Bránil

Hledám varianty 'bránil' [ bráníte (1) bránit (4) bráníš (1) bránilo (2) bránili (3) bránila (2) bránil (4) brání (4) bráně (64) braň (2) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti....
Genesis 34:20...) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišlibráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito...
Exodus 32:26...protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedybráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:27...k boku meč. Procházejte táborem od bránybráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!"...
Exodus 40:8... Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš...
Numeri 30:12...muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude  bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Pokud by...
Deuteronomium 21:19... pak ho otec s matkou vezmou a odvedoubráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento...
Deuteronomium 22:24...muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě...
Soudců 9:40...Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak...
Soudců 16:2...tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali:...
Růt 4:1...nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný,...
Růt 4:11...jste toho svědkové." Všechen lid, který bylbráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
1. Samuel 17:29..."Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou...
2. Samuel 11:23...námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik...
2. Samuel 18:4... co chcete," svolil tedy král. Postavil sebráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících....
2. Samuel 19:9...Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedíbráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku. Ostatní...
1. Královská 3:22...Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!"...
1. Královská 17:10...tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví....
2. Královská 7:1...praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak...
2. Královská 7:10...v královském paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému...
2. Královská 7:17...odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž...
2. Královská 7:18...předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak...
2. Královská 7:20...oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav hobráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna...
2. Královská 14:13...na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400...
2. Královská 20:6...město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida."...
2. Letopisů 25:23...do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400...
Nehemiáš 2:13...Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem prohlížel pobořené jeruzalémské hradby a...
Nehemiáš 2:14...a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode...
Nehemiáš 3:13...opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce...
Nehemiáš 3:26...na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali...
Nehemiáš 3:31...budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně...
Nehemiáš 3:32...a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat...
Nehemiáš 12:31... Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů...
Nehemiáš 12:37... podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s...
Nehemiáš 12:39...Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody...
Ester 4:2...vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl....
Ester 8:11...jednotlivém městě král povoluje shromáždit sebránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli...
Ester 9:2...Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu....
Ester 9:16...Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili...
Job 15:4...a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnostbráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a...
Job 29:7...mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci...
Žalmy 69:13...o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedajíbráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k...
Žalmy 140:2...Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlýchbraň před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdo v...
Žalmy 140:5...rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemybraň před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo...
Přísloví 19:11... tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba....
Píseň 7:5...kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku...
Izaiáš 29:21...člověka, ti, kteří na obhájce chystajíbráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A...
Izaiáš 38:6...město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti...
Jeremiáš 20:2...zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z...
Jeremiáš 31:38...pro Hospodina, od věže Chananel k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne k vrchu Garev a pak...
Jeremiáš 37:14...obořil se na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale...
Jeremiáš 38:7...Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil...
Jeremiáš 39:3...všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, rab-saris Sar-sechim,...
Ezechiel 11:1... Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ....
Ezechiel 27:3...člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni  bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem:...
Ezechiel 40:3...cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou...
Ezechiel 40:6...silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč...
Ezechiel 40:21...pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka,...
Ezechiel 40:22...síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé...
Ezechiel 40:23...jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány k bráně...
Ezechiel 40:27...nádvoří. Od této brány naměřil k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní...
Ezechiel 40:35...vedlo k osm schodů. Poté přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I...
Ezechiel 40:44...nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhala k jižní bráně...
Ezechiel 43:1...svaté od obyčejného. Poté přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele!...
Ezechiel 44:1...Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato...
Ezechiel 47:2...severní branou ven a vedl okolo k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se...
Amos 5:10...na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudíbráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože dupete...
Amos 5:12...hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohébráně krátíte na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty...
Amos 5:15...říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudubráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů,...
Micheáš 1:9...rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom v...
Micheáš 1:12... kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromubráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé...
Zachariáš 14:10...brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel po Královské lisy....
Matouš 3:14...se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš...
Matouš 23:13...Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejítbráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci,...
Matouš 26:71...všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířilbráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle...
Lukáš 7:12...dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky...
Lukáš 9:49...jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu,"...
Lukáš 24:16...se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal:...
Skutky 8:36...nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba,...
Skutky 11:17...v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po těch slovech se upokojili a začali chválit...
Skutky 12:10...minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe...
Římanům 15:22... kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám...
1. Tesalonickým 2:16...se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru...
2. Tesalonickým 2:6... když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této...
Židům 7:23...kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé,...

Slova obsahující bránil: bránil (4) bránila (2) bránili (3) bránilo (2) nebránil (2) nezabránil (1) zabránil (7) zabránili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |