Bohů

Hledám pøesnì 'bohů'. Nalezeny 42 verše. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 35:2...rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty!...
Exodus 23:13...na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát...
Exodus 34:17...šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní...
Leviticus 19:4... Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat...
Deuteronomium 6:14...jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 7:25...neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je...
Deuteronomium 10:17...srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh,...
Deuteronomium 12:3... jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu...
Deuteronomium 13:8...nepoznal ty ani tví otcové, totiž některémubohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho...
Deuteronomium 18:20... zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví...
Jozue 22:22...náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i...
Jozue 23:7... které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim...
1. Samuel 4:8...nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami...
2. Samuel 7:23...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno?...
1. Královská 9:9...odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se...
1. Královská 18:24...na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví...
1. Královská 18:25...první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim...
2. Královská 18:35...a Ivy? Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdobohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak...
1. Letopisů 10:10...i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona. Když se...
2. Letopisů 32:14...bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdobohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal...
Žalmy 50:1...zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. HospodinBůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce východu ...
Žalmy 77:14... přemítám o tom, cos učinil. Tvá cestaBože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? Ty...
Žalmy 82:1... Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete...
Žalmy 136:2...je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů -...
Izaiáš 21:9...zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno...
Izaiáš 36:20...Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdobohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak...
Izaiáš 41:28... Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle,...
Izaiáš 48:14... Všichni se shromážděte a poslyšte: Kterýpakbohů tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná...
Jeremiáš 2:28... volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy...
Jeremiáš 11:13...by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v...
Jeremiáš 43:12...kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere egyptskou zem...
Daniel 2:11... Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále...
Daniel 2:47...a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství -...
Daniel 4:5...mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů....
Daniel 4:6...z věštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve...
Daniel 4:15...však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To,...
Daniel 5:11...království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a...
Daniel 5:14...se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip a vzácnou...
Daniel 11:36...mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu...
Micheáš 4:5... Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho Boha na...
Nahum 1:14...jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi...
1. Korintským 8:5... Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás...

Slova obsahující bohů: bohů (43) bohům (65) nebohů (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |