Bojuje

Hledám varianty 'bojuje' [ bojujte (3) bojují (8) bojuji (2) bojujete (2) bojuje (11) bojuj (5) bojovat (28) bojovaly (2) bojovali (18) bojoval (33) ]. Nalezeno 108 veršù.
Exodus 14:14... tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi...
Exodus 14:25...vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za  bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni...
Exodus 17:8...námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalekbojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi:...
Exodus 17:10...Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na...
Numeri 21:26...byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem...
Numeri 22:11... Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi....
Numeri 26:9...Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti...
Numeri 32:27... každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o...
Deuteronomium 1:30...Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na...
Deuteronomium 1:41...jsme proti Hospodinu! Chceme vytáhnoutbojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh."...
Deuteronomium 3:22...vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůhbojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 20:4...který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví...
Deuteronomium 20:12...však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do...
Deuteronomium 20:20...obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 33:7... hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O...
Jozue 9:2... hivejský a jebusejský - sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se...
Jozue 10:14...poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do...
Jozue 10:25...naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech...
Jozue 10:42...jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraelebojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil...
Jozue 23:3...těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůhbojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví...
Jozue 23:10... Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste...
Jozue 24:8...přivedl do země Emorejců, bydlících v ZajordáníBojovali s vámi, ale vydal jsem je do vašich rukou;...
Jozue 24:9...Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu,...
Jozue 24:11... Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem...
Soudců 1:3...ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do...
Soudců 1:5...10 000. Tam také narazili na Adoni-bezekabojovali s ním. Kananejce i Perizejce pobili, ale...
Soudců 1:9...ostřím meče a vypálili. Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a v...
Soudců 3:2...pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a...
Soudců 5:19... Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli královébojovali, bojovali tehdy králové kanaánští v Taanachu u...
Soudců 8:1...to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On jim...
Soudců 9:17...se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z rukou...
Soudců 9:38...to vojsko, kterému ses vysmíval? No tak, vzhůrubojuj s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele Šechemských, aby...
Soudců 9:39...s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele Šechemských, aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské...
Soudců 11:8... ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo...
Soudců 11:9...jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu...
Soudců 11:25...Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho...
Soudců 12:3...vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišliBojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské...
1. Samuel 4:9...Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte sebojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a...
1. Samuel 4:10...sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů....
1. Samuel 8:20...nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil...
1. Samuel 12:9...a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme!...
1. Samuel 13:5...do Gilgalu. Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako...
1. Samuel 14:47... Když se Saul ujal kralování nad Izraelembojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci,...
1. Samuel 15:18...a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklatéBojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy...
1. Samuel 17:19...Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Elabojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce...
1. Samuel 19:8...jako předtím. Opět došlo k válce. David vytáhlbojoval s Filištíny a udeřil na tak prudce, že se před...
1. Samuel 28:15...tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani...
1. Samuel 29:8...jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi...
2. Samuel 12:26...Jedidiáš, Miláček Hospodinův. Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř...
1. Královská 5:17...chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin...
1. Královská 12:21...kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili království...
1. Královská 20:18...je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města...
1. Královská 20:26...nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili,...
1. Královská 22:46...Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 8:29... aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš...
2. Královská 10:3...nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn jeho otcebojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach....
2. Královská 13:12...skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo,...
2. Královská 14:15...skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo,...
2. Královská 14:28...skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát - o...
1. Letopisů 5:22...zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého...
2. Letopisů 11:1...a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi....
2. Letopisů 13:14...měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží...
2. Letopisů 20:29...okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na hrůza z Boha....
2. Letopisů 22:6... aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš...
2. Letopisů 27:5...pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věžeBojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku...
2. Letopisů 35:22...mu ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil...
Nehemiáš 4:8...se jich! Pamatujte na Pána velikého a hroznéhoBojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své...
Nehemiáš 4:14...troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina...
Žalmy 35:1... Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo soudíbojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a...
Žalmy 56:3... moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám...
Žalmy 60:2... Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se...
Žalmy 109:3...slovy zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství obviňují, zatímco přináším...
Žalmy 144:1... Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je láska, můj...
Izaiáš 19:2...rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město...
Izaiáš 29:7...vše pohltí. Horda všech národů, jež proti Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli do války, všichni, kdo...
Izaiáš 29:8...- právě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé,...
Izaiáš 31:4...- právě tak sestoupí Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí...
Izaiáš 63:10...a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na...
Jeremiáš 1:19... jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť jsem s tebou, abych...
Jeremiáš 15:20...jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť jsem s tebou, abych...
Jeremiáš 21:4...nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří...
Jeremiáš 21:5... shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém...
Jeremiáš 32:5...znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl:...
Ezechiel 27:10...zboží nabrali. Válečníci z Persie, Lydie i Libye bojují za tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě, aby...
Daniel 10:20...tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka...
Zachariáš 14:3...zůstane ve městě. Tehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s těmi národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V...
Zachariáš 14:12...rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestoje, oči jim...
Zachariáš 14:14...ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů...
Jan 18:36...bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. království...
Skutky 5:39...z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!" A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly,...
Skutky 23:9...strany povstali někteří znalci Písmabojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k...
Římanům 7:23... ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí zajatcem zákona...
1. Korintským 9:7...Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její...
1. Korintským 9:26... Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo...
1. Korintským 15:32... K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou...
Filipským 4:3...prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhalBojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s...
Koloským 1:29...k dokonalosti v Kristu. To je to, usilujibojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí. Chci...
Koloským 4:12...služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným...
1. Timoteus 1:18...proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které...
1. Timoteus 6:12... zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnostBojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž...
2. Timoteus 4:7...začínám být obětován; přišel čas mého odchoduBojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem...
Jakub 4:2... vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnoutbojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte,...
Juda 1:3...teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým....
Zjevení 2:16...pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví...
Zjevení 12:7...dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic...
Zjevení 13:4...slovy: "Kdo je podobný šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a...
Zjevení 17:14...mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je...
Zjevení 19:11...jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudíbojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl...

Slova obsahující bojuje: bojuje (11) bojujete (2) nebojujeme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |