Bolestí

Hledám varianty 'bolestí' [ bolestmi (2) bolestí (26) bolesti (26) bolestech (13) bolest (16) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 3:16...útrapy tvého těhotenství, své děti budeš roditbolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude...
Genesis 34:25...toho města. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a...
Genesis 35:18...umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn  bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice...
Exodus 3:7...naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky...
1. Samuel 4:19... zhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala...
2. Letopisů 21:19...nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň...
Job 2:13...proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job...
Job 6:10...sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám...
Job 14:22...se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz...
Job 15:20...nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí...
Job 16:6... slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li,  bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi ,...
Job 21:17...zhasíná'? Přichází na pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako...
Job 30:17...se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kostibolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za...
Job 33:19...život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k...
Job 39:3...se skloní a mladé vrhají, přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou...
Žalmy 32:10...uzdou a ohlávkou, než poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska...
Žalmy 38:18... jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj...
Žalmy 39:3...jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobách,...
Žalmy 48:7...byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem...
Žalmy 55:5...ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs svírají...
Žalmy 69:27...jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví sebolesti tebou zraněných. Jejich viny jim proto všechny...
Žalmy 69:30... nejsou počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno...
Žalmy 73:4...závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské...
Žalmy 73:21...moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když  bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak...
Žalmy 78:40...ho v poušti dráždili, jakou ho v pustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého izraelského...
Žalmy 109:16...ubožáka štval jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní,...
Žalmy 127:2...zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví...
Přísloví 5:11...jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno:...
Kazatel 5:12...nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které...
Kazatel 5:15...všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co...
Kazatel 5:16...své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí:...
Izaiáš 1:5...Hlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od chodidel k temeni nezůstal kousek netknutý:...
Izaiáš 13:8...rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostíbolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude...
Izaiáš 14:3... V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi...
Izaiáš 17:11...ti ale najednou zmizí v den choroby a hrozné bolesti. Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při...
Izaiáš 21:3...svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní bolesti. Skličuje to, co slyším, to, co vidím, děsí!...
Izaiáš 23:4...pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky." Jakmile se o tom...
Izaiáš 23:5...se o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé...
Izaiáš 26:17... Jako těhotná, když porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my, tak jsme,...
Izaiáš 26:18... Hospodine, trpěli. Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi...
Izaiáš 38:13... se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičelbolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s...
Izaiáš 45:10...otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej...
Izaiáš 50:11... Z ruky se vám toho dostane, že ulehnetebolestech! Poslouchejte , kdo jdete za spravedlností, vy...
Izaiáš 53:3... Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený...
Izaiáš 53:4... opovržený - proč bychom si ho všímaliBolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na...
Izaiáš 65:14...budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte...
Izaiáš 66:7...nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než zasténala, narodil se syn! Kdo kdy...
Jeremiáš 4:19... přímo do srdce!" Bolí, bolí to v břišeBolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se chvěje -...
Jeremiáš 4:31...se zavraždit! Slyším křik jakoby ženybolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající...
Jeremiáš 5:3...pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili...
Jeremiáš 6:7...zloba. Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se...
Jeremiáš 6:24...přemoženi úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Nevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejte!...
Jeremiáš 8:18...Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí z daleké ciziny:...
Jeremiáš 10:19...bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen,...
Jeremiáš 13:21... jež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou  bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč...
Jeremiáš 15:18...na ruku položil a naplnil nevolí. Proč  bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce...
Jeremiáš 22:23...jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl,...
Jeremiáš 30:13...bolí. Není, kdo by obhájil, není léku na tvé bolesti, nikdo nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na...
Jeremiáš 30:15...rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti to způsobil, protože...
Jeremiáš 45:3...Izraele. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k  bolesti přidal trápení. jsem vyčerpán naříkáním a...
Jeremiáš 48:41...bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl národem, neboť se...
Jeremiáš 49:22...bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť...
Jeremiáš 49:24...děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřenbolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, to...
Jeremiáš 50:43...bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského houští na...
Jeremiáš 51:29...zemí, které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí...
Pláč 1:12...kolem? Jen se podívejte, pohleďte, zda je bolest podobná , kterou trpím, kterou ranil Hospodin v...
Pláč 1:22... nevěry. Je příliš mého sténání, srdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou!...
Ezechiel 30:16...Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjetbolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis sevřou...
Daniel 10:16...přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, pane, může...
Micheáš 4:9...není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodička? Svíjej se, Dcero sionská, v bolestech...
Micheáš 4:10...jako rodička? Svíjej se, Dcero sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a...
Abakuk 3:7...patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidímbolestech, plachty Midiánu třesou se. To se, Hospodine,...
Matouš 4:24...všechny nemocné, sužované různými neduhybolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je...
Matouš 24:8... To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému...
Marek 13:8...a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a...
Římanům 9:2... že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch...
Galatským 4:19... nejen když jsem u vás. Děti moje, znovu vásbolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus....
Galatským 4:27... ty, jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než , jež...
1. Tesalonickým 5:3...překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby...
Zjevení 12:2...korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné...
Zjevení 16:10...šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro...
Zjevení 16:11...do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých...
Zjevení 21:4...z očí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |