Bohům

Hledám pøesnì 'bohům'. Nalezeno 59 veršù. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Exodus 22:19...zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě....
Exodus 23:24... je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí,...
Exodus 23:33...k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup...
Exodus 34:15...obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z...
Deuteronomium 4:28...zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene,...
Deuteronomium 7:4... To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by ...
Deuteronomium 7:16... Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl...
Deuteronomium 11:16...v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by...
Deuteronomium 12:2...místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod...
Deuteronomium 12:30...je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům?...
Deuteronomium 13:7...sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž...
Deuteronomium 13:14...svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři;...
Deuteronomium 17:3...jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což...
Deuteronomium 20:18...ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 28:36...ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin...
Deuteronomium 28:64...konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva...
Deuteronomium 29:17...by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 29:25... když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které nepoznali a které jim...
Deuteronomium 30:17... ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela...
Deuteronomium 31:18...skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a...
Deuteronomium 31:20...sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu...
Deuteronomium 32:17... ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co ...
Jozue 23:16...smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane...
Jozue 24:2...promluvil ke všemu lidu: "Tak praví HospodinBůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a...
Jozue 24:15... vyberte si dnes, komu budete sloužit -  bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům...
Jozue 24:16...mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce...
Jozue 24:20...Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak,...
Soudců 3:6... své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle....
Soudců 10:6...očích zle. Sloužili baalům a aštartámbohům aramejským a sidonským, bohům moábským, amonským i...
Soudců 10:13...Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k...
Soudců 10:14...vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volatbohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách...
Růt 1:15... "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť ,...
1. Samuel 8:8... dodnes - když opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni....
1. Samuel 26:19...dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy...
1. Královská 9:6... jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země,...
1. Královská 11:2...s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl...
1. Královská 11:4...srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho...
2. Královská 5:17... totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému...
2. Královská 17:33...sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni...
2. Královská 22:17...četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul...
2. Letopisů 7:19... jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země,...
2. Letopisů 28:23...víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským...
2. Letopisů 28:25...nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců. Ostatní...
2. Letopisů 34:25...číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na...
Jeremiáš 1:16...zlo, za to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si...
Jeremiáš 5:19...budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a...
Jeremiáš 7:18...pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím ale ? praví Hospodin....
Jeremiáš 11:12...judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volatbohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili v čase...
Jeremiáš 16:13...vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hle,...
Jeremiáš 19:4...toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští...
Jeremiáš 19:13...nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam jej...
Jeremiáš 22:9...‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad...
Jeremiáš 44:3..., když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a...
Jeremiáš 44:5...od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil...
Jeremiáš 44:8...výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být...
Jeremiáš 44:15...(kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to veliké shromáždění...
Jeremiáš 48:35...s těmi, kdo vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká,...
Ozeáš 3:1...miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče." Zaplatil jsem...
1. Korintským 10:28... Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |