Bojovník

Hledám varianty 'bojovník' [ bojovníky (13) bojovníkům (3) bojovníků (35) bojovníkem (1) bojovníka (2) bojovník (15) bojovníci (27) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 10:8... Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a...
Genesis 32:29...jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil...
Exodus 15:3...mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho...
Numeri 31:21...i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení...
Numeri 31:27... tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od...
Numeri 31:28... kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro...
Numeri 31:42...(polovina, kterou Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu,...
Numeri 31:49... a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto...
Numeri 31:53...zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz...
Deuteronomium 2:14...Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do posledního vymřelo, jak...
Deuteronomium 2:16...a do posledního je vymýtila z tábora. Všichni bojovníci z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi...
Deuteronomium 3:18...Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj...
Jozue 4:13...přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby...
Jozue 5:4...pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti....
Jozue 5:6...po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože...
Jozue 6:3...do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město...
Jozue 8:3...proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor!...
Jozue 10:24... Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem,...
Jozue 17:1...a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny pro...
Soudců 3:29...tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před...
Soudců 8:10...národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od...
Soudců 20:2...lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem...
Soudců 20:15...dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se...
Soudců 20:17... Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do...
Soudců 20:35...Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi....
Soudců 20:42...se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou...
Soudců 20:46...tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale...
1. Samuel 10:26...Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale...
1. Samuel 17:33...bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník...
1. Samuel 18:5...vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil...
1. Samuel 31:12... co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i...
2. Samuel 10:7...dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u brány,...
2. Samuel 10:9...i zezadu, vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska...
2. Samuel 11:16... o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti...
2. Samuel 16:6...zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni,...
2. Samuel 17:10...a řekne: ‚Abšalomovo vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu....
2. Samuel 23:20...Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se...
1. Královská 1:8... prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat...
1. Královská 1:10...z kmene Juda. Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval....
1. Královská 12:21...dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili...
2. Královská 24:14...10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny bojovníky a také všechny řemeslníky a kováře, takže...
2. Královská 24:16...do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé...
1. Letopisů 5:24... Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili...
1. Letopisů 7:2...zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové Jizrachiáše:...
1. Letopisů 7:5...bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech...
1. Letopisů 7:7... V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků. Synové Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer,...
1. Letopisů 7:9...vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků. Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi: Jeuš,...
1. Letopisů 7:11...svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě. Synové Irovi: Šupim a...
1. Letopisů 7:40... náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je...
1. Letopisů 8:40...a třetí Elifelet. Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto...
1. Letopisů 10:12...Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho...
1. Letopisů 11:22...Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se...
1. Letopisů 12:9...v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí...
1. Letopisů 12:24...jako vojsko Boží. Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle...
1. Letopisů 12:34...zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z...
1. Letopisů 12:37...připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny...
1. Letopisů 12:39...120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným...
1. Letopisů 19:8...dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské...
1. Letopisů 19:10...i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků, aby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska...
1. Letopisů 26:6...vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci. Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a...
1. Letopisů 26:8...i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových udatných synů a...
1. Letopisů 28:1...jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a...
2. Letopisů 11:1...dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království...
2. Letopisů 13:3...do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků. Jeroboám se vypravil s vojskem čítajícím 800 000...
2. Letopisů 13:17... Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto...
2. Letopisů 14:7...vládnoucích štítem a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s...
2. Letopisů 17:13...zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů:...
2. Letopisů 17:14...z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů...
2. Letopisů 17:16...Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů...
2. Letopisů 17:17... a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamínabojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a...
2. Letopisů 25:6... Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl:...
2. Letopisů 28:6...den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých otců....
2. Letopisů 28:7...opustili Hospodina, Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce...
2. Letopisů 32:21...tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdce v táboře asyrského krále....
Žalmy 24:8...Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata...
Žalmy 56:2...zajali v Gatu. Smiluj se, Bože, lidé deptajíbojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji...
Žalmy 76:6... usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys...
Žalmy 78:65...nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele...
Žalmy 88:5... patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako...
Žalmy 120:4...čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem? Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! Běda mi, že...
Izaiáš 3:2...zásoby potravy i všechny zásoby vody, hrdinubojovníka, soudce i proroka, věštce i starce, velitele i...
Izaiáš 15:4...bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená. ...
Izaiáš 42:13... ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí jako bojovník, jako hrdina se rozhorlí, válečný pokřik mocně...
Jeremiáš 14:9...Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přece, Hospodine,...
Jeremiáš 20:11...pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří pronásledují, padnou a nic...
Jeremiáš 38:4...ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten...
Jeremiáš 41:16...zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova. Všechny ty bojovníky, muže, ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu...
Jeremiáš 49:26...Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin zástupů....
Jeremiáš 50:9...němu, odtud jej dobudou; jejich šípy jak zdatní bojovníci se s prázdnou nevrátí. Babylonie padne za kořist;...
Jeremiáš 50:30...Proto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin. Hle, ...
Jeremiáš 51:32...Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosíbojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Daniel 8:24...podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit...
Nahum 2:4...ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinůbojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den,...
Zachariáš 10:5...bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se...
Zachariáš 10:7...- je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to spatří jejich...

Slova obsahující bojovník: bojovník (15) bojovníka (2) bojovníkem (1) bojovníků (35) bojovníkům (3) bojovníky (13) spolubojovníka (1) spolubojovníku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |