Bohatého

Hledám varianty 'bohatého' [ bohatými (1) bohatým (4) bohatých (4) bohatý (19) bohatí (6) bohatému (1) bohatého (3) bohaté (3) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 13:2...z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých...
Genesis 41:5... měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů...
Genesis 41:7...větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to...
Genesis 41:22...viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasůbohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů...
Exodus 30:15...tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné...
Leviticus 19:15...u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej...
Růt 3:10... neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co...
2. Samuel 12:1...a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a...
2. Samuel 12:2...městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudýBohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic...
Job 15:29...kterých se nebydlí, které se rozpadají v sutinyBohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se...
Job 37:23...je nám nedosažitelný; v moci a soudu je velikýbohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvod,...
Žalmy 22:30...je království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu...
Žalmy 49:3...lidé tak jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce...
Přísloví 10:15...střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich...
Přísloví 18:11...spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v...
Přísloví 21:17...vlastně chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatý. Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě...
Přísloví 22:16...vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců...
Izaiáš 25:6...Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a...
Izaiáš 30:23...zemi, a pokrm, který země urodí, bude vydatnýbohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých...
Ezechiel 31:9...krásou podoben. Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny...
Ozeáš 12:9... miluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že...
Zachariáš 11:5...je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani ...
Matouš 27:57... a matka Zebedeových synů. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal...
Marek 12:41...díval se, jak do lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá...
Lukáš 1:53...povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmibohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého...
Lukáš 6:24...chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda vám bohatým, neboť máte své potěšení. Běda vám, kteří jste...
Lukáš 12:16..." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si...
Lukáš 14:12...večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe....
Lukáš 16:1...je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl před ním...
Lukáš 16:19... kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne...
Lukáš 18:23...ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl:...
Lukáš 21:1...nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny. Uviděl také...
2. Korintským 8:9...Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co by...
1. Timoteus 6:17...a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. nespoléhají...
Jakub 1:10... který je nízko, raduje ze svého povýšeníbohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ....
Jakub 2:5...Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které...
Jakub 2:6...chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se...
Zjevení 2:9...a ožil: Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou,...
Zjevení 3:17... vyplivnu ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi...
Zjevení 3:18...ode koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se...
Zjevení 13:16... kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkýmbohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |