Bok

Hledám varianty 'bok' [ boky (2) boků (7) boku (40) bok (8) bocích (12) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 6:16...necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhé a...
Exodus 25:12...k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš...
Exodus 25:14...obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou...
Exodus 25:32...z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany...
Exodus 26:13...strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě...
Exodus 26:20...a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k...
Exodus 26:26...akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět...
Exodus 26:27...na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní...
Exodus 26:35...oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku....
Exodus 27:7... Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek....
Exodus 30:4...zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách....
Exodus 32:27...Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejteboku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý...
Exodus 36:25...a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k...
Exodus 36:31...akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět...
Exodus 36:32...na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní...
Exodus 37:3...k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil...
Exodus 37:5...je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také...
Exodus 37:18...z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany...
Exodus 37:27...zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách....
Exodus 38:7...je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z...
Numeri 1:5... Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel,...
Numeri 33:55...tam ponecháte, stanou trním v očích a ostnybocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To,...
Jozue 23:13... Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země,...
Soudců 2:3...‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trnímbocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když...
Růt 3:4...si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám...
Růt 3:7...stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl,...
Růt 3:8...pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice...
Růt 3:14... . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého,...
1. Samuel 20:25...místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne...
2. Samuel 2:16...popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu...
2. Královská 1:8... "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král....
2. Královská 11:14...stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky....
2. Letopisů 23:13...vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a...
Nehemiáš 2:6...mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá?...
Nehemiáš 3:35...sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď...
Nehemiáš 4:12...zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh....
Job 39:23...se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a šavle se blýskají....
Žalmy 45:4...- sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v slávě vítězně...
Žalmy 91:7...plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe...
Přísloví 3:26... jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej...
Přísloví 8:30...poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem,...
Kazatel 2:9...přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné...
Píseň 7:2...krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou rukou tepané. Pupek tvůj - číše...
Izaiáš 11:5...se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle...
Ezechiel 4:4...je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy...
Ezechiel 4:6...dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti...
Ezechiel 4:8...svážu provazy, takže se nebudeš moci převalitboku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi...
Ezechiel 4:9...jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho jíst 390...
Ezechiel 9:2...jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha...
Ezechiel 9:3...muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin...
Ezechiel 9:11...- ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal."...
Ezechiel 11:22...Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla....
Ezechiel 34:21...vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte boky i rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí, ...
Ezechiel 40:18...Dláždění přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od...
Daniel 2:32...čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břichoboky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a...
Daniel 10:5...jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitu,...
Matouš 3:4...Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med...
Marek 1:6...oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází...
Lukáš 9:32... uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil:...
Jan 13:23...kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil...
Jan 19:34... nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl,...
Jan 20:20...vám." Po těch slovech jim ukázal své rucebok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám,"...
Jan 20:25...tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci...
Jan 20:27...se na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj...
Skutky 12:7...anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z...
Zjevení 19:16...hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem...

Slova obsahující bok: bok (8) bokim (1) bokimu (1) boku (40) boků (7) boky (2) hluboká (8) hluboké (10) hlubokého (1) hlubokém (1) hluboko (17) hlubokou (4) hluboký (9) hlubokým (5) jabok (5) jaboku (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |