Bohy

Hledám pøesnì 'bohy'. Nalezeno 80 veršù. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 31:30...po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl  bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem...
Genesis 31:32...vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi...
Genesis 35:4...jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších,...
Exodus 12:12...dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech...
Exodus 15:11...klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti,...
Exodus 20:3... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Exodus 20:23...z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný...
Exodus 23:32...sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby ...
Exodus 34:15...obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z...
Exodus 34:16...svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy....
Numeri 33:4...Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v...
Deuteronomium 4:7...národ!" A vskutku - který mocný národ  bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu...
Deuteronomium 5:7... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Deuteronomium 6:14...jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 8:19...bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim,...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a...
Deuteronomium 12:30...je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům?...
Deuteronomium 12:31...to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin,...
Deuteronomium 13:3...znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby...
Deuteronomium 28:14...neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina,...
Deuteronomium 31:16... Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí...
Deuteronomium 32:16...jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali...
Jozue 24:14...Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v...
Jozue 24:23...svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte...
Soudců 2:12...očích zle a sloužili baalům. Opustili HospodinaBoha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali...
Soudců 2:17...však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří...
Soudců 2:19...hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného...
Soudců 6:10...vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.'...
Soudců 10:16...tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele...
Soudců 18:24...sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi knězebohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude?...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy...
1. Samuel 7:3...celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a...
1. Královská 11:8...pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval,...
1. Královská 11:10... Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin...
1. Královská 14:9...tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil...
2. Královská 17:7...že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce...
2. Královská 17:29...ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni...
2. Královská 17:35...smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim ani jim neobětujte!...
2. Královská 17:37...a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel,...
2. Královská 17:38... kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z...
2. Královská 19:18...ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale...
1. Letopisů 5:25...muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země,...
1. Letopisů 16:25...je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale...
2. Letopisů 2:4... který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal...
2. Letopisů 7:22...odpověď: ‚To proto, že opustili HospodinaBoha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí...
2. Letopisů 13:8...je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste...
2. Letopisů 25:14...si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy...
2. Letopisů 25:15...k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých...
2. Letopisů 25:20...s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože...
2. Letopisů 33:15...velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na...
Žalmy 16:4...tak vznešení, mám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním...
Žalmy 95:3... hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho...
Žalmy 96:4...je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale...
Žalmy 97:9... Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlo v...
Žalmy 135:5...Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce,...
Izaiáš 37:19...ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale...
Izaiáš 42:17... Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hluší...
Izaiáš 43:12... zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkové, praví Hospodin, že ...
Jeremiáš 2:11...se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu...
Jeremiáš 7:6...a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal...
Jeremiáš 7:9... pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto domě, který...
Jeremiáš 11:10...poslouchat slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy...
Jeremiáš 13:10...řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás...
Jeremiáš 16:11... opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim; však opustili a můj...
Jeremiáš 16:20...a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám...
Jeremiáš 25:6...vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte svými...
Jeremiáš 32:29...kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je...
Jeremiáš 35:15...cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal...
Jeremiáš 46:25...do rukou severního národa!" Hospodin zástupůBůh Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s...
Daniel 3:12...a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí."...
Daniel 3:14... Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte  bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste...
Daniel 3:18... A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se...
Daniel 5:4...z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i...
Daniel 5:23...velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene,...
Daniel 11:8...se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze...
Daniel 11:36...mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu...
Ozeáš 14:4... neujedeme na koních. Nebudeme nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i...
Sofoniáš 2:11...pro bude strašlivý, vysílí všechny bohy na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze...
Jan 10:35...Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec...
Skutky 7:40...obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím...

Slova obsahující bohy: bohy (83) bohyně (1) bohyni (2) bohyní (1) nebohy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |