Brát

Hledám základ 'brát' [ brát (10) neobrátí (1) neobrátil (1) neobrátili (5) neobrátilo (1) neobrátíte (1) obrátí (51) obrátil (85) obrátila (10) obrátili (25) obrátilo (5) obrátily (1) obrátím (33) obrátíš (8) obrátit (10) obrátíte (1) ]. Nalezeno 245 veršù.
Genesis 3:19... neboť z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa),...
Genesis 19:14...tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť...
Genesis 34:16... obřezat. Pak vám budeme dávat své dcerybrát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid....
Genesis 50:24...řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou...
Genesis 50:25...zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve...
Exodus 3:16...- Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě....
Exodus 4:31...lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení,...
Exodus 5:22...jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid...
Exodus 7:17... kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda...
Exodus 7:20...faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v...
Exodus 10:19...odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky...
Exodus 10:26...s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než...
Exodus 13:19...zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy...
Exodus 14:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem....
Exodus 14:5... že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael...
Exodus 16:10...A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova...
Exodus 23:27...němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby...
Leviticus 6:15...ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá...
Leviticus 20:6...s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v...
Leviticus 26:9... takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a způsobím, abyste se rozplodili a...
Leviticus 26:17...budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými...
Leviticus 26:31...model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným...
Leviticus 26:33...Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země...
Numeri 5:24...vodu prokletí ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou...
Numeri 6:26...tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet ...
Numeri 17:7...se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a...
Numeri 21:33...a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král...
Numeri 33:7...se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a...
Deuteronomium 2:1...tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi...
Deuteronomium 3:1... co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král...
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a...
Deuteronomium 23:6... ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny...
Deuteronomium 28:60...a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a...
Deuteronomium 30:2... tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu...
Deuteronomium 30:3...ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a...
Deuteronomium 30:10...pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší....
Deuteronomium 31:18...v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč...
Deuteronomium 31:20... budou jíst do sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou...
Deuteronomium 32:30... Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou...
Jozue 8:20...tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen...
Jozue 8:28...Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak...
Jozue 10:38...jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho...
Jozue 24:20...opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám...
Soudců 6:14...nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z...
Soudců 7:22...s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho...
Soudců 8:18...pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které...
Soudců 9:57...bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama,...
Soudců 20:41...ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží,...
Růt 1:13...je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa...
1. Samuel 14:47... Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil...
1. Samuel 15:27...tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se...
1. Samuel 17:30...To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali...
1. Samuel 22:18...dotknout se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský...
1. Samuel 25:39...Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho...
2. Samuel 2:20...napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl...
2. Samuel 3:12...to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl...
2. Samuel 8:6... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila...
2. Samuel 8:14... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo...
2. Samuel 14:7...udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho...
2. Samuel 14:14...rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec...
2. Samuel 16:20...tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel...
2. Samuel 19:3...nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako...
2. Samuel 19:24...že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to královskou...
2. Samuel 20:22...hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu...
1. Královská 2:3...se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li...
1. Královská 2:32...krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže...
1. Královská 2:44...mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a...
1. Královská 8:47...však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
1. Královská 11:2...oni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi...
1. Královská 12:27...obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi...
1. Královská 13:6...muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina,...
1. Královská 18:37... že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i...
1. Královská 19:21..."Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich...
1. Královská 20:20...z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad...
1. Královská 22:18...domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic...
1. Královská 22:32... řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl,...
2. Královská 5:26...řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a...
2. Královská 9:23...tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na...
2. Královská 15:20...Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy...
2. Královská 20:2... protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine...
2. Královská 23:25...potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i...
1. Letopisů 18:6... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila...
1. Letopisů 18:13... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo...
2. Letopisů 6:37...však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
2. Letopisů 6:38...zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal...
2. Letopisů 18:17...domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic...
2. Letopisů 20:22...a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých....
2. Letopisů 29:6... odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně,...
Nehemiáš 2:15...podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři...
Nehemiáš 4:6...sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami...
Nehemiáš 13:2...si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli,...
Ester 9:1...čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech provinciích...
Ester 9:25...plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na...
Job 5:1...- kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí...
Job 5:8...jiskry vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a...
Job 10:8...Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny...
Job 10:9...z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi ...
Job 14:4...s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet...
Job 17:12...i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží...
Job 22:26...pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby...
Job 36:21...lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve...
Žalmy 1:6...dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí...
Žalmy 7:13... Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné...
Žalmy 20:4...na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé...
Žalmy 21:13... úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň,...
Žalmy 30:12... prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls ...
Žalmy 32:8... po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být...
Žalmy 66:6...je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v...
Žalmy 78:44...když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much...
Žalmy 79:1... poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům,...
Žalmy 81:15...soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud...
Žalmy 94:23... v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš...
Žalmy 102:18...Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich...
Žalmy 105:29...příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země se hemžila...
Žalmy 114:3... Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako jehňata...
Žalmy 114:5...ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci,...
Žalmy 119:59...jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil...
Přísloví 10:28...končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je...
Přísloví 17:8...jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo...
Píseň 6:1...tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý...
Izaiáš 1:25...od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku,...
Izaiáš 6:10... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak...
Izaiáš 10:25...totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne...
Izaiáš 14:23... jeho potomka i nástupce, praví Hospodin. Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou...
Izaiáš 17:7...ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu,...
Izaiáš 19:22...udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se...
Izaiáš 25:2...učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin,...
Izaiáš 34:9...ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny...
Izaiáš 34:13...hložím, jejich pevnosti trním a bodláčím; obrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají...
Izaiáš 38:2... protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine...
Izaiáš 49:11...mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z...
Izaiáš 51:3...učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání...
Izaiáš 53:6...jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl...
Izaiáš 56:11...Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte,"...
Izaiáš 60:5...se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě...
Izaiáš 63:10...Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné...
Jeremiáš 6:8...napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví...
Jeremiáš 9:10...ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali,...
Jeremiáš 10:22...Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že...
Jeremiáš 12:10...pastýři, pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou,...
Jeremiáš 13:16...světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču...
Jeremiáš 15:19...bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj...
Jeremiáš 21:4... Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami bojujete...
Jeremiáš 34:22...na , dobudou je a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 37:7...vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na...
Jeremiáš 37:8... se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví...
Jeremiáš 41:14...ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu Kareachovu. Išmael,...
Jeremiáš 46:21...vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich...
Jeremiáš 50:3...se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i...
Jeremiáš 51:25... Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skal, obrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani...
Jeremiáš 51:29... plní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí....
Jeremiáš 51:37... nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat...
Pláč 1:2...žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen...
Pláč 1:13... které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v...
Ezechiel 5:14... že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin. Obrátím v trosky a budeš na posměch okolním národům před...
Ezechiel 6:14...svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly, ...
Ezechiel 9:10...nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný...
Ezechiel 10:11...čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela. Celá...
Ezechiel 11:21...tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 17:7...křídly a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a...
Ezechiel 17:19... tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou...
Ezechiel 22:31...je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 25:13...ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat...
Ezechiel 33:28...opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy...
Ezechiel 33:29...natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem,...
Ezechiel 35:3...proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v...
Ezechiel 35:7...krveprolití, bude se ti krev lepit na paty! Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého...
Ezechiel 36:9...se brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat....
Ezechiel 38:21... praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a...
Ezechiel 42:19...jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče....
Ezechiel 46:18...pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z...
Daniel 2:5...jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte,...
Daniel 9:3...zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a...
Daniel 11:18...ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Obrátí tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich...
Daniel 11:30...se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty,...
Ozeáš 2:5...obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její...
Ozeáš 3:5...krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo...
Ozeáš 5:3...se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby...
Ozeáš 5:13...uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však...
Ozeáš 6:11...i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje...
Ozeáš 7:12...k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na...
Joel 4:1...tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a...
Amos 1:8...kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou,...
Amos 6:12...se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy,...
Amos 8:3... je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude spousta...
Amos 8:10...a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v kvílení. Všechny...
Micheáš 1:6...Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její...
Zachariáš 1:6...prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi...
Zachariáš 13:7...zástupů. Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin...
Zachariáš 14:13...hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v...
Zachariáš 14:21...zástupů. Všichni obětující budou přicházetbrát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu...
Malachiáš 1:3...zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním...
Malachiáš 3:24...den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych ...
Matouš 2:22...jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve...
Matouš 13:15... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím...
Matouš 18:3...se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království...
Matouš 23:15... obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát...
Marek 4:12...a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to...
Marek 8:33...ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi...
Marek 14:70...zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi...
Marek 16:18...démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to...
Lukáš 1:16...naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v...
Lukáš 1:17...jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti...
Lukáš 7:9...to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám,...
Lukáš 9:43...všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova:...
Lukáš 9:55...oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 10:23...komu by ho Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co...
Lukáš 12:22...pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o...
Lukáš 12:54...proti snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak,...
Lukáš 14:12... a kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři,...
Lukáš 14:25...Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane...
Lukáš 17:4...zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit."...
Lukáš 20:9...právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden...
Lukáš 22:32...za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou...
Lukáš 22:61... ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán...
Lukáš 23:28...nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad...
Jan 1:38...uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se...
Jan 12:40... aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když...
Jan 16:20...radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože...
Jan 20:14... kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to...
Jan 20:16... si ho mohu odnést." "Marie!" řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená...
Skutky 2:20...na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný...
Skutky 7:39...nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří...
Skutky 9:35...obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem...
Skutky 9:40...všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči,...
Skutky 11:21...byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v...
Skutky 14:15...jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil...
Skutky 16:18...mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše...
Skutky 18:14...Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví...
Skutky 26:18... posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby...
Skutky 26:20...zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. To...
Skutky 28:27... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že...
1. Korintským 1:20...Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve své...
1. Korintským 1:28...tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil...
2. Korintským 3:16...na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch...
2. Korintským 13:2... když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho...
1. Tesalonickým 1:9...vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a...
Jakub 4:9...bědování, truchlete a plačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před...
Jakub 5:19... že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho...
2. Petr 2:6...lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům...
Zjevení 1:12... do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou...
Zjevení 8:8...veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření...
Zjevení 8:11... hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo,...
Zjevení 16:3...vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři...
Zjevení 16:4...pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi...

Slova obsahující brát: brát (10) neobrátí (1) neobrátil (1) neobrátili (5) neobrátilo (1) neobrátíte (1) obrátí (51) obrátil (85) obrátila (10) obrátili (25) obrátilo (5) obrátily (1) obrátím (33) obrátíš (8) obrátit (10) obrátíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |