Bohem

Hledám pøesnì 'bohem'. Nalezeno 197 veršù. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 3:8...si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se...
Genesis 5:22...Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil EnochBohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žilBohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo...
Genesis 6:9...spravedlivý a poctivý člověk. Noe žilBohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 9:16...na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl:...
Genesis 14:22...odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří,...
Genesis 17:7...pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému...
Genesis 17:8...zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou...
Genesis 28:21...do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se...
Genesis 32:29... ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasilBohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Exodus 6:7... Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás...
Exodus 9:30...dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen měl...
Exodus 18:12...ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také...
Exodus 18:19...nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím tiBůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k...
Exodus 29:45...přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je...
Exodus 34:23...pohlaví, ukáže před svým Pánem HospodinemBohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé...
Exodus 34:24...ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka...
Leviticus 11:45... který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon...
Leviticus 22:33... který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:28... kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze...
Leviticus 23:40...sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v...
Leviticus 25:38...jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou...
Leviticus 26:12... Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh,...
Leviticus 26:45...očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a...
Numeri 15:41... Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. ...
Deuteronomium 4:10... Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci,...
Deuteronomium 12:7...se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti...
Deuteronomium 12:12...Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a...
Deuteronomium 12:18...rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to...
Deuteronomium 14:23...skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno....
Deuteronomium 14:26...budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem...
Deuteronomium 15:20...je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na...
Deuteronomium 16:11...Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před...
Deuteronomium 16:16...mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti...
Deuteronomium 21:23...ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 23:19...toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před...
Deuteronomium 24:13...spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, ...
Deuteronomium 25:16...se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě...
Deuteronomium 26:5... tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do...
Deuteronomium 26:13...jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal...
Deuteronomium 26:17...duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat...
Deuteronomium 27:7...je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona...
Deuteronomium 29:9... Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a...
Deuteronomium 29:12...uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům...
Deuteronomium 29:14...tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte,...
Deuteronomium 31:11...Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému...
Jozue 2:11...jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi...
Jozue 18:6... tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich...
Jozue 24:1... soudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin,...
Soudců 5:5...se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů...
Soudců 21:2...Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali:...
Růt 1:16... tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu....
1. Samuel 6:20..."Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k...
1. Samuel 10:3...dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny...
1. Samuel 12:14...příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž...
1. Samuel 22:13...že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o němBohem, aby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes...
1. Samuel 22:15...tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radilBohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani ...
2. Samuel 7:26...proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida...
2. Samuel 22:32...on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?...
2. Samuel 23:5... když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele...
1. Královská 8:65... jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní....
1. Královská 18:21...kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid...
1. Královská 20:23...hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi...
1. Královská 20:28...Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné...
2. Královská 19:10...judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do...
1. Letopisů 13:8...Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na...
1. Letopisů 13:10...Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak...
1. Letopisů 16:1...stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co David...
1. Letopisů 17:24...navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupůBůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého...
2. Letopisů 13:10... je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří...
2. Letopisů 13:12...Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustiliBůh je s námi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti...
2. Letopisů 27:6...moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty...
2. Letopisů 28:10...služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto teď poslechněte a vraťte ty...
2. Letopisů 29:10... Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s HospodinemBohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí...
2. Letopisů 31:20...dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám...
2. Letopisů 33:12... Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a...
2. Letopisů 34:27... nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své roucho a...
2. Letopisů 36:13...i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele...
Ezdráš 8:21...vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i...
Ezdráš 10:3...Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme....
Nehemiáš 5:9...jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I ...
Job 4:17...jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své...
Job 9:2...tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z...
Job 13:3...za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží,...
Job 15:4...ale ohrožuješ zbožnost a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit...
Job 16:21...Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohlBohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky mně odměřené...
Job 19:22...vy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! MusíteBohem na pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost?...
Job 25:4...nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani...
Job 26:5...Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají...
Job 33:6...mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se tedy...
Žalmy 18:32...on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?...
Žalmy 36:2... Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit,...
Žalmy 44:9...protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi...
Žalmy 50:7... a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním,...
Žalmy 56:14...od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního...
Žalmy 60:14... záchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí,...
Žalmy 62:9.... V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic...
Žalmy 68:3...jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou...
Žalmy 68:4...ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí!...
Žalmy 68:9...zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěm,...
Žalmy 68:21...požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti!...
Žalmy 84:8...požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů,...
Žalmy 99:8...svědectví a zákony, které jim uložil. HospodineBože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který...
Žalmy 108:14... záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele...
Přísloví 2:17...druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok...
Přísloví 3:4...a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se...
Kazatel 5:1...mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu...
Kazatel 8:12...však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu se však...
Kazatel 12:13...je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. ...
Izaiáš 13:19... ta chlouba a sláva Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora! Nebude se v...
Izaiáš 29:23...posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem...
Izaiáš 30:18... aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský...
Izaiáš 37:10...judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do...
Izaiáš 54:5...to jméno ; Svatý izraelský je ti vykupitelemBohem vší země se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá...
Izaiáš 59:2...Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel....
Jeremiáš 7:23...jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou...
Jeremiáš 11:4...přikazuji, a budete mým lidem a budu vaším Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům...
Jeremiáš 24:7...jsem Hospodin. Budou mým lidem a budu jejich Bohem, protože se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského...
Jeremiáš 30:22...Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na...
Jeremiáš 31:1...porozumíte. "V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví...
Jeremiáš 31:33...nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem...
Jeremiáš 32:38...žili v bezpečí. Budou mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po...
Jeremiáš 42:20...sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu....
Jeremiáš 46:25...do rukou severního národa!" Hospodin zástupůBůh Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s...
Ezechiel 10:20... Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli...
Ezechiel 11:20...nich. Tehdy budou mým lidem a budu jejich Bohem. Ale těm, jejichž srdce tíhne k ohavnostem a...
Ezechiel 14:11...svými hříchy. Budou mým lidem a budu jejich Bohem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 34:24...a bude se o starat. Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám...
Ezechiel 36:28...vašim otcům. Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také...
Ezechiel 37:23... a očistím je. Budou mým lidem a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni...
Daniel 6:23...žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec...
Daniel 11:39... stříbrem, drahokamy a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají,...
Ozeáš 9:8... Prorok je Efraimovi strážným společněBohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v...
Ozeáš 12:4...chytal svého bratra za paty, jako muž potomBohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčem u něj...
Amos 4:12...s tebou naložím, připrav se, Izraeli, setkatBohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž...
Micheáš 6:6...před Hospodina předstoupit, jak se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly, s...
Micheáš 6:8... miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno...
Zachariáš 8:8...v Jeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich Bohem věrně a spravedlivě. Tak praví Hospodin zástupů:...
Matouš 22:32...- copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není Bohem...
Marek 12:27... Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze...
Lukáš 1:8...přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj...
Lukáš 12:6...za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na...
Lukáš 20:37... Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není...
Lukáš 20:38... Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí všichni!"...
Lukáš 24:19... "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho...
Jan 8:54... chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho...
Jan 9:24...slepce zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je...
Skutky 8:21...účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se -...
Skutky 10:31...a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr,...
Skutky 24:16...se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma,...
Římanům 1:7...nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj...
Římanům 2:13...hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti,...
Římanům 2:17...ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš...
Římanům 3:29...ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů!...
Římanům 4:2...skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu...
Římanům 4:17..."Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci,...
Římanům 5:1... když jsme ospravedlněni z víry, máme pokojBohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také...
Římanům 5:10...Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byliBohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené,...
Římanům 5:11...jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním...
Římanům 14:22...uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co...
1. Korintským 1:29...není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši,...
1. Korintským 7:24...se lidskými otroky. Bratři, každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán. Pokud jde o neprovdané,...
1. Korintským 14:33...mohou své puzení ovládatBůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude...
2. Korintským 4:2...slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je...
2. Korintským 5:20...na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu,...
2. Korintským 6:16...chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi...
2. Korintským 7:9...vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladuBohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný...
2. Korintským 7:12...postiženému, ale spíše kvůli tomu, aby se před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi...
Galatským 3:11... co je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že...
Galatským 3:17...letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze...
Efeským 2:16...pokoj. V jednom těle usmířil oba táboryBohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel...
1. Tesalonickým 1:3...ve svých modlitbách. Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost...
1. Tesalonickým 3:9...žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme...
1. Timoteus 2:5...a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus...
1. Timoteus 5:21... aby i ostatní měli bázeň. Zapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto...
1. Timoteus 6:13...jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem,...
2. Timoteus 2:14...Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, se nehádají o slova - nevede to k žádnému užitku,...
2. Timoteus 2:15...ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač...
2. Timoteus 3:16...víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje,...
2. Timoteus 4:1...ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i...
Židům 2:17...všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl...
Židům 8:10...mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden nebude druhého poučovat,...
Židům 11:16...toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim...
Jakub 1:20...k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu...
Jakub 1:27...zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich...
Jakub 4:4... že přátelství se světem znamená nepřátelstvíBohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se...
1. Petr 2:4...zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního...
1. Petr 2:5...přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle,...
1. Petr 2:17... Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší...
1. Petr 2:20...Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus...
1. Petr 3:4...krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy,...
1. Petr 3:21...špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe...
Zjevení 3:2... neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a...
Zjevení 12:10..."Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich...
Zjevení 21:3...lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lidBůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře...
Zjevení 21:7...vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní,...

Slova obsahující bohem: bohem (205) nebohem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |