Bohu

Hledám pøesnì 'bohu'. Nalezeno 497 veršù. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 17:18...Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl:...
Genesis 20:17...budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlilBohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky,...
Genesis 21:23...je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a...
Genesis 22:5...oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou...
Genesis 24:3...klína, abych zavázal přísahou při HospodinuBohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:48...klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem HospodinuBohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou,...
Genesis 35:1...naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu....
Genesis 35:3...a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na...
Genesis 39:9...mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k ...
Genesis 40:8...vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy...
Genesis 46:1...cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění....
Genesis 47:31...a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec...
Exodus 2:23...jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročeníBohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou...
Exodus 3:11...vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl...
Exodus 3:12...Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : ...
Exodus 3:18...králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi HospodinBůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 5:3...nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu...
Exodus 5:8... To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a...
Exodus 8:21...Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo...
Exodus 8:22..." odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali,...
Exodus 8:23...pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím...
Exodus 8:24...vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za...
Exodus 10:7...Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak...
Exodus 10:8... Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými...
Exodus 10:16...Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj...
Exodus 10:17...můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od...
Exodus 10:25...Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto....
Exodus 10:26... co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě...
Exodus 18:12...ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také...
Exodus 19:3...se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupilBohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k...
Exodus 19:17...se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá...
Exodus 20:10...je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá...
Exodus 22:27... vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o...
Exodus 23:25...na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu...
Exodus 34:14...posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě...
Leviticus 21:6...ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy...
Leviticus 21:7...nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého...
Leviticus 23:14...čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve...
Leviticus 24:15...k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina,...
Numeri 6:7...zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu...
Numeri 10:9... abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete...
Numeri 10:10...obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého...
Numeri 15:40...moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta,...
Numeri 21:5... Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta?...
Numeri 22:10...a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro ...
Numeri 23:27..."Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal...
Deuteronomium 1:17...velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro vás byla příliš nesnadná,...
Deuteronomium 1:32...Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k...
Deuteronomium 4:30... avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 5:14...je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá...
Deuteronomium 8:10...do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na...
Deuteronomium 9:16...uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty,...
Deuteronomium 10:12...Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel...
Deuteronomium 10:14...dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na ....
Deuteronomium 12:4...jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si...
Deuteronomium 12:31...to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin,...
Deuteronomium 13:17...jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není...
Deuteronomium 15:19...ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívej k práci a prvorozeného...
Deuteronomium 15:21...vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či...
Deuteronomium 16:1...měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu...
Deuteronomium 16:2...své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic...
Deuteronomium 16:10...začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své...
Deuteronomium 16:21... dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si...
Deuteronomium 17:1... tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli...
Deuteronomium 17:12...kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z...
Deuteronomium 18:13...tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce...
Deuteronomium 20:18...ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 22:5...jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na...
Deuteronomium 23:22... kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 23:24...ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš...
Deuteronomium 26:3...bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům,...
Deuteronomium 26:7...těžkou robotou. Volali jsme tedy k HospodinuBohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše...
Deuteronomium 27:5...je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem. Hospodinu,...
Deuteronomium 27:6...neopracovaných železem. Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm...
Deuteronomium 28:47...s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe...
Deuteronomium 28:58...slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány...
Deuteronomium 29:28...dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům -...
Deuteronomium 30:2...k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým...
Deuteronomium 30:10...otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této...
Deuteronomium 32:17... ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co ...
Jozue 7:19..." řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu HospodinuBohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi...
Jozue 7:20..." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti HospodinuBohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi...
Jozue 8:30...je tam dodnes. Jozue pak vystavěl HospodinuBohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele...
Jozue 9:18...jim vůdcové obce přísahali při HospodinuBohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni...
Jozue 9:19..."My jsme jim přísahali při HospodinuBohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s...
Jozue 13:14... Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti HospodinuBohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení...
Jozue 14:8... ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé...
Jozue 14:9...tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je...
Jozue 14:14...Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal HospodinuBohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy...
Jozue 22:33...zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým...
Jozue 23:8...jim neklanějte. Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi...
Jozue 24:23...svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte...
Jozue 24:24...Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi....
Soudců 5:3... naslouchejte, Hospodinu zazpívám, HospodinuBohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze...
Soudců 6:26...kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou...
Soudců 6:39...z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím....
Soudců 7:15...uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru!...
Soudců 13:5...břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou...
Soudců 13:7...bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu:...
Soudců 16:17...břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do...
1. Samuel 6:5...krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy...
1. Samuel 7:8...Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal...
1. Samuel 12:19... "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi....
1. Samuel 14:36..." odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme semBohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny?...
1. Samuel 15:15...brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté."...
1. Samuel 15:21... aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly...
1. Samuel 15:30...se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil...
1. Samuel 20:12...ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při HospodinuBohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v...
1. Samuel 23:16...za Davidem do Choreše a pomohl mu najít síluBohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde...
1. Samuel 25:29...pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A...
1. Samuel 30:6...a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna...
1. Samuel 30:15...zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a ...
2. Samuel 14:11..."Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí...
2. Samuel 15:32...na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho...
2. Samuel 22:7... Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k...
2. Samuel 22:30...v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí...
2. Samuel 24:24...to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil...
1. Královská 1:17...jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn...
1. Královská 1:30... dnes ti splním, co jsem přísahal při HospodinuBohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně...
1. Královská 8:59...prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému...
1. Královská 8:61...něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho...
1. Královská 11:4...srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho...
1. Královská 11:33... To proto, že opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi a amonskému bohu...
1. Královská 15:3... Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však...
1. Královská 21:10...nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti."...
1. Královská 21:13...němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k...
2. Královská 17:7...že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce...
2. Královská 17:9...prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po...
2. Královská 23:21...všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod...
1. Letopisů 4:10..."Porodila jsem ho s trápením." Jábec volalBohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž...
1. Letopisů 5:20... Nafišem a Nodabem. Během války volaliBohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali....
1. Letopisů 16:4...uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy HospodinuBohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel,...
1. Letopisů 21:7... protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael....
1. Letopisů 21:8... "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak DavidBohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka!...
1. Letopisů 21:17...pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo...
1. Letopisů 22:6...a přikázal mu, aby vystavěl dům HospodinuBohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem...
1. Letopisů 22:11...se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně Hospodin, ti ...
1. Letopisů 29:20...celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 1:8...mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou...
2. Letopisů 11:16...nim připojili ti, kdo toužili hledat HospodinaBoha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali...
2. Letopisů 14:10...Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti...
2. Letopisů 15:4...Když se ale ve svém soužení navrátí k HospodinuBohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není...
2. Letopisů 19:4...po Efraimské hory a navracel je k HospodinuBohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném...
2. Letopisů 20:20...a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté,...
2. Letopisů 20:33...a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku...
2. Letopisů 30:1...chrámu v Jeruzalémě slavit HospodinuBohu Izraele, Hod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s...
2. Letopisů 30:5...Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit HospodinuBohu Izraele, Hod beránka. Dlouho jej totiž neslavili, jak...
2. Letopisů 30:6..."Synové Izraele, vraťte se k HospodinuBohu Abrahama, Izáka a Izraele! On se pak vrátí k vám,...
2. Letopisů 30:8... kterou posvětil navěky! Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se...
2. Letopisů 30:22... přinášeli pokojné oběti a děkovali HospodinuBohu svých otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou...
2. Letopisů 31:6...ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve...
2. Letopisů 31:14...Jismachiáše, Machata a Benajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní...
2. Letopisů 32:12...smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a...
2. Letopisů 32:16...vás!" Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řeči....
2. Letopisů 32:19...pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma...
2. Letopisů 33:16...oběti a vyzval Judu, slouží HospodinuBohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když...
2. Letopisů 33:17...na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova...
2. Letopisů 33:18...Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitbaBohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu...
2. Letopisů 34:33...v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat...
2. Letopisů 35:3... a tak se věnujte službě Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po...
2. Letopisů 36:13...i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele...
Ezdráš 1:3...Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho liduBůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět...
Ezdráš 3:2...Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak...
Ezdráš 4:1...uslyšeli, že navrátilci staví chrám HospodinuBohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli...
Ezdráš 4:3...odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám...
Ezdráš 6:9...- býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou...
Ezdráš 6:10...je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a...
Ezdráš 7:15...a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo...
Ezdráš 7:19...svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha,...
Ezdráš 8:28...zlato a stříbro je dobrovolný dar HospodinuBohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě...
Ezdráš 8:35... Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96...
Ezdráš 9:5...padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě...
Ezdráš 10:11...jste vinu Izraele. Proto teď HospodinuBohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a...
Nehemiáš 1:4...plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil seBohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a...
Nehemiáš 2:4...žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedyBohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil...
Nehemiáš 4:3...vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli...
Nehemiáš 5:15...mládenci lid utiskovali. jsem ale z úctyBohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou...
Nehemiáš 8:6... Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!"...
Nehemiáš 9:3...četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se Hospodinu,...
Nehemiáš 9:4...a Kenani a hlasitě volali k Hospodinu, svému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejáš, Šerebiáš,...
Nehemiáš 9:5...zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na...
Nehemiáš 12:45...byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna...
Nehemiáš 12:46...ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše...
Nehemiáš 13:25...i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny...
Job 1:5..."Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové...
Job 2:9... své bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,"...
Job 5:8...jako jiskry vzhůru létají. bych se radějiBohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci...
Job 11:4...Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez...
Job 11:13...zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš...
Job 12:4... Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On voláBohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivý a...
Job 13:7... věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli němu řečníte falešně?...
Job 13:8...snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako...
Job 15:13...unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co...
Job 15:25...jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil,...
Job 16:20...svého přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít...
Job 21:14...tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokojiBohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme...
Job 22:17...přišel jejich čas, jejich základy řeka odneslaBohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl...
Job 22:21...tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst...
Job 22:26...bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on ...
Job 24:12...města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu vzpírají, k...
Job 25:2...Šuchský mu na to řekl: "Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách...
Job 27:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž...
Job 27:10...Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snadBohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o...
Job 31:14... když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude...
Job 33:26...svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlitBohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a...
Job 34:28...cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nimBohu vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí,...
Job 34:31...a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co...
Job 34:37...na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 38:41...připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďataBohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad,...
Žalmy 10:13...se, Bože, rozpomeň! Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však...
Žalmy 18:7... Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k...
Žalmy 18:30...v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí...
Žalmy 40:4... Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na...
Žalmy 42:3...proudící vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím...
Žalmy 42:9...píseň se mnou zůstane - tak zní modlitbaBohu mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi...
Žalmy 43:4...bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit budu na citeře,...
Žalmy 44:21...nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce zvedali?...
Žalmy 47:2...zpěváka. Žalm synů Korachových. Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti!...
Žalmy 47:7...Hospodin, když troubí se na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte! Králem je...
Žalmy 47:10...trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejíBohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží...
Žalmy 49:8...druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek. Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z...
Žalmy 50:14...hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej ...
Žalmy 51:19...dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a...
Žalmy 52:9...zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinu, jenž nemělBohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit...
Žalmy 53:5...by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak byBohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli...
Žalmy 55:17...do pekla - domy i srdce mají plné zla! aleBohu zavolám, Hospodin bude záchrana. Večer i ráno, také...
Žalmy 56:5...bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se...
Žalmy 56:11...- v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím...
Žalmy 56:12...chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil!...
Žalmy 57:3...tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své...
Žalmy 62:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. JenBohu duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on...
Žalmy 62:6...dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla JenBohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen...
Žalmy 62:8... moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je...
Žalmy 62:12...vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží....
Žalmy 63:12...meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se všakBohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa...
Žalmy 66:1...žalm pro předního zpěváka. volá radostněBohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu...
Žalmy 66:3...zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné...
Žalmy 66:8...národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít....
Žalmy 68:5... oslavovat budou a tančit radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte...
Žalmy 68:32...vyslanci přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu...
Žalmy 68:33... Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla...
Žalmy 68:35...- slyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc...
Žalmy 75:10...dna, k sedlině! se však budu navěky radovatBohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám,...
Žalmy 76:12...hněv a zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary...
Žalmy 77:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můjBohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby ...
Žalmy 78:7...teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil, a...
Žalmy 78:8...svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným! Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den...
Žalmy 78:19... podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil...
Žalmy 78:22...plamenem, vykypěl hněvem na Izrael. Ačkoli Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz...
Žalmy 81:2... na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní...
Žalmy 81:10... Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Žalmy 84:3...nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla...
Žalmy 104:33...Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky -...
Žalmy 123:2...vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad...
Žalmy 146:2...Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník...
Žalmy 147:1...Haleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná! Hospodin...
Žalmy 147:7...shazuje. Zpívejte Hospodinu s vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm...
Kazatel 5:3...těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v...
Kazatel 12:7...vrátí do země, kde býval, a duch se vrátíBohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatel,...
Izaiáš 2:3...slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým...
Izaiáš 8:21...vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu. Pohlédne na zemi a hle - soužení a tma, děsivé černo...
Izaiáš 10:21...navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři,...
Izaiáš 40:3...cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a...
Izaiáš 45:20...ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlíbohu, který nespasí. Jen promluvte, předložte důkazy,...
Izaiáš 55:5... neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž oslaví. Hledejte...
Izaiáš 55:7...vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším...
Izaiáš 61:6...Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit, oblečete...
Izaiáš 65:16...bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to...
Jeremiáš 3:13... že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod...
Jeremiáš 3:23...i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové...
Jeremiáš 3:25...a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do...
Jeremiáš 13:16...mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy...
Jeremiáš 16:10...se provinili? Copak jsme proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové...
Jeremiáš 30:9...cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj...
Jeremiáš 31:6...‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem,...
Jeremiáš 37:3..."Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž...
Jeremiáš 42:2...prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka...
Jeremiáš 42:4...Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám...
Jeremiáš 42:20...sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu....
Pláč 3:41...se navraťme! Nejen své dlaně, ale i srdceBohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili, vzbouřili jsme...
Daniel 3:28... Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého...
Daniel 3:29...všech národů a jazyků: Kdokoli by se rouhal Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, bude rozčtvrcen a...
Daniel 5:23...velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene,...
Daniel 6:8...se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy...
Daniel 6:11...denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se ale...
Daniel 6:12...ti muži a přistihli Daniela, jak se modlíBohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu...
Daniel 6:13...se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví...
Daniel 9:3...sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v...
Daniel 9:4...a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný,...
Daniel 10:12...se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v...
Daniel 11:36...mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu...
Ozeáš 5:4... Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich, Hospodina ...
Ozeáš 7:10...němu, přesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohu, nehledají ho navzdory tomu všemu. Efraim je jako...
Ozeáš 12:1... zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je. Větrem se...
Ozeáš 12:7... jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj....
Ozeáš 14:1... Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou,...
Ozeáš 14:2...odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu...
Joel 1:13... kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i...
Joel 2:13...svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně...
Joel 2:23...užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám déšť, jak se patří, vylije...
Jonáš 1:5... Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby odlehčili...
Jonáš 1:6...na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se pak...
Jonáš 2:2...břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu,...
Jonáš 3:5...čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších po největší...
Jonáš 3:8... se zahalí pytlovinou a volají ze vší sílyBohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí,...
Micheáš 4:2...slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým...
Micheáš 7:17...lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty?...
Abakuk 3:18...se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastnýBohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on...
Sofoniáš 3:2... nedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi,...
Zachariáš 9:7...ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká...
Zachariáš 12:5...Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi...
Malachiáš 3:14... "Jak urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit...
Malachiáš 3:18...spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Hle, přichází ten den...
Matouš 4:10...na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho...
Matouš 6:24...držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj...
Matouš 8:4...nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ."...
Matouš 9:8...zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš...
Matouš 15:5...‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,' ten nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste...
Matouš 15:31...chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je...
Matouš 22:21... "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli,...
Matouš 26:63...mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal...
Marek 7:11...bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo...
Marek 12:17... "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu....
Lukáš 1:16...Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby...
Lukáš 1:47..." duše velebí Hospodina a můj duch jásáBohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice...
Lukáš 1:64...ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o...
Lukáš 2:14...takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich...
Lukáš 2:28...zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš...
Lukáš 2:37...let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli,...
Lukáš 2:38... Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali...
Lukáš 2:52...zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když...
Lukáš 4:8...Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho...
Lukáš 6:12... aby se modlil. Celou noc strávil v modlitběBohu, a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z...
Lukáš 12:21...Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám...
Lukáš 16:13...držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli...
Lukáš 17:18...devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a...
Lukáš 18:43...A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. ...
Lukáš 20:25... "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně...
Lukáš 23:47... Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!" Všichni v...
Jan 3:21... aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonányBohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a...
Jan 5:18... neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš...
Jan 13:3... že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal...
Jan 16:2...vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani ...
Jan 20:17...ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie Magdaléna pak šla a...
Skutky 4:24... Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlasBohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co...
Skutky 5:4...taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k...
Skutky 5:39...dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li všakBoha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti...
Skutky 6:11...jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím pobouřili lid i starší a znalce Písma, takže...
Skutky 7:46...vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit...
Skutky 8:27...poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka...
Skutky 10:2... setník praporu zvaného Italský. Byl zbožnýbohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a...
Skutky 11:17...vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše...
Skutky 12:5...vězení, ale církev se za něj vroucně modlilaBohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr...
Skutky 12:23...udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy. Boží slovo se pak...
Skutky 14:15... abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V...
Skutky 15:19...soudím, abychom pohanům, kteří se obracejíBohu, nečinili potíže. Napišme jim však, se vyhýbají...
Skutky 16:25...se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké...
Skutky 16:34...stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci biřice se...
Skutky 17:23... Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše boženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno:...
Skutky 20:21...jsem Židům i Řekům vydával svědectví o pokáníBohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen...
Skutky 20:32...jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které moc vybudovat vás a dát...
Skutky 21:20...mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů ...
Skutky 24:14...prokázat. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni...
Skutky 24:15... co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mámBohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení...
Skutky 26:7...otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení....
Skutky 26:18...obrátili od tmy ke světlu a od satanovy mociBohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl...
Skutky 26:20...také pohanům, že mají činit pokání, obrátit seBohu a svými skutky prokazovat své pokání. To je důvod,...
Skutky 27:25...s tebou.' Proto se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale...
Skutky 27:35...těch slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco...
Skutky 28:15...Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v...
Římanům 1:8...Krista. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý...
Římanům 1:19... kteří svévolně potlačují pravdu. Co se Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil....
Římanům 4:3...před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná...
Římanům 4:20... ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i...
Římanům 6:10...zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé...
Římanům 6:11...tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných...
Římanům 6:13...jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánem...
Římanům 6:17... Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož...
Římanům 6:22...z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou...
Římanům 7:4...z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné...
Římanům 7:6...drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na...
Římanům 7:25...Kdo vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o...
Římanům 8:7...Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno...
Římanům 8:8...Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak...
Římanům 9:16...tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká:...
Římanům 9:20...vůli?" Ale člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal...
Římanům 10:1..." Bratři, toužím celým srdcem a modlím seBohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha,...
Římanům 11:2... ze semene Abrahamova, z pokolení BenjamínovaBůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece...
Římanům 12:1...vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše...
Římanům 14:6... drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás...
Římanům 14:11...přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe...
Římanům 14:12...jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé....
Římanům 14:18...v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vede k pokoji...
Římanům 15:17... posvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se...
Římanům 15:30...abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby...
Římanům 16:27...národům k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z...
1. Korintským 1:4...od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v...
1. Korintským 1:14...Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia,...
1. Korintským 1:21...Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovstvíBůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní...
1. Korintským 6:20...draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší...
1. Korintským 8:8...a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšemBohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší, a pokud...
1. Korintským 10:20... Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A nechci, abyste měli co společného s...
1. Korintským 11:13... Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlilaBohu nezahalená? Copak vás neučí sama přirozenost, že pro...
1. Korintským 14:2...mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, aleBohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká,...
1. Korintským 14:18...sice krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi...
1. Korintským 14:25... co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tím,...
1. Korintským 15:15...stávají falešní Boží svědkové, protože jsmeBohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud...
1. Korintským 15:24...veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny...
1. Korintským 15:57...smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!...
2. Korintským 1:11...svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika...
2. Korintským 2:14...nimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a...
2. Korintským 3:4...srdcí. A takovouto důvěru máme skrze KristaBohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si...
2. Korintským 5:11...před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k vířeBohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i...
2. Korintským 5:13... ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás...
2. Korintským 8:16...nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás....
2. Korintským 9:11...a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak...
2. Korintským 9:12...svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou...
2. Korintským 9:15...tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnosti a...
2. Korintským 13:7... že poznáte, že my jsme neselhali. Modlím seBohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se...
Galatským 3:6... co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho vidíte,...
Galatským 4:7...Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A tak díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic....
Efeským 3:9...jeho plán, to tajemství od věků skrytéBohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat...
Efeským 3:12...a skrze víru v něj máme možnost přistupovatBohu směle a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na...
Efeským 5:2...sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost mezi vámi...
Efeským 5:20...a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke...
Filipským 1:3... Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své...
Filipským 2:17...nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se -...
Filipským 3:3...v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na...
Filipským 4:18...poslali - je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství...
Filipským 4:20...i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen. Pozdravte...
Koloským 1:3...našeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se...
Koloským 1:19...z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenstvíBohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se...
Koloským 3:3...jste zemřeli a váš život je s Kristem ukrytBohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve...
Koloským 3:16...a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ...
Koloským 3:17...čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu...
1. Tesalonickým 1:1... Silvanus a Timoteus církvi TesalonickýchBohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám....
1. Tesalonickým 1:2...a pokoj vám. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách....
1. Tesalonickým 1:9...k vám přišli a jak jste se obrátili od modelBohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z...
1. Tesalonickým 2:2...a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží...
1. Tesalonickým 2:4...nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod. NaopakBůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je...
1. Tesalonickým 2:12...a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Neustále...
1. Tesalonickým 2:13...do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od...
1. Tesalonickým 2:15...Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnaliBohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání...
1. Tesalonickým 3:9...žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme...
1. Tesalonickým 4:1...a co děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána...
2. Tesalonickým 1:1... Silvanus a Timoteus církvi TesalonickýchBohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a...
2. Tesalonickým 1:3...Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a...
2. Tesalonickým 2:13...bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení...
1. Timoteus 1:17...věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji, synu,...
1. Timoteus 2:3... Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k...
1. Timoteus 4:10...a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících....
1. Timoteus 5:4...rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i...
2. Timoteus 1:3...Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši...
Filemon 1:4... zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce...
Židům 5:1...z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavý k...
Židům 7:19...něco lepšího: naděje, která nás přibližujeBohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž...
Židům 7:25...dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupujíBohu, neboť je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně...
Židům 9:14...neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých...
Židům 11:4...z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za...
Židům 11:6...přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přicházíBohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej...
Židům 12:23...prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli...
Židům 12:28...je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť...
Židům 13:15...po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno...
Židům 13:16...dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte...
Jakub 2:23...Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen...
Jakub 4:7... pokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a...
Jakub 4:8... Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a...
1. Petr 1:21...časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříteBoha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak...
1. Petr 3:18...za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedlBohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život....
1. Petr 5:2...ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad...
1. Jan 2:5... Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láskaBohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm....
1. Jan 3:21...Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, mámeBohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, prosíme,...
1. Jan 4:15...vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh...
1. Jan 4:16...on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska. Kdo přebývá v...
1. Jan 5:3...milujeme Boha a plníme jeho přikázání. LáskaBohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho...
1. Jan 5:10...věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví,...
3. Jan 1:6...dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od...
Juda 1:1...bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaníBohu Otci a zachovaní pro Ježíše Krista: Milosrdenství vám...
Juda 1:25...do své slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše...
Zjevení 1:6...krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle,...
Zjevení 5:9...její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i...
Zjevení 5:10...i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí...
Zjevení 7:10...a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé,...
Zjevení 7:11...bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a sláva, moudrost a díkůčinění...
Zjevení 7:12... moudrost a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvil...
Zjevení 11:13...ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle...
Zjevení 11:16...Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který...
Zjevení 12:5...národy železnou holí, byl její syn vytrženBohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od...
Zjevení 13:6...měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří...
Zjevení 14:4...jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez...
Zjevení 16:11...bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání...
Zjevení 16:21...cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká. Tehdy přišel...
Zjevení 19:1...v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť...
Zjevení 19:4...starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se...
Zjevení 19:10...bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Uviděl...
Zjevení 22:9...ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |