Boje

Hledám varianty 'boje' [ bojů (3) bojte (5) bojíte (3) bojíš (3) bojíme (1) bojím (9) bojí (7) boji (52) bojem (4) boje (113) boj (48) bát (15) bály (4) báli (23) bála (2) bál (23) ]. Nalezen 311 verš.
Genesis 19:30...bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými dvěma dcerami v...
Genesis 26:7...na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby...
Genesis 30:8... Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj...
Genesis 31:31...Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím...
Genesis 32:12...z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi...
Exodus 1:17...dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a...
Exodus 1:21...a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu...
Exodus 3:6...Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem...
Exodus 14:31...Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku...
Exodus 17:9...řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol...
Exodus 17:16...nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do posledního pokolení." Mojžíšův...
Exodus 32:17...lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to...
Exodus 34:30...spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu...
Leviticus 19:14...nadávat hluchému ani podrážet nohy slepémuboj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit...
Leviticus 25:17...úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte ...
Leviticus 25:36...žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážkuboj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe....
Leviticus 25:43...jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovatboj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš...
Numeri 21:14...mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí Arnonu, svahy...
Numeri 26:2...každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských...
Numeri 31:3...lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobiléboji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním...
Numeri 31:4...pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšleteboji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců...
Numeri 31:5...z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojenýchboji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení...
Numeri 31:6...mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna...
Numeri 31:7...a s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a...
Numeri 31:36...muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 32:6...synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele...
Numeri 32:20...to slovo splnit, připravte se před Hospodinemboji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za...
Numeri 32:29...synové přejdou Jordán, každý vyzbrojenboji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do...
Deuteronomium 1:42...jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši...
Deuteronomium 2:4...synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť...
Deuteronomium 2:24... i jeho zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach...
Deuteronomium 2:32..." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže...
Deuteronomium 3:1...král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho...
Deuteronomium 4:34...divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými...
Deuteronomium 5:5...vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl:...
Deuteronomium 20:1... ruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu,...
Deuteronomium 20:3...a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se...
Deuteronomium 20:5... se vrátí domů, aby snad nepadlboji a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo vysázel vinici a...
Deuteronomium 20:6...její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadlboji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se...
Deuteronomium 20:7...ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadlboji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu...
Deuteronomium 20:8...pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři...
Deuteronomium 21:10...v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou,...
Deuteronomium 24:5...dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok je...
Deuteronomium 25:18...provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou...
Deuteronomium 28:10... že neseš Hospodinovo jméno, a budou se  bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého...
Deuteronomium 28:67...nebudeš jistý životem! Kvůli obavám, kterých se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš, budeš ráno...
Deuteronomium 29:6...Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale...
Jozue 4:13...přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby...
Jozue 9:24...země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých...
Jozue 11:18...pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které...
Jozue 11:19...by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby...
Jozue 13:22...v zemi bydlili. Kromě těch, které pobiliboji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna...
Jozue 14:11...sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil...
Jozue 19:3...Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šualBála, Ecem, Eltolad, Betul, Chorma...
Jozue 22:12...se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k...
Jozue 22:33... že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi...
Soudců 1:1...ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: "...
Soudců 3:1...jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádnýbojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská pokolení,...
Soudců 3:2...aby izraelská pokolení, která neměla zkušenostbojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských...
Soudců 3:10... a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana...
Soudců 5:8... Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v...
Soudců 5:20... stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah....
Soudců 7:10...do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukouBojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru....
Soudců 8:13...rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracelboje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze...
Soudců 8:20...je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli...
Soudců 10:18...se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." ...
Soudců 11:6...Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcemboji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům...
Soudců 11:32...jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou....
Soudců 12:1...nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům...
Soudců 12:4...shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na udeřili, protože...
Soudců 15:9...se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se zaútočit na Lechi...
Soudců 20:14...měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských...
Soudců 20:18...se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl:...
Soudců 20:23...večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin...
Soudců 20:28... stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?"...
Soudců 20:34...podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží....
Soudců 21:22...jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsmeboji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim...
1. Samuel 3:15... kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyněBál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele...
1. Samuel 4:1...měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž...
1. Samuel 4:2...Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z...
1. Samuel 9:5...se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle...
1. Samuel 10:2...našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom...
1. Samuel 14:23...bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil IzraelBoj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho...
1. Samuel 14:26...se ho ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když...
1. Samuel 15:24... "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokynyBál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ...
1. Samuel 17:1... Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského Socha a utábořili se v...
1. Samuel 17:8...na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové....
1. Samuel 17:9...si někoho, přijde sem ke mně. Jestli boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli ...
1. Samuel 17:11...slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma...
1. Samuel 17:47...kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín...
1. Samuel 18:6...poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceliboje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi...
1. Samuel 18:12...David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se...
1. Samuel 18:13...nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a...
1. Samuel 18:16...Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší...
1. Samuel 18:17...ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale...
1. Samuel 18:29...je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal milujebál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým...
1. Samuel 18:30...nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než...
1. Samuel 21:13...vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat...
1. Samuel 23:3..." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do...
1. Samuel 23:5...muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a...
1. Samuel 25:28...trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby...
1. Samuel 29:4...se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se...
1. Samuel 29:9...ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána,...
1. Samuel 31:3... Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili...
2. Samuel 1:4...mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekliboje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn...
2. Samuel 1:25...šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě,...
2. Samuel 2:28...jeho muži přestali Izraelce pronásledovatBoj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes...
2. Samuel 3:1...celou noc, za svítání dorazili do Hebronu.  Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl...
2. Samuel 3:6...synové se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v...
2. Samuel 3:11...neodvážil říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to...
2. Samuel 5:2...za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš...
2. Samuel 10:8...bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali seboji u brány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a...
2. Samuel 10:9...postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z izraelských...
2. Samuel 10:13...zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk....
2. Samuel 10:14...a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci...
2. Samuel 10:17...sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi...
2. Samuel 10:19...mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když...
2. Samuel 11:1...na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým...
2. Samuel 11:7...daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daříboji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel."...
2. Samuel 11:15... V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb...
2. Samuel 11:17...bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli....
2. Samuel 11:20...to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jsteboji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb...
2. Samuel 12:18... Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si,...
2. Samuel 17:11...jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj, se schovává kdekoli. Sneseme se...
2. Samuel 18:2...Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi!...
2. Samuel 18:8... hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojákůBoj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více...
2. Samuel 19:4... jako se krade vojsko, které s hanbou prchloboje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku...
2. Samuel 19:11... kterého jsme si pomazali za krále, padlboji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když...
2. Samuel 21:15...vypukla válka. David šel se svými muži, aleboji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob, potomek...
2. Samuel 21:17...muži tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v...
2. Samuel 22:35...staví na výšiny. paže učí, jak obstátboji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít...
2. Samuel 22:40...se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silouboji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých...
2. Samuel 23:9...se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždiliboji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel...
2. Samuel 24:9...Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale...
1. Královská 22:34...rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král...
2. Královská 3:6...Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi...
2. Královská 3:21... Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj...
2. Královská 3:26...prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených...
2. Královská 9:15...vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, kteréboji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil:...
2. Královská 16:5...králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho...
2. Královská 19:9...o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy:...
2. Královská 25:26... se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského...
1. Letopisů 5:18... Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích...
1. Letopisů 10:3... Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili...
1. Letopisů 11:2... " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl:...
1. Letopisů 11:13...v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždiliboji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko...
1. Letopisů 12:1... Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhaliboji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat...
1. Letopisů 12:20...se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli....
1. Letopisů 12:26... Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravenýchboji. Z Leviho 4 600...
1. Letopisů 12:36...pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravenýchboji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k...
1. Letopisů 12:37...připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny...
1. Letopisů 14:15...v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko...
1. Letopisů 14:17...po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě...
1. Letopisů 19:7...Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi...
1. Letopisů 19:9...bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali seboji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi,...
1. Letopisů 19:10...postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z...
1. Letopisů 19:14...zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile...
1. Letopisů 19:17...sešikoval vojsko, pustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi...
1. Letopisů 20:1...na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců,...
2. Letopisů 13:3...a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků....
2. Letopisů 18:3...lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal:...
2. Letopisů 18:33...rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak...
2. Letopisů 20:3...v Chasason-tamaru!" (To je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto...
2. Letopisů 20:15... poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není...
2. Letopisů 20:17...se s nimi na konci strže před pouští JeruelBoj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte,...
2. Letopisů 21:9...se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech...
2. Letopisů 25:8...s nikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš siboji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem...
2. Letopisů 26:6...ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a...
2. Letopisů 26:11...půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravenéboji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem...
2. Letopisů 26:13...500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty,...
2. Letopisů 28:12...- a vystoupili proti těm, kdo se vraceliboje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad,...
2. Letopisů 32:8... náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl...
Nehemiáš 4:2... Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se...
Job 3:25...proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj,...
Job 5:21...války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát,...
Job 19:29...Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte...
Job 31:23...v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad...
Job 31:34...Měl jsem snad strach před hlučícím davembál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani...
Job 32:6...a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělýbál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví...
Job 38:23... které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky?...
Job 40:32...Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději,...
Job 41:17... jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvednebojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebe....
Žalmy 18:35...staví na výšiny. paže učí, jak obstátboji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít...
Žalmy 18:40...se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silouboji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých...
Žalmy 27:1...je světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít...
Žalmy 45:5...v lesku a slávě své, v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice...
Žalmy 46:3...v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i...
Žalmy 46:10...hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem....
Žalmy 49:6... za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel?...
Žalmy 55:19...a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti...
Žalmy 56:4... tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v...
Žalmy 68:31...po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci přijdou z Egypta, Habeš ...
Žalmy 89:44... Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls hoboji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi...
Žalmy 118:6...a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je...
Žalmy 120:7...sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se...
Žalmy 140:3...vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod...
Žalmy 140:8... mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ...
Přísloví 3:25... usneš, tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude...
Přísloví 20:18...úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou...
Přísloví 21:31...na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější než...
Přísloví 23:29...Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch, kdo u vína...
Přísloví 24:6...silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je...
Kazatel 3:8...a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho...
Kazatel 5:6...marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je...
Kazatel 9:2...hříšník; kdo skládá přísahu i ten, kdo se  bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem -...
Kazatel 9:11... viděl jsem, že běh nezáleží na rychlýchboj na statečných, ba ani živobytí na moudrých, bohatství...
Kazatel 12:5...písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete...
Píseň 3:8...Izraele největších. Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý...
Izaiáš 2:4...nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově...
Izaiáš 7:1...králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo...
Izaiáš 8:12...všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů...
Izaiáš 21:15...mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal...
Izaiáš 22:2... město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu...
Izaiáš 37:9...o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se...
Izaiáš 41:5... budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidíbojí se, končiny země třesou se. Shromáždili se společně,...
Izaiáš 41:11...Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebe....
Izaiáš 51:12... jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš...
Izaiáš 57:11... a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsilabála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomněla, vůbec jsi...
Jeremiáš 4:19... duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena. vlast...
Jeremiáš 6:4... a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte seboji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se...
Jeremiáš 6:23...se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich...
Jeremiáš 18:21...smrti, jejich mladíci padnou mečemboji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle...
Jeremiáš 23:4... kteří o budou pečovat, takže se nebudou bát a strachovat a nebude chybět ani jediná, praví...
Jeremiáš 25:31... kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy; soudí se s každým...
Jeremiáš 33:5...náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které...
Jeremiáš 38:19...ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k Babyloňanům. Kdyby ...
Jeremiáš 41:12... vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu. Jakmile...
Jeremiáš 41:18...poblíž Betléma.) Utíkali před Babyloňanybáli se jich, protože Išmael, syn Netaniášův, zavraždil...
Jeremiáš 42:14...Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam...
Jeremiáš 42:16...tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte, takže tam...
Jeremiáš 46:9... vpřed! Vozy, divoce vyrazte! Vojáci, vzhůru do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty spolu s Lydijci...
Jeremiáš 48:14...co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět...
Jeremiáš 49:28...král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim...
Jeremiáš 49:31...vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidu! praví...
Jeremiáš 50:24...jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu...
Jeremiáš 50:42...se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti tobě! o nich babylonský...
Jeremiáš 51:27...zazní polnice! Připravte národy proti němu do boje, svolejte na něj království Ararat, Minni a Aškenaz!...
Jeremiáš 51:28...jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje, krále Médie a jejich hejtmany, správce všech zemí,...
Ezechiel 7:14...se, vše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma...
Ezechiel 11:8...a město je ten hrnec; vás z něj ale vyženuBáli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník...
Ezechiel 13:5...hradbu izraelského domu, tak aby obstálboji, přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná...
Daniel 1:10...a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co...
Daniel 9:26...přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí...
Daniel 10:1... To poselství je pravdivé a týká se velikého boje. Daniel jsem v době držel třítýdenní smutek...
Daniel 10:21...pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil sílyboji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem v...
Daniel 11:10...území. Synové severního krále potom povstanouboji a shromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako...
Daniel 11:11...král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to...
Daniel 11:20... Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji." "Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému...
Daniel 11:25...proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale bude poražen...
Daniel 11:26...jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padneboji. Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k...
Ozeáš 10:9...zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu...
Ozeáš 10:14...tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalmanboji zbořil Bet-arbel, když matky s dětmi ubíjel, právě tak...
Joel 4:9...Hospodin. Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze...
Amos 1:14... aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice. Jejich král půjde do...
Micheáš 4:3...nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj...
Nahum 2:4...ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinůbojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den,...
Sofoniáš 1:14...To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den...
Matouš 2:22...otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se...
Matouš 8:26...ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl...
Matouš 10:28...co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou....
Matouš 14:5...je nezákonný!" Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka. Dcera ...
Matouš 17:6...to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte,...
Matouš 21:26...mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec...
Matouš 21:46... že mluví o nich, a chtěli ho zatknoutBáli se ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka. ...
Matouš 25:25...a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl:...
Marek 4:40...se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z...
Marek 6:20...ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a...
Marek 9:32...vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se...
Marek 11:18...hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak...
Marek 11:32...mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za...
Marek 12:12...to podobenství řekl o nich, chtěli ho zatknoutBáli se ale zástupu, a tak ho nechali a odešli. Potom k...
Marek 16:8...bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se...
Lukáš 9:45...smysl jim zůstal skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z...
Lukáš 12:5... co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, moc uvrhnout do...
Lukáš 14:31...to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda...
Lukáš 19:21... Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se  bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš...
Lukáš 20:19...kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o...
Lukáš 22:2...a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného...
Jan 9:22...sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se totiž dohodli, že...
Skutky 5:26...stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilíbáli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je přivedli a...
Skutky 9:26...se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však...
Římanům 8:15...jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme...
Římanům 11:20... ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše...
Římanům 13:4...služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zloboj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím...
Římanům 15:30...lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od...
1. Korintským 14:8...vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné...
2. Korintským 7:5... Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás...
2. Korintským 10:4...v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb....
2. Korintským 11:3...němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannuBojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné...
2. Korintským 12:20...tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posiluBojím se totiž, abych z vás, přijdu, nebyl zklamaný a...
2. Korintským 12:21... soupeření, urážek, pomluv, zpupnosti a zmatkůBojím se, aby můj Bůh, přijdu, před vámi znovu...
Galatským 2:12...začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé,...
Galatským 4:11...na dny, měsíce, období a rokyBojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla...
Filipským 1:30...věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i...
Koloským 2:1...ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za...
1. Timoteus 1:18...proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které...
1. Timoteus 4:10...pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech...
1. Timoteus 6:12... zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnostBojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž...
2. Timoteus 4:7...začínám být obětován; přišel čas mého odchoduBojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem...
Židům 11:34...posilněni v slabosti, stávali se silnýmiboji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich...
Židům 13:6...s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" Pamatujte na své vůdce,...
Jakub 4:1... sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky,...
1. Jan 4:18...pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on...
Zjevení 9:7...byly ty kobylky podobné koním připravenýmboji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a...
Zjevení 9:9...byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech...
Zjevení 12:7...živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak...
Zjevení 12:17... Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží...
Zjevení 13:7...kteří přebývají v nebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem...
Zjevení 14:7... kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho...
Zjevení 19:19...země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta...
Zjevení 20:8...koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždilboji - takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý...

Slova obsahující boje: boje (113) bojem (4) bojeschopné (2) bojeschopní (10) bojeschopný (4) bojeschopných (9) bojeschopným (1) náboje (1) příboje (1) příbojem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |