Boha

Hledám pøesnì 'boha'. Nalezeno 700 veršù. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 3:8...si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se...
Genesis 14:18... král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy:...
Genesis 14:19...těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh,...
Genesis 21:33...tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi...
Genesis 30:2...se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka...
Genesis 32:31...Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul...
Genesis 41:32...dvakrát zopakován, znamená, že ta věc jeBoha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere...
Genesis 49:25...Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná ...
Genesis 50:17...' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech...
Genesis 50:19...jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však...
Exodus 1:17... nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a...
Exodus 1:21...velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému...
Exodus 3:6...stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."...
Exodus 4:16...se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat...
Exodus 15:26..."Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho...
Exodus 18:15...mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím...
Exodus 20:7... přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Exodus 21:6...odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho...
Exodus 22:7...nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého...
Exodus 22:8...označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu...
Exodus 23:19...své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před...
Exodus 24:10...stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové...
Exodus 24:11...ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup...
Exodus 32:1... shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím...
Exodus 32:11...veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému...
Exodus 32:23...tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem,...
Exodus 32:31... "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A...
Exodus 34:26...své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin...
Leviticus 2:13...při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu...
Leviticus 4:22...překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto:...
Leviticus 18:21...Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se...
Leviticus 19:12...křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu....
Leviticus 19:32...povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít...
Leviticus 21:6...ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy...
Leviticus 21:8...ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš...
Leviticus 21:12...vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho...
Leviticus 21:17...vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či...
Leviticus 21:21... a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze...
Leviticus 21:22...pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě...
Leviticus 22:25...nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada -...
Leviticus 25:17...svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a...
Leviticus 25:36... Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok...
Leviticus 25:43...Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou...
Numeri 22:18... nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu...
Numeri 25:13...věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen...
Deuteronomium 1:19...od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou...
Deuteronomium 1:26...a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás...
Deuteronomium 4:2... ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co...
Deuteronomium 4:23... abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:25...podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před...
Deuteronomium 4:29...necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou...
Deuteronomium 4:33...takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a...
Deuteronomium 5:11... přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo,...
Deuteronomium 5:25...nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha...
Deuteronomium 5:26... zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k...
Deuteronomium 6:2...všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání,...
Deuteronomium 6:5...Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou...
Deuteronomium 6:13...z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš...
Deuteronomium 6:15...z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh!...
Deuteronomium 6:16... z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte...
Deuteronomium 6:17... Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co...
Deuteronomium 6:24...všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře...
Deuteronomium 7:6...spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem...
Deuteronomium 7:25...neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je...
Deuteronomium 8:6...tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 8:14... takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on ...
Deuteronomium 8:18...takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal,...
Deuteronomium 8:19...bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim,...
Deuteronomium 8:20... protože jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys...
Deuteronomium 9:7...a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do...
Deuteronomium 9:23...dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se...
Deuteronomium 10:12...Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel...
Deuteronomium 10:20...byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu...
Deuteronomium 11:1...hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho...
Deuteronomium 11:2...poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a...
Deuteronomium 11:12...deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k ,...
Deuteronomium 11:13...udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší...
Deuteronomium 11:22...vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,...
Deuteronomium 11:27...budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a...
Deuteronomium 12:15...a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je...
Deuteronomium 12:27...oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář...
Deuteronomium 12:28... navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 13:4... neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:5... celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte,...
Deuteronomium 13:6... neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu...
Deuteronomium 13:11...- vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom...
Deuteronomium 13:19...tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 14:1...tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu...
Deuteronomium 14:2...hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 14:21...cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek...
Deuteronomium 14:23...skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno....
Deuteronomium 15:5... Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti...
Deuteronomium 16:8... Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů....
Deuteronomium 16:15...městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin...
Deuteronomium 17:1... tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli...
Deuteronomium 17:2... v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích...
Deuteronomium 17:19...života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a...
Deuteronomium 18:7...zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí...
Deuteronomium 18:16... Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " ...
Deuteronomium 19:9...dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k...
Deuteronomium 23:19...toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před...
Deuteronomium 25:18...Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a...
Deuteronomium 26:4...přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj...
Deuteronomium 26:10... dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se před ním. Spolu s levitou a...
Deuteronomium 26:14...mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni...
Deuteronomium 26:19... a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele...
Deuteronomium 27:9...Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj...
Deuteronomium 27:10... svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes...
Deuteronomium 28:1... Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti...
Deuteronomium 28:2...země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:9... budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří,...
Deuteronomium 28:13...a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes...
Deuteronomium 28:15...jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a...
Deuteronomium 28:45... protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která jsem...
Deuteronomium 28:62... Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako...
Deuteronomium 29:11...vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si...
Deuteronomium 29:17...by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 29:24...odpověď: "Protože opustili smlouvu HospodinaBoha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z...
Deuteronomium 30:6...tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin...
Deuteronomium 30:10...otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této...
Deuteronomium 30:16... Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání,...
Deuteronomium 30:20...budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží...
Deuteronomium 31:12...jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak...
Deuteronomium 31:13...nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem,...
Deuteronomium 31:26...uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši...
Deuteronomium 31:29...vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká...
Deuteronomium 32:3...totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho...
Deuteronomium 32:15... Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy...
Deuteronomium 32:16...jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali...
Deuteronomium 32:18...neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl...
Deuteronomium 32:39...Prohlédněte - , jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu...
Jozue 3:3...uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a...
Jozue 3:9..."Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi...
Jozue 4:5...doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu...
Jozue 4:24...je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští...
Jozue 9:9... předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co...
Jozue 9:23...Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo...
Jozue 22:5...služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho...
Jozue 22:16...obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili...
Jozue 22:19...jiného oltáře, než je oltář Hospodina, našeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil porušením...
Jozue 22:24...neřekli našim synům: ‚Co vám je do HospodinaBoha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a...
Jozue 22:29...oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci...
Jozue 23:11...dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů...
Jozue 24:27... Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví...
Soudců 2:12...očích zle a sloužili baalům. Opustili HospodinaBoha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali...
Soudců 3:7...očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul...
Soudců 6:36... aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak...
Soudců 8:33...smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha,...
Soudců 8:34... Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních...
Soudců 9:27...lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn...
Soudců 10:10...jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl:...
Soudců 13:22...zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho...
Soudců 16:24...Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země...
Soudců 18:5..."Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosímBoha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl...
Soudců 20:18... Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům...
1. Samuel 5:7...viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha...
1. Samuel 5:8...a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak...
1. Samuel 5:10...do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali...
1. Samuel 5:11...filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom ...
1. Samuel 6:3..." budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat...
1. Samuel 9:9...se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl...
1. Samuel 10:19...vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a...
1. Samuel 12:9...je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele...
1. Samuel 14:15...třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzouBoha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se...
1. Samuel 14:37...řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do...
1. Samuel 16:15...služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby...
1. Samuel 16:16...na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil:...
1. Samuel 16:23..." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a...
1. Samuel 17:26...filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká...
1. Samuel 17:36...dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze...
1. Samuel 17:45... jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupůBoha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin...
1. Samuel 18:10... Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál...
2. Samuel 7:22... Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A...
2. Samuel 10:12... Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se...
2. Samuel 12:16...a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové...
2. Samuel 22:22... Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od...
1. Královská 5:17...nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu...
1. Královská 5:19...v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn...
1. Královská 8:17...David toužil postavit chrám jménu HospodinaBoha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš...
1. Královská 8:20...Hospodin, a postavil jsem chrám jménu HospodinaBoha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž...
1. Královská 9:9...odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se...
1. Královská 11:9... protože se jeho srdce odvrátilo od HospodinaBoha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu...
1. Královská 13:6...muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k...
1. Královská 15:30...svedl celý Izrael, čímž popudil HospodinaBoha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal...
1. Královská 16:13... když svými marnostmi popouzeli HospodinaBoha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o...
1. Královská 16:26...Izrael, aby svými marnostmi popouzeli HospodinaBoha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a...
1. Královská 16:33... Takto Achab svými skutky popouzel HospodinaBoha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním....
1. Královská 19:10...Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro HospodinaBoha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu,...
1. Královská 19:14...Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro HospodinaBoha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu,...
1. Královská 22:54...Baalovi, klaněl se mu a popouzel HospodinaBoha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se...
2. Královská 5:11...se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby...
2. Královská 10:31...Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon HospodinaBoha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 17:14...jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s...
2. Královská 17:16...Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné...
2. Královská 17:19...Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni....
2. Královská 17:26...a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je...
2. Královská 17:27...tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy...
2. Královská 17:39...cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni...
2. Královská 18:5... Bronzovec. Ezechiáš spoléhal na HospodinaBoha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm...
2. Královská 18:12...se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili...
2. Královská 18:22...Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře...
2. Královská 19:4...začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým...
2. Královská 19:16...jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i...
2. Královská 19:37...v Ninive. Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli...
2. Královská 21:22...jeho otec, a klaněl se jim. Opustil HospodinaBoha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi...
2. Královská 23:37...z Rumy. Páchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů...
1. Letopisů 5:25...muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země,...
1. Letopisů 13:3...k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé...
1. Letopisů 13:6...vyzvedli Truhlu nesoucí jméno HospodinaBoha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak odváželi z...
1. Letopisů 13:12... Uzova trhlina. Toho dne dostal DavidBoha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k...
1. Letopisů 14:10...přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?"...
1. Letopisů 14:14...a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni...
1. Letopisů 15:12...sebe i své bratry a přenesete Truhlu HospodinaBoha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil....
1. Letopisů 15:14...tedy posvětili, aby přenesli Truhlu HospodinaBoha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak...
1. Letopisů 17:20...věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A...
1. Letopisů 19:13... Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se...
1. Letopisů 21:30...Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David...
1. Letopisů 22:1... David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David...
1. Letopisů 22:7...na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho...
1. Letopisů 22:12... abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat...
1. Letopisů 22:19...srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně Hospodina, svého Boha!...
1. Letopisů 28:2...- chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš...
1. Letopisů 28:8...Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání...
1. Letopisů 28:9...dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť...
1. Letopisů 29:1...shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo....
1. Letopisů 29:2...Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro...
1. Letopisů 29:3...i množství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a...
2. Letopisů 2:3... Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho...
2. Letopisů 6:7...David toužil postavit chrám jménu HospodinaBoha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš...
2. Letopisů 6:10...Hospodin, a postavil jsem chrám jménu HospodinaBoha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je...
2. Letopisů 6:14...kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl: "HospodineBože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha...
2. Letopisů 7:22...odpověď: ‚To proto, že opustili HospodinaBoha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí...
2. Letopisů 9:8...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl...
2. Letopisů 11:16...nim připojili ti, kdo toužili hledat HospodinaBoha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali...
2. Letopisů 13:18...zvítězili, protože se spolehli na HospodinaBoha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl...
2. Letopisů 14:1... co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil...
2. Letopisů 14:3...kůly. Přikázal Judovi, aby hledal HospodinaBoha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze...
2. Letopisů 14:6...nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech...
2. Letopisů 15:3... opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se...
2. Letopisů 15:12...Zavázali se smlouvou, že budou hledat HospodinaBoha svých otců, celým srdcem a celou duší. Kdokoli by...
2. Letopisů 15:13...a celou duší. Kdokoli by nehledal HospodinaBoha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl...
2. Letopisů 16:7...na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha, vojsko aramejského krále ti uniklo z rukou. Neměli...
2. Letopisů 17:4...Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy...
2. Letopisů 19:3...posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se...
2. Letopisů 20:19...pak vstali, aby oslavovali HospodinaBoha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na...
2. Letopisů 20:29...proti nepřátelům Izraele, padla na hrůzaBoha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho...
2. Letopisů 21:10...i Libna. Jehoram totiž opustil HospodinaBoha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny...
2. Letopisů 24:5...každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali. Král si...
2. Letopisů 24:18...začal naslouchat. Tehdy opustili dům HospodinaBoha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám....
2. Letopisů 24:24...mnohem větší, protože Juda opustil HospodinaBoha svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli...
2. Letopisů 26:5...očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud...
2. Letopisů 26:16...k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na...
2. Letopisů 26:18...dopustil přestoupení. Takto slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřil, kadidelnici připravenou k...
2. Letopisů 28:6...udatných bojovníků, protože opustili HospodinaBoha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova...
2. Letopisů 28:25...nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců. Ostatní...
2. Letopisů 29:5... levité! Posvěťte se a posvěťte chrám HospodinaBoha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši...
2. Letopisů 29:6...nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili ho,...
2. Letopisů 29:7...kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův...
2. Letopisů 30:7...vaši otcové a bratři, kteří zradili HospodinaBoha vašich otců, a ze kterých udělal odstrašující příklad,...
2. Letopisů 30:19...očistí každého, kdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí...
2. Letopisů 31:21...chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. ...
2. Letopisů 32:17... Senacherib psal dopisy, jimiž haněl HospodinaBoha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů...
2. Letopisů 32:21...své země s ostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem. Tak...
2. Letopisů 33:12... Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a...
2. Letopisů 33:18...Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitbaBohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu...
2. Letopisů 34:3...roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat...
2. Letopisů 34:33...v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat...
2. Letopisů 36:5...let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar...
2. Letopisů 36:12...let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech...
Ezdráš 1:4...a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů...
Ezdráš 1:7...z Jeruzaléma a které uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi,...
Ezdráš 4:2...s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem...
Ezdráš 5:1...v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn...
Ezdráš 5:8...jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy...
Ezdráš 5:11... Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi...
Ezdráš 5:12...král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce...
Ezdráš 6:14...prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a...
Ezdráš 6:21...nečistoty okolních národů, aby hledal HospodinaBoha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek...
Ezdráš 6:22...aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále Artaxerxe,...
Ezdráš 7:6...znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od HospodinaBoha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin...
Ezdráš 7:12... král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v...
Ezdráš 7:14...dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato, které král a...
Ezdráš 7:16...provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto...
Ezdráš 7:17...dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte,...
Ezdráš 7:18...svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno,...
Ezdráš 7:20... Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny. , král Artaxerxes,...
Ezdráš 7:21...Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100...
Ezdráš 7:23...batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby...
Ezdráš 7:25... Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen...
Ezdráš 7:26...je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán...
Ezdráš 8:17...Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů...
Ezdráš 8:23..." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních...
Ezdráš 8:25...i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen...
Ezdráš 8:30... jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu...
Ezdráš 8:33...dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a...
Ezdráš 9:4...večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců...
Ezdráš 9:9...maličko pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále...
Ezdráš 10:2...Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů....
Ezdráš 10:3...Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme....
Ezdráš 10:14...města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze...
Nehemiáš 6:16...a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu...
Nehemiáš 8:9...neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte...
Nehemiáš 9:3...četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se Hospodinu,...
Nehemiáš 10:34...hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme...
Nehemiáš 10:35...domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou...
Nehemiáš 10:37...dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého...
Nehemiáš 10:38...budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a...
Nehemiáš 10:39...pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho...
Nehemiáš 10:40...i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadili v...
Nehemiáš 13:4...kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou komoru, kde...
Nehemiáš 13:14...příděly svým bratřím. Pamatuj za to na Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval...
Nehemiáš 13:27...prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna...
Job 1:9... bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj...
Job 1:22...V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží...
Job 2:10...hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani...
Job 8:5...je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý a...
Job 8:13...však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou...
Job 10:2...duše promluvím. Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti...
Job 12:6...nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se...
Job 19:26... I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí,...
Job 21:22...jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v...
Job 31:28...byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak...
Job 40:2... kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to Hospodinu...
Žalmy 3:3...proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi...
Žalmy 8:6...lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad...
Žalmy 18:22... Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od...
Žalmy 20:2... Kéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své...
Žalmy 20:6...vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá...
Žalmy 24:5...přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo...
Žalmy 37:22...však soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná....
Žalmy 37:31... jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na...
Žalmy 42:6..., proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana!...
Žalmy 42:10...zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli...
Žalmy 42:12..., proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! ...
Žalmy 43:5..., proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! ...
Žalmy 44:21...nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce zvedali?...
Žalmy 48:2...je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší...
Žalmy 48:9...ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o...
Žalmy 50:22...nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás napadnu, kdo vám...
Žalmy 54:5...pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán...
Žalmy 68:25...chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvodBože, průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli...
Žalmy 68:27... mezi nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina, Izraelovi...
Žalmy 69:4...jsem vyčerpán, hrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je...
Žalmy 69:33...se rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky,...
Žalmy 77:4...po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech!...
Žalmy 78:18... na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili...
Žalmy 78:34...je však hubil, pilně ho hledali, vraceli seBoha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála,...
Žalmy 78:35... pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel...
Žalmy 78:41...ho v pustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého izraelského rmoutili! Na jeho sílu...
Žalmy 78:56...dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbali....
Žalmy 81:10... Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Žalmy 84:11...je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích...
Žalmy 90:17...se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi...
Žalmy 92:14...domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství...
Žalmy 99:5...v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte HospodinaBoha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!"...
Žalmy 99:9...jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte HospodinaBoha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je...
Žalmy 104:21...zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby...
Žalmy 106:14...jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné pouštiBoha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli,...
Žalmy 106:20...udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli...
Žalmy 106:21...vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě:...
Žalmy 106:29...Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinámBoha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma...
Žalmy 114:7...Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v...
Žalmy 119:115...nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil,...
Žalmy 122:9...pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své...
Žalmy 135:2... kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina - jak dobrý je...
Žalmy 136:2...je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů -...
Žalmy 136:26...sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými...
Žalmy 146:5...úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha,...
Žalmy 147:12...Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým...
Žalmy 149:6...prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla  Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali...
Žalmy 150:1...jeho oddaných! Haleluja! Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc!...
Přísloví 2:5... úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a...
Kazatel 5:5... žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je...
Kazatel 5:6...marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak...
Kazatel 8:13... nedlouhý život mu prchne jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že...
Kazatel 11:5...v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani...
Izaiáš 1:10... vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti?...
Izaiáš 7:11...Achazovi ještě řekl: "Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, dole v hlubinách nebo v nebeských...
Izaiáš 7:13...vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a...
Izaiáš 8:19...šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví!...
Izaiáš 17:10...Izraele - všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš...
Izaiáš 19:23...do Asýrie; Egypťané s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií...
Izaiáš 21:10...vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání:...
Izaiáš 24:15...i na východě chvalte Hospodina, jméno HospodinaBoha Izraelova, zní na mořských pobřežích. Slyšíme...
Izaiáš 35:2...- ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte...
Izaiáš 36:7...Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře...
Izaiáš 37:4...začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
Izaiáš 37:17...jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i...
Izaiáš 37:38...v Ninive. Jednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli...
Izaiáš 40:8...tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo...
Izaiáš 40:18... jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle...
Izaiáš 44:10...a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny...
Izaiáš 44:15...se, kusem zatopí a chleba upeče, z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž poklekne....
Izaiáš 44:17...teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká ...
Izaiáš 45:14...Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k...
Izaiáš 46:6...na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na...
Izaiáš 48:1... vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, vy, kdo Boha Izraele vzýváte, ale ne v pravdě a ne poctivě, vy, kdo...
Izaiáš 48:2...na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráteBoha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem...
Izaiáš 49:4...zbytečně." právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který v...
Izaiáš 50:10... ten v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň a...
Izaiáš 51:20... pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od...
Izaiáš 53:4...vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším...
Izaiáš 58:2...se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli v...
Izaiáš 59:13...Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce...
Izaiáš 60:9...i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž oslaví. Cizinci zbudují...
Izaiáš 61:2...Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící,...
Izaiáš 61:10... V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a pláštěm...
Izaiáš 62:3...ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat...
Jeremiáš 2:17...za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit...
Jeremiáš 2:19...a trpce chutná, žes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán...
Jeremiáš 2:28... volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy...
Jeremiáš 3:21...svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti, vaše...
Jeremiáš 3:25...a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do...
Jeremiáš 5:24... Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas,...
Jeremiáš 7:28...je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji...
Jeremiáš 11:13...by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v...
Jeremiáš 22:9...‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad...
Jeremiáš 23:36...vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát proroka:...
Jeremiáš 26:13...a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud...
Jeremiáš 26:16... Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke...
Jeremiáš 42:6...příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano,...
Jeremiáš 42:13... Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději...
Jeremiáš 42:21...to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechli v ničem, s čím za vámi poslal. Proto...
Jeremiáš 43:1...všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi...
Jeremiáš 50:4...v pláči a budou hledat Hospodina, svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu....
Ezechiel 8:4...budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni!...
Ezechiel 8:14...domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale...
Ezechiel 9:3... Přišli a stanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a...
Ezechiel 10:19...u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti, které...
Ezechiel 11:22..." Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se...
Ezechiel 43:2...bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho...
Daniel 1:2... Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou...
Daniel 2:18...Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi: prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a...
Daniel 2:19...zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na...
Daniel 3:26... Mešachu, Abednego, služebníci Nejvyššího Boha, pojďte ven!" A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z...
Daniel 4:5...mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů....
Daniel 6:21...hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit...
Daniel 6:24...na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela...
Daniel 6:27...moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království...
Daniel 9:10...vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze...
Daniel 9:13... nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a...
Daniel 9:20...lidu Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když...
Daniel 11:32...ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou přinášet...
Daniel 11:37...musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha...
Daniel 11:38...všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho...
Ozeáš 1:7... koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a...
Ozeáš 2:1...můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným...
Ozeáš 3:5...Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní...
Ozeáš 4:1...V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a...
Ozeáš 4:6... i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se...
Ozeáš 4:12...obloudit duchem smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na horských vrcholech, na pahorcích kouří...
Ozeáš 6:6...zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili,...
Ozeáš 9:1... nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde...
Ozeáš 9:8... Prorok je Efraimovi strážným společněBohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v...
Ozeáš 13:4...pleva, jako dým z komína. jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš,...
Joel 1:13... kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i...
Joel 1:14...všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach, ten den! Hospodinův...
Joel 1:16...našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod hroudami,...
Joel 2:14...byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny...
Joel 2:26...a jíst do sytosti a jméno Hospodina, svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid ...
Amos 2:8...na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi...
Amos 5:26...Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli sami udělat?...
Jonáš 1:9...Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám HospodinaBoha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se...
Micheáš 4:5... Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na...
Micheáš 5:3...v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť...
Micheáš 7:7...rodině. ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on zachrání, můj Bůh vyslyší! Nejásej,...
Abakuk 1:11...vítr přeletí a budou pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty...
Ageus 1:12...lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin,...
Ageus 1:14...se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém...
Zachariáš 6:15...pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha." Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev)...
Malachiáš 1:9... praví Hospodin zástupů. Jen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval - jenže s tímhle v rukách?...
Malachiáš 2:11...Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo...
Malachiáš 3:8...máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak okrádáme?" ptáte se. Na...
Malachiáš 3:15...nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé...
Matouš 2:12...mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi,...
Matouš 2:22...Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje....
Matouš 4:7..."Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal...
Matouš 5:8...milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni...
Matouš 16:16...máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu...
Matouš 19:26... podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, aleBoha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my...
Matouš 22:37...Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí...
Matouš 27:43...teď sleze z kříže, a uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal...
Marek 2:12...a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu...
Marek 5:7..."Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž...
Marek 10:27...podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale neBoha. U Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr...
Marek 12:30...Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí...
Lukáš 1:30..."Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milostBoha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš...
Lukáš 1:37...své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem...
Lukáš 1:78...jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal...
Lukáš 2:13...množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré...
Lukáš 2:20... A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno....
Lukáš 4:12..."Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil...
Lukáš 5:25...vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha....
Lukáš 5:26... Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco...
Lukáš 7:16... Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj...
Lukáš 8:28...zvolal: "Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému...
Lukáš 10:27...tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a...
Lukáš 13:13...na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš...
Lukáš 17:15... že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl...
Lukáš 18:2...se: "V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také...
Lukáš 18:4...Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává...
Lukáš 18:27...to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je možnéBoha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my...
Lukáš 18:43...A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. ...
Lukáš 19:37...množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný...
Lukáš 23:40...i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme...
Lukáš 24:53... Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to...
Jan 1:1...Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo byloBoha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha...
Jan 1:2...u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátkuBoha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic,...
Jan 1:6...to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví,...
Jan 1:13...z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, aleBoha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás....
Jan 1:18...a pravda však přišla skrze Mesiáše JežíšeBoha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v...
Jan 3:2...mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty,...
Jan 4:20...prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se ...
Jan 5:18... neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš...
Jan 5:44...od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte. Nemyslete si, že vás budu žalovat před...
Jan 6:45...Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke...
Jan 6:46...jediný, kdo viděl Otce, je ten, který je od Boha. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, věčný život...
Jan 7:17...chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učeníBoha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe,...
Jan 8:40... který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My...
Jan 8:41...ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho OtceBoha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali...
Jan 8:42... Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem vyšel z Boha a od něj...
Jan 8:47...A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo jeBoha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z...
Jan 9:16...se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů....
Jan 9:31...je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná...
Jan 9:33...oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil...
Jan 10:33...odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl...
Jan 11:22...řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl ...
Jan 13:3... že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal...
Jan 14:1... zapřeš." "Nermuťte se v srdcích. VěříteBoha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů....
Jan 16:27...milovali a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase...
Jan 16:30... někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš...
Jan 17:3...věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem...
Jan 21:19..." (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se...
Skutky 2:47...se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně...
Skutky 3:8...chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha...
Skutky 3:9...Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u...
Skutky 4:19...očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli...
Skutky 4:21...na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý...
Skutky 5:29...apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého...
Skutky 5:39...dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li všakBoha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti...
Skutky 7:43...Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim...
Skutky 10:46...je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít...
Skutky 11:18...Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!" Ti, kdo...
Skutky 13:26...Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy....
Skutky 15:10...rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani...
Skutky 16:17..."Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní,...
Skutky 17:27...období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli...
Skutky 18:13...s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale...
Skutky 22:3...u nohou Gamalielových a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste dodnes vy všichni. Tu Cestu jsem...
Skutky 24:11...ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo neviděl...
Skutky 27:23...o život. Dnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle,...
Římanům 1:7...nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj...
Římanům 1:21...v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční,...
Římanům 1:23...za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků,...
Římanům 1:28...nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli,...
Římanům 1:30...a zlomyslnosti; štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu,...
Římanům 2:23...Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají...
Římanům 2:29... Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid nějakou výhodu? obřízka nějakou...
Římanům 8:28...vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal...
Římanům 9:26... kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele:...
Římanům 10:2...za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží...
Římanům 11:30...nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo...
Římanům 13:1...vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá...
Římanům 15:6... tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy...
Římanům 15:9...zaslíbení daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu vyznávat...
Římanům 16:26... ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k...
1. Korintským 1:3...Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás...
1. Korintským 1:30...v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. A proto,...
1. Korintským 2:11...rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali...
1. Korintským 2:12...nepřijali ducha světa, ale Ducha, který jeBoha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě...
1. Korintským 3:19...bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa jeBoha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v...
1. Korintským 6:11...jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné....
1. Korintským 6:19...Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni!...
1. Korintským 7:7...si, aby všichni byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a...
1. Korintským 8:3...ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten poznání od něj. Pokud tedy jde o požívání masa...
1. Korintským 11:12...je zas muž skrze ženu - a všechno společně jeBoha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu...
1. Korintským 14:28...ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to...
1. Korintským 15:34...se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! Někdo ale...
2. Korintským 1:2...všem svatým v celém Řecku: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď...
2. Korintským 1:4...tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více...
2. Korintským 1:9...stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného...
2. Korintským 2:15...a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou...
2. Korintským 3:3...službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských...
2. Korintským 3:5...myslet sami o sobě), ale naše způsobilost jeBoha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy...
2. Korintským 5:1...stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen...
2. Korintským 5:18...pominulo - hle, je tu nové! A to všechno jeBoha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás,...
2. Korintským 6:16...chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi...
2. Korintským 9:13...upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za...
2. Korintským 10:4...těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i...
2. Korintským 10:5...i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu...
Galatským 1:1...ani skrze člověka, ale skrze Ježíše KristaBoha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a všichni bratři,...
Galatským 1:3...mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám...
Galatským 1:4...z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen...
Galatským 1:10... je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě...
Galatským 1:24... kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma...
Galatským 2:19...jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji - Kristus žije...
Galatským 4:8...syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové....
Galatským 4:9... kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy...
Galatským 6:7...dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte seBoha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá...
Efeským 1:2... věrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď...
Efeským 2:12...pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste...
Efeským 6:23...srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a...
Filipským 1:2... se správci a služebníky: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na...
Filipským 1:28...znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili,...
Filipským 2:11... na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji...
Filipským 3:9...v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho...
Filipským 4:6...se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit...
Koloským 1:2... kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu...
Koloským 1:10...nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste...
Koloským 1:15...odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo...
Koloským 2:12... Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním...
1. Tesalonickým 1:8...a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víraBoha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami...
1. Tesalonickým 4:5...v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí...
1. Tesalonickým 4:8...posvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce...
1. Tesalonickým 4:9...vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete...
2. Tesalonickým 1:2... a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme...
2. Tesalonickým 1:8...plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich...
2. Tesalonickým 1:11... Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně...
2. Tesalonickým 1:12...oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho...
2. Tesalonickým 2:3... Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se...
2. Tesalonickým 2:4...na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude...
1. Timoteus 1:1...všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje,...
1. Timoteus 1:2...synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem ...
1. Timoteus 1:11...učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který ...
1. Timoteus 3:15...si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti je...
1. Timoteus 5:5...to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta,...
1. Timoteus 6:17...a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě boha, klaď na srdce, nejsou domýšliví. nespoléhají...
2. Timoteus 1:2...synu Timoteovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci...
2. Timoteus 2:16...tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako...
2. Timoteus 3:4...domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc...
Titus 1:3...skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře:...
Titus 1:4... vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem...
Titus 1:16...čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní,...
Titus 2:10... Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem...
Titus 2:13...naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby...
Titus 3:4...ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro...
Titus 3:8...a chci, abys na trval: se ti, kdo věříBoha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré...
Filemon 1:3...i církvi ve tvém domě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli ...
Židům 3:12...a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě...
Židům 6:1...- je to pokání z mrtvých skutků, víraBoha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a...
Židům 7:1...Melchisedech, král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství...
Židům 7:6...a dal požehnání tomu, který měl zaslíbení od Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího...
Židům 10:31...lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a...
Židům 11:2... jež nevidíme. Díky naši předkové došliBoha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím...
Židům 11:39...zemských roklinách. Ti všichni díky víře došliBoha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh...
Židům 12:22...jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů,...
Jakub 1:1...s vámi všemi. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v...
Jakub 1:5... Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez...
Jakub 1:13...pokoušen, nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám...
1. Petr 1:2... Asii a Bitynii, vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení...
1. Petr 1:14...vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás...
1. Petr 1:21...časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříteBoha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak...
1. Petr 2:12...vás pomlouvali jako zločince, raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky....
1. Petr 3:5...mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufalyBoha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára...
1. Petr 4:6...jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živíBoha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte...
1. Petr 4:16... se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li...
2. Petr 1:1...vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj...
2. Petr 1:2...Krista: Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k...
2. Petr 1:17...svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto...
1. Jan 3:9...Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodilBoha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže...
1. Jan 3:10...spravedlivě a nemiluje svého bratra, neníBoha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku:...
1. Jan 4:1...duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchovéBoha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle...
1. Jan 4:2...vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jeBoha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha...
1. Jan 4:3...Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem neníBoha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli,...
1. Jan 4:4...že přijít. teď je na světě! Vy jste všakBoha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve...
1. Jan 4:6...mluví světsky a svět je poslouchá. My jsmeBoha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha,...
1. Jan 4:7...Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska jeBoha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo...
1. Jan 4:8...narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha - vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k...
1. Jan 4:10...život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako...
1. Jan 4:12...miloval nás, musíme i my milovat jedni druhéBoha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé,...
1. Jan 4:20... neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo...
1. Jan 4:21... Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je...
1. Jan 5:1... kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodilBoha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho,...
1. Jan 5:2...Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom,...
1. Jan 5:4...nejsou těžká. Všechno, co se narodiloBoha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které...
1. Jan 5:18...být k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodilBoha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se...
1. Jan 5:19... aby se ho ten Zlý nedotýkal. Víme, že my jsmeBoha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel...
1. Jan 5:20...Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On...
2. Jan 1:3...s námi navěky: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s námi v...
2. Jan 1:9...v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten Otce i Syna. Pokud k...
3. Jan 1:11...ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, jeBoha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré...
Juda 1:4...popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného Panovníka...
Zjevení 3:12... Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého...
Zjevení 7:2...od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž...
Zjevení 7:3...ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto...
Zjevení 11:11...těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před...
Zjevení 12:6...trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě...
Zjevení 12:10..."Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich...
Zjevení 14:7...i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu....
Zjevení 15:7...těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží...
Zjevení 16:9...byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání,...
Zjevení 16:14...k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a...
Zjevení 19:5...Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i...
Zjevení 19:15...šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ...
Zjevení 19:17...nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných...
Zjevení 20:6...těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne...
Zjevení 21:2...svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého...
Zjevení 21:10...ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal...

Slova obsahující boha: boha (734) bohabojná (1) bohabojné (2) bohabojného (1) bohabojný (8) bohabojných (1) bohabojným (1) bohabojnými (1) bohana (2) bohaté (3) bohatě (9) bohatého (3) bohatému (1) bohatí (6) bohatli (1) bohatne (3) bohatnou (1) bohatnout (1) bohatství (87) bohatstvím (13) bohatší (1) bohatý (19) bohatých (4) bohatým (4) bohatými (1) nebohatne (1) nejbohatších (1) neznaboha (1) obohaceni (2) obohacuje (1) obohacující (1) obohatil (2) obohatilo (2) obohatit (1) zbohatl (1) zbohatli (6) zbohatne (1) zbohatnout (2) zbohatnu (1) zbohatnutí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |