Boků

Hledám varianty 'boků' [ boky (2) boků (7) boku (40) bok (8) bocích (12) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 6:16...necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhé a...
Exodus 25:12...k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš...
Exodus 25:14...obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou...
Exodus 25:32...z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany...
Exodus 26:13...strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě...
Exodus 26:20...a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k...
Exodus 26:26...akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět...
Exodus 26:27...na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní...
Exodus 26:35...oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku....
Exodus 27:7... Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek....
Exodus 30:4...zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách....
Exodus 32:27...Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejteboku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý...
Exodus 36:25...a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k...
Exodus 36:31...akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět...
Exodus 36:32...na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní...
Exodus 37:3...k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil...
Exodus 37:5...je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také...
Exodus 37:18...z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany...
Exodus 37:27...zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách....
Exodus 38:7...je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z...
Numeri 1:5... Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel,...
Numeri 33:55...tam ponecháte, stanou trním v očích a ostnybocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To,...
Jozue 23:13... Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země,...
Soudců 2:3...‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trnímbocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když...
Růt 3:4...si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám...
Růt 3:7...stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl,...
Růt 3:8...pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice...
Růt 3:14... . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého,...
1. Samuel 20:25...místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne...
2. Samuel 2:16...popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu...
2. Královská 1:8... "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král....
2. Královská 11:14...stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky....
2. Letopisů 23:13...vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a...
Nehemiáš 2:6...mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá?...
Nehemiáš 3:35...sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď...
Nehemiáš 4:12...zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh....
Job 39:23...se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a šavle se blýskají....
Žalmy 45:4...- sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v slávě vítězně...
Žalmy 91:7...plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe...
Přísloví 3:26... jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej...
Přísloví 8:30...poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem,...
Kazatel 2:9...přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné...
Píseň 7:2...krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou rukou tepané. Pupek tvůj - číše...
Izaiáš 11:5...se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle...
Ezechiel 4:4...je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy...
Ezechiel 4:6...dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti...
Ezechiel 4:8...svážu provazy, takže se nebudeš moci převalitboku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi...
Ezechiel 4:9...jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho jíst 390...
Ezechiel 9:2...jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha...
Ezechiel 9:3...muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin...
Ezechiel 9:11...- ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal."...
Ezechiel 11:22...Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla....
Ezechiel 34:21...vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte boky i rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí, ...
Ezechiel 40:18...Dláždění přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od...
Daniel 2:32...čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břichoboky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a...
Daniel 10:5...jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitu,...
Matouš 3:4...Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med...
Marek 1:6...oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází...
Lukáš 9:32... uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil:...
Jan 13:23...kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil...
Jan 19:34... nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl,...
Jan 20:20...vám." Po těch slovech jim ukázal své rucebok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám,"...
Jan 20:25...tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci...
Jan 20:27...se na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj...
Skutky 12:7...anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z...
Zjevení 19:16...hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |