Bohatství

Hledám varianty 'bohatství' [ bohatstvím (13) bohatství (87) ]. Nalezeno 100 veršù.
Genesis 31:1..."Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob...
Genesis 31:16...nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto...
Genesis 34:29... cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo...
Numeri 31:9...také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny...
Deuteronomium 33:19...přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl:...
Jozue 22:8... požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se stříbrem a...
1. Samuel 17:25...ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v...
1. Královská 3:11...o to - nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal...
1. Královská 3:13...budoucnu. K tomu ti přidám i to, jsi nežádalbohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi...
1. Královská 10:23... slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti...
1. Letopisů 29:12...ty jsi hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé...
1. Letopisů 29:28... Zemřel v utěšeném věku, nasycen životembohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 1:12...tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatství, poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi...
2. Letopisů 9:22... slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti...
2. Letopisů 17:5...přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým...
2. Letopisů 18:1...po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s...
2. Letopisů 32:27...dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra, zlata,...
2. Letopisů 32:29...bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene...
Ester 1:4... Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého...
Job 5:5...hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen tak z prachu...
Job 20:15...jed. Vše, co spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk...
Job 22:20...nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid,...
Job 36:19... nesvádějí veliké úplatky. Myslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti, se snažíš sebevíc?...
Žalmy 37:16...rozláme! Lepší je málo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány,...
Žalmy 49:7...na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za...
Žalmy 65:10...Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí....
Žalmy 73:12... takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji...
Žalmy 105:21...svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel podle libosti, jeho...
Žalmy 112:3...bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve...
Žalmy 119:14...se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství. O tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje...
Přísloví 3:16... nerovná. Dlouhověkost ve své pravici třímábohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné...
Přísloví 8:18...mne, ti, kdo hledají, jistě naleznouBohatství a sláva se nachází u , trvalé jmění a pravý...
Přísloví 10:4...dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství. Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně...
Přísloví 11:16... Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani...
Přísloví 11:28... kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufábohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou...
Přísloví 14:24...však jenom k chudobě. Korunou moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný...
Přísloví 22:4...doplatí. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život. Trnitá a zrádná je cesta...
Přísloví 23:4...- ten pokrm je totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je...
Přísloví 23:5...rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédnešbohatství tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi...
Přísloví 27:24...na první pohled, své srdce věnuj svému stáduBohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králů....
Přísloví 30:8...Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak, jak potřebuji,...
Kazatel 4:8...pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám...
Kazatel 5:12...Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncemBohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí....
Kazatel 5:13...vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic...
Kazatel 5:18...dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, přijme svůj...
Kazatel 6:2...a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nic,...
Kazatel 9:11...boj na statečných, ba ani živobytí na moudrýchbohatství na šikovných a přízeň na zkušených - o všem...
Izaiáš 8:4... Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří odvlečena k asyrskému...
Izaiáš 10:3...poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout...
Izaiáš 10:14...poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býkBohatství národů ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá;...
Izaiáš 30:6... zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který...
Izaiáš 33:6... moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím! Hle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou,...
Izaiáš 45:3...železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem Hospodin, Bůh izraelský,...
Izaiáš 45:14...Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k...
Izaiáš 60:5...srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské pokladybohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů zaplaví,...
Izaiáš 60:11...zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu....
Izaiáš 61:6...kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužícíBohatstvím národů se budete sytit, oblečete se do jejich...
Jeremiáš 5:27...jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli mocibohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se svými...
Jeremiáš 9:22...ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že ...
Jeremiáš 15:13...ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za...
Jeremiáš 17:3...na vysokých kopcích i na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i...
Jeremiáš 20:5...je odvleče do Babylonu a pobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel -...
Ezechiel 22:25...na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetkubohatství a rozmnožují v zemi vdovy. Kněží země...
Ezechiel 26:12...tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství, ukořistí tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé...
Ezechiel 27:12...Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín...
Ezechiel 27:18...obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu a sudy...
Ezechiel 28:4...ti není záhadné. Moudrostí a poznáním jsi získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly naplnil. V...
Ezechiel 28:5... že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 29:19...králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho bohatství, rabuje a plení, aby odměnil své vojáky....
Ezechiel 30:4... budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatství a zboří jeho základy. Habeš i Libye, Lydie i celá...
Daniel 11:2...mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane...
Daniel 11:24...jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lupbohatství. Bude chystat úklady i proti pevnostem - ale jen...
Daniel 11:28...stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své země a cestou projeví své...
Daniel 11:43... Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany. Vtom ho...
Micheáš 4:13...Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení....
Abakuk 2:5...však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako...
Sofoniáš 1:13...‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny....
Zachariáš 14:14...Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů v okolí, zlato, stříbro a šaty v...
Matouš 13:22...Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do...
Marek 4:19...pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže...
Marek 10:23...vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim...
Lukáš 8:14...slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmibohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby...
Lukáš 16:11...se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám to,...
Lukáš 18:24...vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč...
Římanům 2:4... ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti?...
Římanům 9:23...hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které...
Římanům 11:33... aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou...
Efeským 1:7...dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší...
Efeským 1:18...viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně...
Efeským 2:7...projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru...
Efeským 3:8... abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od...
Efeským 3:16...na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus...
Filipským 4:19...Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu...
Koloským 1:27... Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta...
Koloským 2:2...srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího...
1. Timoteus 6:17... nejsou domýšliví. nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k...
Židům 10:34... vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť...
Jakub 5:2...a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a...
Zjevení 5:12..."Hoden je ten zabitý Beránek přijmout mocbohatství, moudrost a sílu, slávu, chválu a čest!" Také...
Zjevení 18:17... pokryté zlatem, drahokamy a perlami - takové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník i...

Slova obsahující bohatství: bohatství (87) bohatstvím (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |