Bojů

Hledám varianty 'bojů' [ bojů (3) boji (52) bojem (4) boje (113) boj (48) ]. Nalezeno 219 veršù.
Genesis 30:8... Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj...
Exodus 17:9...řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol...
Exodus 17:16...nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do posledního pokolení." Mojžíšův...
Exodus 32:17...lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to...
Leviticus 19:14...nadávat hluchému ani podrážet nohy slepémuboj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit...
Leviticus 25:17...úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte ...
Leviticus 25:36...žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážkuboj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe....
Leviticus 25:43...jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovatboj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš...
Numeri 21:14...mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí Arnonu, svahy...
Numeri 26:2...každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských...
Numeri 31:3...lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobiléboji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním...
Numeri 31:4...pomstu. Z každého izraelského pokolení vyšleteboji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců...
Numeri 31:5...z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojenýchboji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení...
Numeri 31:6...mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna...
Numeri 31:7...a s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a...
Numeri 31:36...muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 32:6...synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele...
Numeri 32:20...to slovo splnit, připravte se před Hospodinemboji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za...
Numeri 32:29...synové přejdou Jordán, každý vyzbrojenboji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do...
Deuteronomium 1:42...jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši...
Deuteronomium 2:24... i jeho zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach...
Deuteronomium 2:32..." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže...
Deuteronomium 3:1...král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho...
Deuteronomium 4:34...divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými...
Deuteronomium 20:1... ruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu,...
Deuteronomium 20:3...a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se...
Deuteronomium 20:5... se vrátí domů, aby snad nepadlboji a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo vysázel vinici a...
Deuteronomium 20:6...její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadlboji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se...
Deuteronomium 20:7...ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadlboji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu...
Deuteronomium 21:10...v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou,...
Deuteronomium 24:5...dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok je...
Deuteronomium 29:6...Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale...
Jozue 4:13...přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby...
Jozue 11:18...pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které...
Jozue 11:19...by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby...
Jozue 13:22...v zemi bydlili. Kromě těch, které pobiliboji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna...
Jozue 14:11...sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil...
Jozue 22:12...se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům Rubenovým a Gádovým a k...
Jozue 22:33... že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi...
Soudců 1:1...ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: "...
Soudců 3:1...jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádnýbojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská pokolení,...
Soudců 3:2...aby izraelská pokolení, která neměla zkušenostbojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských...
Soudců 3:10... a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana...
Soudců 5:8... Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v...
Soudců 5:20... stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah....
Soudců 8:13...rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracelboje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze...
Soudců 10:18...se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." ...
Soudců 11:6...Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcemboji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům...
Soudců 11:32...jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou....
Soudců 12:1...nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům...
Soudců 12:4...shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na udeřili, protože...
Soudců 15:9...se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se zaútočit na Lechi...
Soudců 20:14...měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských...
Soudců 20:18...se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl:...
Soudců 20:23...večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin...
Soudců 20:28... stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?"...
Soudců 20:34...podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží....
Soudců 21:22...jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsmeboji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim...
1. Samuel 4:1...měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž...
1. Samuel 4:2...Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z...
1. Samuel 14:23...bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil IzraelBoj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho...
1. Samuel 17:1... Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského Socha a utábořili se v...
1. Samuel 17:8...na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové....
1. Samuel 17:9...si někoho, přijde sem ke mně. Jestli boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli ...
1. Samuel 17:47...kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín...
1. Samuel 18:6...poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceliboje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi...
1. Samuel 18:13...nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a...
1. Samuel 18:16...Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší...
1. Samuel 18:17...ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale...
1. Samuel 18:30...nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než...
1. Samuel 23:5...muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a...
1. Samuel 25:28...trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby...
1. Samuel 29:4...se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se...
1. Samuel 29:9...ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána,...
1. Samuel 31:3... Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili...
2. Samuel 1:4...mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekliboje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn...
2. Samuel 1:25...šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě,...
2. Samuel 2:28...jeho muži přestali Izraelce pronásledovatBoj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes...
2. Samuel 3:1...celou noc, za svítání dorazili do Hebronu.  Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl...
2. Samuel 3:6...synové se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v...
2. Samuel 5:2...za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš...
2. Samuel 10:8...bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali seboji u brány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a...
2. Samuel 10:9...postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z izraelských...
2. Samuel 10:13...zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk....
2. Samuel 10:14...a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci...
2. Samuel 10:17...sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi...
2. Samuel 11:1...na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým...
2. Samuel 11:7...daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daříboji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel."...
2. Samuel 11:15... V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb...
2. Samuel 11:17...bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli....
2. Samuel 11:20...to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jsteboji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb...
2. Samuel 17:11...jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj, se schovává kdekoli. Sneseme se...
2. Samuel 18:2...Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi!...
2. Samuel 18:8... hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojákůBoj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více...
2. Samuel 19:4... jako se krade vojsko, které s hanbou prchloboje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku...
2. Samuel 19:11... kterého jsme si pomazali za krále, padlboji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když...
2. Samuel 21:15...vypukla válka. David šel se svými muži, aleboji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob, potomek...
2. Samuel 21:17...muži tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v...
2. Samuel 22:35...staví na výšiny. paže učí, jak obstátboji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít...
2. Samuel 22:40...se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silouboji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých...
2. Samuel 23:9...se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždiliboji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel...
2. Samuel 24:9...Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale...
1. Královská 22:34...rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král...
2. Královská 3:6...Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi...
2. Královská 3:21... Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj...
2. Královská 3:26...prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených...
2. Královská 9:15...vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, kteréboji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil:...
2. Královská 16:5...králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho...
2. Královská 19:9...o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy:...
1. Letopisů 5:18... Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích...
1. Letopisů 10:3... Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili...
1. Letopisů 11:2... " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl:...
1. Letopisů 11:13...v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždiliboji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko...
1. Letopisů 12:1... Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhaliboji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat...
1. Letopisů 12:20...se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli....
1. Letopisů 12:26... Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravenýchboji. Z Leviho 4 600...
1. Letopisů 12:36...pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravenýchboji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k...
1. Letopisů 12:37...připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny...
1. Letopisů 14:15...v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko...
1. Letopisů 19:7...Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi...
1. Letopisů 19:9...bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali seboji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi,...
1. Letopisů 19:10...postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z...
1. Letopisů 19:14...zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile...
1. Letopisů 19:17...sešikoval vojsko, pustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi...
1. Letopisů 20:1...na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců,...
2. Letopisů 13:3...a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků....
2. Letopisů 18:3...lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal:...
2. Letopisů 18:33...rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak...
2. Letopisů 20:15... poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není...
2. Letopisů 20:17...se s nimi na konci strže před pouští JeruelBoj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte,...
2. Letopisů 21:9...se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech...
2. Letopisů 25:8...s nikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš siboji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem...
2. Letopisů 26:6...ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a...
2. Letopisů 26:11...půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravenéboji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem...
2. Letopisů 26:13...500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty,...
2. Letopisů 28:12...- a vystoupili proti těm, kdo se vraceliboje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad,...
2. Letopisů 32:8... náš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl...
Nehemiáš 4:2... Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se...
Job 38:23... které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky?...
Job 40:32...Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději,...
Žalmy 18:35...staví na výšiny. paže učí, jak obstátboji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít...
Žalmy 18:40...se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silouboji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých...
Žalmy 45:5...v lesku a slávě své, v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice...
Žalmy 46:10...hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem....
Žalmy 55:19...a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti...
Žalmy 68:31...po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci přijdou z Egypta, Habeš ...
Žalmy 89:44... Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls hoboji podepřít. Jeho nádheře jsi konec učinil, jeho trůn jsi...
Žalmy 120:7...sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se...
Žalmy 140:3...vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod...
Žalmy 140:8... mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ...
Přísloví 20:18...úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou...
Přísloví 21:31...na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější než...
Přísloví 23:29...Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch, kdo u vína...
Přísloví 24:6...silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je...
Kazatel 3:8...a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho...
Kazatel 5:6...marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je...
Kazatel 9:11... viděl jsem, že běh nezáleží na rychlýchboj na statečných, ba ani živobytí na moudrých, bohatství...
Píseň 3:8...Izraele největších. Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý...
Izaiáš 2:4...nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově...
Izaiáš 7:1...králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo...
Izaiáš 21:15...mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal...
Izaiáš 22:2... město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu...
Izaiáš 37:9...o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se...
Izaiáš 41:11...Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebe....
Jeremiáš 4:19... duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena. vlast...
Jeremiáš 6:4... a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte seboji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se...
Jeremiáš 6:23...se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich...
Jeremiáš 18:21...smrti, jejich mladíci padnou mečemboji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle...
Jeremiáš 25:31... kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy; soudí se s každým...
Jeremiáš 33:5...náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které...
Jeremiáš 41:12... vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu. Jakmile...
Jeremiáš 42:14...Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam...
Jeremiáš 46:9... vpřed! Vozy, divoce vyrazte! Vojáci, vzhůru do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty spolu s Lydijci...
Jeremiáš 48:14...co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět...
Jeremiáš 49:28...král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim...
Jeremiáš 49:31...vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidu! praví...
Jeremiáš 50:24...jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu...
Jeremiáš 50:42...se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti tobě! o nich babylonský...
Jeremiáš 51:27...zazní polnice! Připravte národy proti němu do boje, svolejte na něj království Ararat, Minni a Aškenaz!...
Jeremiáš 51:28...jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje, krále Médie a jejich hejtmany, správce všech zemí,...
Ezechiel 7:14...se, vše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma...
Ezechiel 13:5...hradbu izraelského domu, tak aby obstálboji, přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná...
Daniel 9:26...přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí...
Daniel 10:1... To poselství je pravdivé a týká se velikého boje. Daniel jsem v době držel třítýdenní smutek...
Daniel 10:21...pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil sílyboji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem v...
Daniel 11:10...území. Synové severního krále potom povstanouboji a shromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako...
Daniel 11:11...král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to...
Daniel 11:20... Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji." "Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému...
Daniel 11:25...proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale bude poražen...
Daniel 11:26...jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padneboji. Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k...
Ozeáš 10:9...zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu...
Ozeáš 10:14...tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalmanboji zbořil Bet-arbel, když matky s dětmi ubíjel, právě tak...
Joel 4:9...Hospodin. Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze...
Amos 1:14... aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice. Jejich král půjde do...
Micheáš 4:3...nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj...
Nahum 2:4...ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinůbojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den,...
Sofoniáš 1:14...To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den...
Lukáš 14:31...to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda...
Římanům 11:20... ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše...
Římanům 13:4...služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zloboj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím...
Římanům 15:30...lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od...
1. Korintským 14:8...vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné...
2. Korintským 7:5... Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás...
2. Korintským 10:4...v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb....
Filipským 1:30...věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i...
Koloským 2:1...ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za...
1. Timoteus 1:18...proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které...
1. Timoteus 4:10...pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech...
1. Timoteus 6:12... zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnostBojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž...
2. Timoteus 4:7...začínám být obětován; přišel čas mého odchoduBojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem...
Židům 11:34...posilněni v slabosti, stávali se silnýmiboji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich...
Jakub 4:1... sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky,...
Zjevení 9:7...byly ty kobylky podobné koním připravenýmboji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a...
Zjevení 9:9...byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech...
Zjevení 12:7...živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak...
Zjevení 12:17... Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží...
Zjevení 13:7...kteří přebývají v nebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem...
Zjevení 19:19...země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta...
Zjevení 20:8...koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždilboji - takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |