...
Zjevení 22:9...to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |