Bránu

Hledám pøesnì 'bránu'. Nalezeno 27 veršù. Další varianty: brát (10) brány (144) bránu (29) bránou (9) branou (20) bráno (1) bráni (1) bráně (64) branami (13) branám (9) branách (21) brána (38) brán (3) bran (25) brali (4) bral (8) beru (3) berte (7) berou (6) berme (1) berete (1) bereš (5) bere (16) ber (2)
Exodus 27:16...se třemi sloupy a třemi patkami z druhé stranyBránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 35:17...nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich...
Exodus 38:18...stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 38:31...k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem...
Jozue 6:26...prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se...
1. Královská 16:34...a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. ...
2. Královská 15:35...pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co...
1. Letopisů 9:18...vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů...
1. Letopisů 26:13...podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn,...
1. Letopisů 26:14...rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce...
1. Letopisů 26:15...Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si...
1. Letopisů 26:16...sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle...
2. Letopisů 8:14...pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od...
2. Letopisů 24:8...pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali...
2. Letopisů 27:3...i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě...
Nehemiáš 3:1...bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k...
Nehemiáš 3:3...z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili...
Nehemiáš 3:6...šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn...
Nehemiáš 3:13... správce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji...
Nehemiáš 3:14...na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu...
Nehemiáš 3:15... osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu...
Nehemiáš 12:39...Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel...
Žalmy 141:3...zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav strážbránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit...
Ezechiel 40:24... Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:28...k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a...
Ezechiel 40:32... vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její...
Skutky 12:14...poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |