Brány

Hledám pøesnì 'brány'. Nalezeno 136 veršù. Další varianty: brát (10) brány (144) bránu (29) bránou (9) branou (20) bráno (1) bráni (1) bráně (64) branami (13) branám (9) branách (21) brána (38) brán (3) bran (25) brali (4) bral (8) beru (3) berte (7) berou (6) berme (1) berete (1) bereš (5) bere (16) ber (2)
Genesis 22:17...a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání...
Genesis 23:10...Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti...
Genesis 23:18...očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru...
Genesis 34:24... bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházelibrány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a...
Exodus 32:27...si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a...
Exodus 39:40...zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě...
Exodus 40:33...a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy...
Numeri 4:26...setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich...
Deuteronomium 6:9...na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s...
Deuteronomium 22:15...důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru...
Deuteronomium 25:7...vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit...
Jozue 7:5...pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil...
Jozue 8:29...sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je...
Jozue 20:4...z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak...
Soudců 9:35...Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je...
Soudců 9:44...svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v...
Soudců 16:3...půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si...
Soudců 18:16...set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo státbrány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř....
Soudců 18:17... Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stálbrány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do...
Růt 4:10...jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid,...
1. Samuel 4:18...truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký....
1. Samuel 9:18...řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím...
1. Samuel 21:14...předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to...
2. Samuel 3:27...Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do...
2. Samuel 10:8... Amonci vyrazili a sešikovali se k bojibrány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky...
2. Samuel 15:2...ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou...
2. Samuel 18:24... David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka,...
2. Samuel 19:1...byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj!...
2. Samuel 19:9...od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v...
2. Samuel 23:15...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského...
2. Samuel 23:16...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl...
1. Královská 22:10...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Královská 7:3...oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 9:31...si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?"...
2. Královská 10:8..."Přinesli hlavy královských synů." "Složte jebrány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl....
2. Královská 11:6...hlídat u královského paláce, další třetinabrány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet...
2. Královská 12:10...víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do ...
2. Královská 14:13... odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Královská 23:8...nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy...
1. Letopisů 11:17...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora...
1. Letopisů 11:18...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl...
1. Letopisů 16:42...nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stálibrány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také...
1. Letopisů 19:9...Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali...
1. Letopisů 22:3...spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového...
2. Letopisů 18:9...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Letopisů 23:5... další třetina u královského paláce a dalšíBrány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích...
2. Letopisů 25:23... odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Letopisů 31:14...svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté...
2. Letopisů 32:6... Shromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se...
2. Letopisů 33:14...Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech...
2. Letopisů 35:15...Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité...
Nehemiáš 1:3...bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořenybrány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a...
Nehemiáš 2:3...němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil...
Nehemiáš 2:8...lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde...
Nehemiáš 2:13...němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem...
Nehemiáš 2:17...na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby,...
Nehemiáš 3:28...velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu...
Nehemiáš 3:29...Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn...
Nehemiáš 6:1...jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali...
Nehemiáš 7:3...než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti,...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému,...
Nehemiáš 8:16...chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lidbrány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a...
Nehemiáš 12:39...Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel...
Nehemiáš 13:22...jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj,...
Job 38:17... prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské...
Job 41:22...střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře,...
Žalmy 24:7...tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 24:9...a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 87:2...Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky....
Žalmy 107:16... za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali...
Žalmy 118:19...potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík!...
Přísloví 1:21...nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí,...
Izaiáš 3:26... Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš...
Izaiáš 22:7...svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolíbrány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany!...
Izaiáš 26:2...je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti....
Izaiáš 28:6...lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení,...
Izaiáš 45:1...a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a...
Izaiáš 45:2...před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné...
Izaiáš 54:12...ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny...
Izaiáš 60:11...bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani...
Izaiáš 60:18...území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti...
Jeremiáš 7:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte...
Jeremiáš 17:19...Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové...
Jeremiáš 22:19...jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z...
Jeremiáš 26:10... Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu...
Jeremiáš 31:40...pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město...
Jeremiáš 36:10...nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z...
Jeremiáš 37:13...dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna...
Jeremiáš 51:58... jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly...
Pláč 1:4...cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají...
Pláč 2:9... Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společněBrány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory....
Ezechiel 8:3... přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící...
Ezechiel 8:5..." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá...
Ezechiel 8:14... které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy...
Ezechiel 9:2...přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou...
Ezechiel 10:19...a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi....
Ezechiel 11:1... Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ....
Ezechiel 38:11...- vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradbybrány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit,...
Ezechiel 40:7... Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:8...straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné....
Ezechiel 40:9...pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé...
Ezechiel 40:10...na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři...
Ezechiel 40:11...straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů...
Ezechiel 40:16...straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:19...dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ;...
Ezechiel 40:20...nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé...
Ezechiel 40:23...protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do...
Ezechiel 40:27... I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k...
Ezechiel 40:28...k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly...
Ezechiel 40:40...odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé...
Ezechiel 40:44... Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna...
Ezechiel 44:3... aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl...
Ezechiel 45:19... čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho...
Ezechiel 46:2...sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích...
Ezechiel 46:3...země se bude o sobotách a novoluních u vchodu  brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce...
Ezechiel 46:8...hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o...
Ezechiel 46:19...vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A...
Ezechiel 48:31...straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova,...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na...
Ezechiel 48:33... Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána Zabulonova...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. ...
Abdiáš 1:13...se tolik v den soužení! Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho...
Nahum 3:13...Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženyBrány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé...
Sofoniáš 1:10...lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od...
Zachariáš 11:1...budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte,...
Zachariáš 14:10...nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od...
Matouš 16:18...že jsi Petr a na skále postavím svou církevbrány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského...
Jan 5:2...vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět...
Skutky 3:10...Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli...
Skutky 9:24...zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvědělBrány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a...
Skutky 12:13...mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala...
Zjevení 21:13...jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu...
Zjevení 21:15... měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho...
Zjevení 21:25...a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |