Bojeschopným

Hledám varianty 'bojeschopným' [ bojeschopným (1) bojeschopných (9) bojeschopný (4) bojeschopní (10) bojeschopné (2) ]. Nalezeno 25 veršù.
Numeri 1:3... Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého...
Numeri 1:20...domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben...
Numeri 1:22...domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon...
Numeri 1:24...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650...
Numeri 1:26...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74...
Numeri 1:28...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54...
Numeri 1:30...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57...
Numeri 1:32...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40...
Numeri 1:34...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32...
Numeri 1:36...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo...
Numeri 1:38...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700...
Numeri 1:40...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41...
Numeri 1:42...a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53...
Numeri 1:45...z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených...
Jozue 8:1..."Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do...
Jozue 8:3...němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral...
Jozue 8:11...Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili...
Jozue 10:7...Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi...
Jozue 11:7...ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským...
2. Královská 24:16...a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho...
1. Letopisů 5:18... Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích...
1. Letopisů 7:40... V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Belu,...
1. Letopisů 12:25...Saulovo království na Davida: Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona...
1. Letopisů 21:5...seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů....
2. Letopisů 25:5...od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |