Bohové

Hledám pøesnì 'bohové'. Nalezen 31 verš. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Exodus 18:11...jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří...
Deuteronomium 32:37...že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo...
Soudců 2:3...před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl...
1. Samuel 4:8...nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami...
1. Královská 19:2... Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra...
1. Královská 20:10...odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude...
2. Královská 18:33...‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde...
2. Královská 18:34...své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu, Heny a...
2. Královská 19:12...- vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili!...
2. Královská 19:18...ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale...
1. Letopisů 16:26... vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromnýBohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa....
2. Letopisů 28:23...víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským...
2. Letopisů 32:13...všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdo z bohů těch...
2. Letopisů 32:17... Senacherib psal dopisy, jimiž haněl HospodinaBoha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů...
Job 41:17...žernov tvrdé je. Když se zvedne, bojí sebohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout...
Žalmy 82:6...všechny zemské základy! Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale...
Žalmy 96:5... vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromnýBohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa....
Žalmy 97:7... těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší,...
Izaiáš 36:18...‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde...
Izaiáš 36:19...své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu?...
Izaiáš 37:12...- vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili!...
Izaiáš 37:19...ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale...
Izaiáš 41:23... o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme...
Jeremiáš 2:28... volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy...
Jeremiáš 10:11...neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze země i zpod...
Daniel 5:11...království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a...
Jan 10:34..."Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy...
Skutky 14:11... co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!" Barnabášovi...
Skutky 19:26...nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii. Že prýbohové vyrobení rukama nejsou žádní bohové!' Nejenže je tím...
1. Korintským 8:5... Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás...
Galatským 4:8...syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |