Branám

Hledám varianty 'branám' [ brány (144) bránu (29) bránou (9) branou (20) bráno (1) bráně (64) branami (13) branám (9) branách (21) brána (38) bran (25) ]. Nalezeno 307 veršù.
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti....
Genesis 22:17...a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání...
Genesis 23:10...Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti...
Genesis 23:18...očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru...
Genesis 24:60...nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly,...
Genesis 28:17...nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl...
Genesis 34:20...) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišlibráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito...
Genesis 34:24... bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházelibrány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a...
Exodus 20:10...děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,...
Exodus 27:16...se třemi sloupy a třemi patkami z druhé stranyBránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 32:26...protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedybráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:27...si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a...
Exodus 35:17...nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich...
Exodus 38:15...třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze...
Exodus 38:18...stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 38:31...k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem...
Exodus 39:40...zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě...
Exodus 40:8... Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš...
Exodus 40:33...a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy...
Numeri 4:26...setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich...
Deuteronomium 3:5...ta města byla opevněná vysokými hradbamibranami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké množství...
Deuteronomium 5:14...z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou...
Deuteronomium 6:9...na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s...
Deuteronomium 11:20... Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o...
Deuteronomium 14:21... Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý...
Deuteronomium 17:5...nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít, je...
Deuteronomium 21:19... pak ho otec s matkou vezmou a odvedoubráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento...
Deuteronomium 22:15...důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru...
Deuteronomium 22:24...muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě...
Deuteronomium 25:7...vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit...
Deuteronomium 31:12... ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho...
Jozue 2:5...odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je...
Jozue 2:7...Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili městobrána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k...
Jozue 6:26...prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se...
Jozue 7:5...pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil...
Jozue 8:29...sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je...
Jozue 20:4...z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak...
Soudců 5:8...v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, kdyžbranách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi...
Soudců 5:11...izraelských sedláků. Tehdy opět lid Hospodinůvbranám sestoupil. Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru,...
Soudců 9:35...Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je...
Soudců 9:40...Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak...
Soudců 9:44...svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v...
Soudců 16:2...tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali:...
Soudců 16:3...půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si...
Soudců 18:16...set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo státbrány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř....
Soudců 18:17... Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stálbrány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do...
Růt 4:1...nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný,...
Růt 4:10...jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid,...
Růt 4:11...jste toho svědkové." Všechen lid, který bylbráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
1. Samuel 4:18...truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký....
1. Samuel 9:18...řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím...
1. Samuel 17:52...hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k...
1. Samuel 21:14...předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to...
2. Samuel 3:27...Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do...
2. Samuel 10:8... Amonci vyrazili a sešikovali se k bojibrány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky...
2. Samuel 11:23...námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik...
2. Samuel 15:2...ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou...
2. Samuel 18:4... co chcete," svolil tedy král. Postavil sebráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících....
2. Samuel 18:24... David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka,...
2. Samuel 19:1...byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj!...
2. Samuel 19:9...od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v...
2. Samuel 23:15...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského...
2. Samuel 23:16...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl...
1. Královská 8:37...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
1. Královská 14:10...do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve...
1. Královská 16:34...a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. ...
1. Královská 17:10...tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví....
1. Královská 22:10...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Královská 7:1...praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak...
2. Královská 7:3...oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 7:10...v královském paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému...
2. Královská 7:17...odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž...
2. Královská 7:18...předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak...
2. Královská 7:20...oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav hobráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna...
2. Královská 9:31...si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?"...
2. Královská 10:8..."Přinesli hlavy královských synů." "Složte jebrány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl....
2. Královská 11:6...hlídat u královského paláce, další třetinabrány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet...
2. Královská 11:16...chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal...
2. Královská 11:19...vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na...
2. Královská 12:10...víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do ...
2. Královská 14:13... odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Královská 15:35...pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co...
2. Královská 23:8...nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy...
1. Letopisů 9:17... který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři;...
1. Letopisů 9:18...vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů...
1. Letopisů 9:23...službou, aby spolu se svými syny drželi strážbran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži...
1. Letopisů 11:17...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora...
1. Letopisů 11:18...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl...
1. Letopisů 16:42...nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stálibrány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také...
1. Letopisů 19:9...Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali...
1. Letopisů 22:3...spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového...
1. Letopisů 26:13...podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn,...
1. Letopisů 26:14...rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce...
1. Letopisů 26:15...Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si...
1. Letopisů 26:16...sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle...
2. Letopisů 6:28...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
2. Letopisů 8:5...a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbamibranami a závorami; dále Baalat a všechna Šalomounova...
2. Letopisů 8:14...pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od...
2. Letopisů 14:6...vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemibranami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali...
2. Letopisů 18:9...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Letopisů 23:5... další třetina u královského paláce a dalšíBrány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích...
2. Letopisů 23:15...chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se...
2. Letopisů 23:19...oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl...
2. Letopisů 23:20...země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále usadili na...
2. Letopisů 24:8...pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali...
2. Letopisů 25:23... odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Letopisů 26:9...postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže...
2. Letopisů 27:3...i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě...
2. Letopisů 31:2... o pomocné práce nebo o děkování a chválybranách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku...
2. Letopisů 31:14...svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté...
2. Letopisů 32:6... Shromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se...
2. Letopisů 33:14...Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech...
2. Letopisů 35:15...Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité...
Nehemiáš 1:3...bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořenybrány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a...
Nehemiáš 2:3...němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil...
Nehemiáš 2:8...lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde...
Nehemiáš 2:13...němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem...
Nehemiáš 2:14...a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode...
Nehemiáš 2:15...hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co...
Nehemiáš 2:17...na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby,...
Nehemiáš 3:1...bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k...
Nehemiáš 3:3...z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili...
Nehemiáš 3:6...šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn...
Nehemiáš 3:13... správce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji...
Nehemiáš 3:14...na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu...
Nehemiáš 3:15... osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu...
Nehemiáš 3:26...na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali...
Nehemiáš 3:28...velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu...
Nehemiáš 3:29...Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn...
Nehemiáš 3:31...budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně...
Nehemiáš 3:32...a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat...
Nehemiáš 6:1...jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali...
Nehemiáš 7:3...než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti,...
Nehemiáš 8:1...jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému,...
Nehemiáš 8:16...chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo...
Nehemiáš 11:19...Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na...
Nehemiáš 12:25...Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lidbrány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a...
Nehemiáš 12:31... Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů...
Nehemiáš 12:37...čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova...
Nehemiáš 12:39...Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel...
Nehemiáš 13:19...proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, ...
Nehemiáš 13:22...jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj,...
Ester 4:2...vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl....
Job 29:7...mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci...
Job 38:17... prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské...
Job 41:22...střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře,...
Žalmy 9:14... hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé...
Žalmy 9:15... abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy,...
Žalmy 24:7...tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 24:9...a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 69:13...o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedajíbráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k...
Žalmy 87:2...Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky....
Žalmy 100:4...jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami;...
Žalmy 107:16... za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali...
Žalmy 107:18...viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v tísni,...
Žalmy 118:19...potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík!...
Žalmy 118:20... jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi ...
Žalmy 122:2...Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek...
Žalmy 141:3...zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav strážbránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit...
Žalmy 147:13...svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve...
Přísloví 1:21...nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí,...
Přísloví 8:3...kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam:...
Přísloví 8:34... Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo ...
Přísloví 14:19...vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebácibran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i svému příteli,...
Přísloví 31:23...ušije a obléká se šarlatem. Její manžel jebranách uznáván, kde s představenými země zasedá. Prodává...
Přísloví 31:31...Dejte odměnu za její úsilí, její činy jibranách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, krále v...
Píseň 7:5...kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku...
Píseň 8:9... cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a...
Izaiáš 3:26... Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš...
Izaiáš 13:2...na křikněte, rukou jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal...
Izaiáš 14:31...hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílejbráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy!...
Izaiáš 22:7...svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolíbrány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany!...
Izaiáš 24:12...do vyhnanství. Z města zůstaly pusté troskybrána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi...
Izaiáš 26:2...je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti....
Izaiáš 28:6...lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení,...
Izaiáš 29:21...člověka, ti, kteří na obhájce chystajíbráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A...
Izaiáš 38:10...života musím odejít, svá léta strávímbranách podsvětí! Říkal jsem si: Hospodina nespatřím na...
Izaiáš 45:1...a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a...
Izaiáš 45:2...před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné...
Izaiáš 54:12...ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny...
Izaiáš 60:11...bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani...
Izaiáš 60:18...území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti...
Izaiáš 62:10...na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte...
Jeremiáš 1:15...Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna...
Jeremiáš 7:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte...
Jeremiáš 17:19...Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové...
Jeremiáš 17:20...obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 17:21...nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte...
Jeremiáš 17:24...Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den...
Jeremiáš 17:25...a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové...
Jeremiáš 17:27...v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který...
Jeremiáš 19:2...sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti...
Jeremiáš 20:2...zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z...
Jeremiáš 22:2...dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a...
Jeremiáš 22:4...se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově...
Jeremiáš 22:19...jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z...
Jeremiáš 26:10...chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli:...
Jeremiáš 31:38...pro Hospodina, od věže Chananel k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne k vrchu Garev a pak...
Jeremiáš 31:40...pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město...
Jeremiáš 36:10...nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z...
Jeremiáš 37:13...dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna...
Jeremiáš 38:7...Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil...
Jeremiáš 39:3...všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, rab-saris Sar-sechim,...
Jeremiáš 51:58... jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly...
Pláč 1:4...cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají...
Pláč 2:9... Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společněBrány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory....
Pláč 4:12...z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám...
Pláč 5:14...mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím. Starci branách nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré...
Ezechiel 8:3... přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící...
Ezechiel 8:5..." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá...
Ezechiel 8:14... které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy...
Ezechiel 9:2...přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou...
Ezechiel 10:19...a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi....
Ezechiel 11:1... Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ....
Ezechiel 21:20... aby se mnozí hroutili. Proti každé z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne, je vyleštěn,...
Ezechiel 21:27...spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat...
Ezechiel 26:2... protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohóbrána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu...
Ezechiel 26:10...jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého města. Kopyty svých koní...
Ezechiel 27:3...člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni  bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem:...
Ezechiel 38:11...- vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradbybrány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit,...
Ezechiel 40:3...cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou...
Ezechiel 40:6...silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč...
Ezechiel 40:7... Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:8...straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné....
Ezechiel 40:9...pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé...
Ezechiel 40:10...na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři...
Ezechiel 40:11...straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů...
Ezechiel 40:13...jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k...
Ezechiel 40:15...průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků...
Ezechiel 40:16...straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:18...celkem třicet místností. Dláždění přiléhalobranám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění....
Ezechiel 40:19...dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ;...
Ezechiel 40:20...nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé...
Ezechiel 40:21...pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka,...
Ezechiel 40:22...síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé...
Ezechiel 40:23...protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do...
Ezechiel 40:24... Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:25...a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty...
Ezechiel 40:27... I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k...
Ezechiel 40:28...k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a...
Ezechiel 40:29...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:30...a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů...
Ezechiel 40:32... vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její...
Ezechiel 40:33...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:35...vedlo k osm schodů. Poté přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly...
Ezechiel 40:40...odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé...
Ezechiel 40:44... Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna...
Ezechiel 40:48...po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silnéBrána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé...
Ezechiel 42:15...uvnitř chrámového okrsku, odvedl východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí...
Ezechiel 43:1...svaté od obyčejného. Poté přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele!...
Ezechiel 43:4...na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na...
Ezechiel 44:1...Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato...
Ezechiel 44:2...svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se...
Ezechiel 44:3... aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl...
Ezechiel 44:4...cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem, jak Hospodinův...
Ezechiel 44:11...v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly...
Ezechiel 44:17... a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli...
Ezechiel 45:19... čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho...
Ezechiel 46:1...a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená...
Ezechiel 46:2...sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích...
Ezechiel 46:3...země se bude o sobotách a novoluních u vchodu  brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce...
Ezechiel 46:8...hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o...
Ezechiel 46:9...lid země, ten, kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo přijde jižní branou, ...
Ezechiel 46:12...zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak...
Ezechiel 46:19...vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A...
Ezechiel 47:2...chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně vnějšího...
Ezechiel 48:31...straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova,...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na...
Ezechiel 48:33... Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána Zabulonova...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. ...
Ozeáš 2:17... tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den...
Amos 5:10...na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudíbráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože dupete...
Amos 5:12...hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohébráně krátíte na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty...
Amos 5:15...říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudubráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů,...
Abdiáš 1:11...den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys...
Abdiáš 1:13...se tolik v den soužení! Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho...
Micheáš 1:9...rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom v...
Micheáš 1:12... kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromubráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé...
Micheáš 2:13...jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich...
Nahum 3:13...Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženyBrány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé...
Sofoniáš 1:10...lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od...
Zachariáš 8:16...dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte,...
Zachariáš 11:1...budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte,...
Zachariáš 14:10...nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od...
Matouš 7:13...tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a...
Matouš 7:14...cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází....
Matouš 16:18...že jsi Petr a na skále postavím svou církevbrány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského...
Matouš 26:71...všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířilbráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle...
Lukáš 7:12...dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky...
Jan 5:2...vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět...
Skutky 3:2...ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco...
Skutky 3:10... že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe....
Skutky 9:24...zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvědělBrány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a...
Skutky 12:10...minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe...
Skutky 12:13...mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala...
Skutky 12:14...poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před...
Skutky 14:13...Diova chrámu, který stál před městem, přivedlbranám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovat....
Židům 13:12...venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k...
Zjevení 21:12... Měl mohutnou a vysokou hradbu s dvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména...
Zjevení 21:13...jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu...
Zjevení 21:15... měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho...
Zjevení 21:21...hyacint, dvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá z těch bran byla z jedné...
Zjevení 21:25...a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude....
Zjevení 22:14... aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |