Bráně

Hledám varianty 'bráně' [ brány (144) bránu (29) bránou (9) branou (20) bráno (1) bráníte (1) bránit (4) bráníš (1) bránilo (2) bránili (3) bránila (2) bránil (4) brání (4) bráně (64) branami (13) branám (9) branách (21) brána (38) braň (2) bran (25) ]. Nalezeno 330 veršù.
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti....
Genesis 22:17...a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání...
Genesis 23:10...Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti...
Genesis 23:18...očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru...
Genesis 24:60...nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly,...
Genesis 28:17...nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl...
Genesis 34:20...) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišlibráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito...
Genesis 34:24... bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházelibrány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a...
Exodus 20:10...děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,...
Exodus 27:16...se třemi sloupy a třemi patkami z druhé stranyBránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 32:26...protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedybráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:27...si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a...
Exodus 35:17...nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich...
Exodus 38:15...třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze...
Exodus 38:18...stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 38:31...k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem...
Exodus 39:40...zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě...
Exodus 40:8... Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš...
Exodus 40:33...a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy...
Numeri 4:26...setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich...
Numeri 30:12...muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude  bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Pokud by...
Deuteronomium 3:5...ta města byla opevněná vysokými hradbamibranami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké množství...
Deuteronomium 5:14...z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou...
Deuteronomium 6:9...na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s...
Deuteronomium 11:20... Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o...
Deuteronomium 14:21... Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý...
Deuteronomium 17:5...nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít, je...
Deuteronomium 21:19... pak ho otec s matkou vezmou a odvedoubráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento...
Deuteronomium 22:15...důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru...
Deuteronomium 22:24...muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě...
Deuteronomium 25:7...vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit...
Deuteronomium 31:12... ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho...
Jozue 2:5...odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je...
Jozue 2:7...Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili městobrána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k...
Jozue 6:26...prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se...
Jozue 7:5...pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil...
Jozue 8:29...sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je...
Jozue 20:4...z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak...
Soudců 5:8...v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, kdyžbranách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi...
Soudců 5:11...izraelských sedláků. Tehdy opět lid Hospodinůvbranám sestoupil. Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru,...
Soudců 9:35...Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je...
Soudců 9:40...Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak...
Soudců 9:44...svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v...
Soudců 16:2...tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali:...
Soudců 16:3...půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si...
Soudců 18:16...set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo státbrány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř....
Soudců 18:17... Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stálbrány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do...
Růt 4:1...nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný,...
Růt 4:10...jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid,...
Růt 4:11...jste toho svědkové." Všechen lid, který bylbráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
1. Samuel 4:18...truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký....
1. Samuel 9:18...řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím...
1. Samuel 17:29..."Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou...
1. Samuel 17:52...hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k...
1. Samuel 21:14...předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to...
2. Samuel 3:27...Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do...
2. Samuel 10:8... Amonci vyrazili a sešikovali se k bojibrány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky...
2. Samuel 11:23...námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik...
2. Samuel 15:2...ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou...
2. Samuel 18:4... co chcete," svolil tedy král. Postavil sebráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících....
2. Samuel 18:24... David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka,...
2. Samuel 19:1...byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj!...
2. Samuel 19:9...od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v...
2. Samuel 23:15...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského...
2. Samuel 23:16...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl...
1. Královská 3:22...Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!"...
1. Královská 8:37...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
1. Královská 14:10...do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve...
1. Královská 16:34...a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. ...
1. Královská 17:10...tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví....
1. Královská 22:10...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Královská 7:1...praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak...
2. Královská 7:3...oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 7:10...v královském paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému...
2. Královská 7:17...odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž...
2. Královská 7:18...předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak...
2. Královská 7:20...oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav hobráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě, jejíhož syna...
2. Královská 9:31...si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?"...
2. Královská 10:8..."Přinesli hlavy královských synů." "Složte jebrány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl....
2. Královská 11:6...hlídat u královského paláce, další třetinabrány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet...
2. Královská 11:16...chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal...
2. Královská 11:19...vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na...
2. Královská 12:10...víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do ...
2. Královská 14:13... odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Královská 15:35...pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co...
2. Královská 20:6...město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida."...
2. Královská 23:8...nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy...
1. Letopisů 9:17... který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři;...
1. Letopisů 9:18...vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů...
1. Letopisů 9:23...službou, aby spolu se svými syny drželi strážbran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži...
1. Letopisů 11:17...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora...
1. Letopisů 11:18...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl...
1. Letopisů 16:42...nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stálibrány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také...
1. Letopisů 19:9...Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali...
1. Letopisů 22:3...spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového...
1. Letopisů 26:13...podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn,...
1. Letopisů 26:14...rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce...
1. Letopisů 26:15...Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si...
1. Letopisů 26:16...sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle...
2. Letopisů 6:28...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
2. Letopisů 8:5...a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbamibranami a závorami; dále Baalat a všechna Šalomounova...
2. Letopisů 8:14...pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od...
2. Letopisů 14:6...vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemibranami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali...
2. Letopisů 18:9...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Letopisů 23:5... další třetina u královského paláce a dalšíBrány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích...
2. Letopisů 23:15...chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se...
2. Letopisů 23:19...oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl...
2. Letopisů 23:20...země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále usadili na...
2. Letopisů 24:8...pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali...
2. Letopisů 25:23... odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Letopisů 26:9...postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže...
2. Letopisů 27:3...i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě...
2. Letopisů 31:2... o pomocné práce nebo o děkování a chválybranách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku...
2. Letopisů 31:14...svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté...
2. Letopisů 32:6... Shromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se...
2. Letopisů 33:14...Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech...
2. Letopisů 35:15...Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité...
Nehemiáš 1:3...bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořenybrány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a...
Nehemiáš 2:3...němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil...
Nehemiáš 2:8...lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde...
Nehemiáš 2:13...němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem...
Nehemiáš 2:14...a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode...
Nehemiáš 2:15...hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co...
Nehemiáš 2:17...na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby,...
Nehemiáš 3:1...bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k...
Nehemiáš 3:3...z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili...
Nehemiáš 3:6...šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn...
Nehemiáš 3:13... správce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji...
Nehemiáš 3:14...na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu...
Nehemiáš 3:15... osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu...
Nehemiáš 3:26...na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali...
Nehemiáš 3:28...velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu...
Nehemiáš 3:29...Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn...
Nehemiáš 3:31...budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně...
Nehemiáš 3:32...a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat...
Nehemiáš 6:1...jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali...
Nehemiáš 7:3...než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti,...
Nehemiáš 8:1...jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému,...
Nehemiáš 8:16...chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo...
Nehemiáš 11:19...Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na...
Nehemiáš 12:25...Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lidbrány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a...
Nehemiáš 12:31... Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů...
Nehemiáš 12:37...čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova...
Nehemiáš 12:39...Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel...
Nehemiáš 13:19...proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, ...
Nehemiáš 13:22...jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj,...
Ester 4:2...vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl....
Ester 8:11...jednotlivém městě král povoluje shromáždit sebránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli...
Ester 9:2...Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu....
Ester 9:16...Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili...
Job 15:4...a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnostbráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a...
Job 29:7...mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci...
Job 38:17... prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské...
Job 41:22...střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře,...
Žalmy 9:14... hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé...
Žalmy 9:15... abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy,...
Žalmy 24:7...tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 24:9...a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 69:13...o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedajíbráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k...
Žalmy 87:2...Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky....
Žalmy 100:4...jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami;...
Žalmy 107:16... za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali...
Žalmy 107:18...viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v tísni,...
Žalmy 118:19...potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík!...
Žalmy 118:20... jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi ...
Žalmy 122:2...Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek...
Žalmy 140:2...Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlýchbraň před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdo v...
Žalmy 140:5...rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemybraň před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo...
Žalmy 141:3...zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav strážbránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit...
Žalmy 147:13...svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve...
Přísloví 1:21...nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí,...
Přísloví 8:3...kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam:...
Přísloví 8:34... Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo ...
Přísloví 14:19...vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebácibran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i svému příteli,...
Přísloví 19:11... tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba....
Přísloví 31:23...ušije a obléká se šarlatem. Její manžel jebranách uznáván, kde s představenými země zasedá. Prodává...
Přísloví 31:31...Dejte odměnu za její úsilí, její činy jibranách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, krále v...
Píseň 7:5...kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku...
Píseň 8:9... cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a...
Izaiáš 3:26... Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš...
Izaiáš 13:2...na křikněte, rukou jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal...
Izaiáš 14:31...hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílejbráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy!...
Izaiáš 22:7...svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolíbrány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany!...
Izaiáš 24:12...do vyhnanství. Z města zůstaly pusté troskybrána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi...
Izaiáš 26:2...je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti....
Izaiáš 28:6...lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení,...
Izaiáš 29:21...člověka, ti, kteří na obhájce chystajíbráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A...
Izaiáš 38:6...město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti...
Izaiáš 38:10...života musím odejít, svá léta strávímbranách podsvětí! Říkal jsem si: Hospodina nespatřím na...
Izaiáš 45:1...a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a...
Izaiáš 45:2...před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné...
Izaiáš 54:12...ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny...
Izaiáš 60:11...bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani...
Izaiáš 60:18...území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti...
Izaiáš 62:10...na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte...
Jeremiáš 1:15...Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna...
Jeremiáš 7:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte...
Jeremiáš 17:19...Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové...
Jeremiáš 17:20...obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 17:21...nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte...
Jeremiáš 17:24...Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den...
Jeremiáš 17:25...a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové...
Jeremiáš 17:27...v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který...
Jeremiáš 19:2...sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti...
Jeremiáš 20:2...zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z...
Jeremiáš 22:2...dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a...
Jeremiáš 22:4...se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově...
Jeremiáš 22:19...jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z...
Jeremiáš 26:10...chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli:...
Jeremiáš 31:38...pro Hospodina, od věže Chananel k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne k vrchu Garev a pak...
Jeremiáš 31:40...pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město...
Jeremiáš 36:10...nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z...
Jeremiáš 37:13...dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna...
Jeremiáš 37:14...obořil se na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale...
Jeremiáš 38:7...Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil...
Jeremiáš 39:3...všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, rab-saris Sar-sechim,...
Jeremiáš 51:58... jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly...
Pláč 1:4...cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají...
Pláč 2:9... Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společněBrány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory....
Pláč 4:12...z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám...
Pláč 5:14...mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím. Starci branách nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré...
Ezechiel 8:3... přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící...
Ezechiel 8:5..." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá...
Ezechiel 8:14... které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy...
Ezechiel 9:2...přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou...
Ezechiel 10:19...a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi....
Ezechiel 11:1... Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ....
Ezechiel 21:20... aby se mnozí hroutili. Proti každé z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne, je vyleštěn,...
Ezechiel 21:27...spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat...
Ezechiel 26:2... protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohóbrána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu...
Ezechiel 26:10...jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého města. Kopyty svých koní...
Ezechiel 27:3...člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni  bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem:...
Ezechiel 38:11...- vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradbybrány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit,...
Ezechiel 40:3...cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou...
Ezechiel 40:6...silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč...
Ezechiel 40:7... Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:8...straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné....
Ezechiel 40:9...pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé...
Ezechiel 40:10...na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři...
Ezechiel 40:11...straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů...
Ezechiel 40:13...jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k...
Ezechiel 40:15...průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků...
Ezechiel 40:16...straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:18...celkem třicet místností. Dláždění přiléhalobranám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění....
Ezechiel 40:19...dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ;...
Ezechiel 40:20...nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé...
Ezechiel 40:21...pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka,...
Ezechiel 40:22...síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé...
Ezechiel 40:23...protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do...
Ezechiel 40:24... Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:25...a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty...
Ezechiel 40:27... I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k...
Ezechiel 40:28...k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a...
Ezechiel 40:29...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:30...a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů...
Ezechiel 40:32... vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její...
Ezechiel 40:33...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:35...vedlo k osm schodů. Poté přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly...
Ezechiel 40:40...odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé...
Ezechiel 40:44... Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna...
Ezechiel 40:48...po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silnéBrána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé...
Ezechiel 42:15...uvnitř chrámového okrsku, odvedl východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí...
Ezechiel 43:1...svaté od obyčejného. Poté přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele!...
Ezechiel 43:4...na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na...
Ezechiel 44:1...Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato...
Ezechiel 44:2...svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se...
Ezechiel 44:3... aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl...
Ezechiel 44:4...cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem, jak Hospodinův...
Ezechiel 44:11...v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly...
Ezechiel 44:17... a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli...
Ezechiel 45:19... čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho...
Ezechiel 46:1...a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená...
Ezechiel 46:2...sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích...
Ezechiel 46:3...země se bude o sobotách a novoluních u vchodu  brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce...
Ezechiel 46:8...hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o...
Ezechiel 46:9...lid země, ten, kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo přijde jižní branou, ...
Ezechiel 46:12...zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak...
Ezechiel 46:19...vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A...
Ezechiel 47:2...chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně vnějšího...
Ezechiel 48:31...straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova,...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na...
Ezechiel 48:33... Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána Zabulonova...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. ...
Ozeáš 2:17... tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den...
Amos 5:10...na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudíbráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože dupete...
Amos 5:12...hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohébráně krátíte na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty...
Amos 5:15...říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudubráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů,...
Abdiáš 1:11...den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys...
Abdiáš 1:13...se tolik v den soužení! Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho...
Micheáš 1:9...rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom v...
Micheáš 1:12... kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromubráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychle, obyvatelé...
Micheáš 2:13...jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich...
Nahum 3:13...Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženyBrány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé...
Sofoniáš 1:10...lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od...
Zachariáš 8:16...dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte,...
Zachariáš 11:1...budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte,...
Zachariáš 14:10...nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od...
Matouš 3:14...se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš...
Matouš 7:13...tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a...
Matouš 7:14...cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází....
Matouš 16:18...že jsi Petr a na skále postavím svou církevbrány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského...
Matouš 23:13...Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejítbráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci,...
Matouš 26:71...všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířilbráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle...
Lukáš 7:12...dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky...
Lukáš 9:49...jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu,"...
Lukáš 24:16...se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal:...
Jan 5:2...vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět...
Skutky 3:2...ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco...
Skutky 3:10... že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe....
Skutky 8:36...nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba,...
Skutky 9:24...zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvědělBrány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a...
Skutky 11:17...v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po těch slovech se upokojili a začali chválit...
Skutky 12:10...minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe...
Skutky 12:13...mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala...
Skutky 12:14...poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před...
Skutky 14:13...Diova chrámu, který stál před městem, přivedlbranám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovat....
Římanům 15:22... kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám...
1. Tesalonickým 2:16...se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru...
2. Tesalonickým 2:6... když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této...
Židům 7:23...kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé,...
Židům 13:12...venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k...
Zjevení 21:12... Měl mohutnou a vysokou hradbu s dvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména...
Zjevení 21:13...jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu...
Zjevení 21:15... měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho...
Zjevení 21:21...hyacint, dvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá z těch bran byla z jedné...
Zjevení 21:25...a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude....
Zjevení 22:14... aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a...

Slova obsahující bráně: bráně (64) zabráněno (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |