Bože

Hledám pøesnì 'bože'. Nalezeny 222 verše. Další varianty: bůh (1587) bože (243) bozích (2) bozi (2) bohy (83) bohům (65) bohů (43) bohu (515) bohové (34) bohem (205) boha (734)
Genesis 24:12...kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "HospodineBože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání...
Genesis 24:42...tedy přišel k prameni a řekl jsem: HospodineBože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle...
Genesis 32:10...ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine,...
Numeri 12:13...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosímBože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby ...
Numeri 16:22...je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó HospodineBože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo...
Jozue 22:22...náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a to i...
Soudců 16:28...se na ! Ještě jednou mi prosím dej síluBože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!"...
Soudců 21:3... S velikým pláčem hlasitě naříkali: "HospodineBože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být...
1. Samuel 14:41...Saulovi lid. Saul se pak modlil: "HospodineBože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl?...
1. Samuel 23:10..."Přines efod." Potom se David ptal: "HospodineBože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:11...Saul, jak tvůj služebník slyšel? HospodineBože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano,...
2. Samuel 7:25...a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi...
2. Samuel 7:27...Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupůBože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji...
1. Královská 3:7...na jeho trůnu, jak tomu dnes je. HospodineBože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci...
1. Královská 8:23...vztáhl ruce k nebi a řekl: "HospodineBože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh...
1. Královská 8:25...jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, HospodineBože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému...
1. Královská 8:26...mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedyBože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal...
1. Královská 8:28...svého služebníka a na jeho prosby, HospodineBože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj...
1. Královská 17:20...na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "HospodineBože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat...
1. Královská 17:21...chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, HospodineBože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin...
1. Královská 18:36... přistoupil prorok Eliáš a pravil: "HospodineBože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi...
2. Královská 19:15...se tehdy k Hospodinu modlil: "HospodineBože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh...
2. Královská 19:19...to proto je zničili. Teď ale prosím, HospodineBože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království...
1. Letopisů 16:35...Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň násBože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé...
1. Letopisů 17:16...před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti...
1. Letopisů 17:17... žes dovedl sem? A i to se ti zdálo máloBože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost!...
1. Letopisů 17:25...Davida, tvého služebníka, před tebou upevněnBože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ...
1. Letopisů 21:17...pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo...
1. Letopisů 29:10...shromáždění dobrořečil Hospodinu: "HospodineBože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky!...
1. Letopisů 29:13... svou rukou posiluješ a dáváš velikost. ToběBože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo...
1. Letopisů 29:16...naše dny na zemi jsou prchavý stín. HospodineBože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke...
1. Letopisů 29:17...vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! VímBože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného...
1. Letopisů 29:18...přítomný, přináší své dary s radostí. HospodineBože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky...
2. Letopisů 1:9...a jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci...
2. Letopisů 6:14...kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl: "HospodineBože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha...
2. Letopisů 6:16...jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, HospodineBože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému...
2. Letopisů 6:17...jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, HospodineBože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal...
2. Letopisů 6:19...svého služebníka a na jeho prosby, HospodineBože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj...
2. Letopisů 6:40...lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedyBože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k...
2. Letopisů 6:41...modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví...
2. Letopisů 6:42...se radují z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na...
2. Letopisů 14:10...Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti...
2. Letopisů 20:6...v Hospodinově chrámu a promluvil: "HospodineBože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty...
2. Letopisů 20:7...nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece tyBože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele...
2. Letopisů 20:12... které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš souditBože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne...
Ezdráš 9:6...k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanbaBože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše...
Ezdráš 9:10...našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď aleBože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá...
Ezdráš 9:13...za naše veliké zločiny a provinění, vímeBože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy...
Ezdráš 9:15... takže by nikdo nevyvázl a nepřežil?! HospodineBože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka...
Nehemiáš 1:5...se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "AchBože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a...
Nehemiáš 3:36...zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" SlyšBože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich...
Nehemiáš 5:19...lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid...
Nehemiáš 6:14...k pomluvám, aby očernili jméno. PamatujBože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj...
Nehemiáš 9:5...zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na...
Nehemiáš 9:32...je, neboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A takBože náš, Bože veliký, mocný a hrozný, zachovávající...
Nehemiáš 13:14...příděly svým bratřím. Pamatuj za to na Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval...
Nehemiáš 13:22...sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatujBože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V ...
Nehemiáš 13:29...jsem ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i...
Nehemiáš 13:31...pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na Bože můj, v dobrém. Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho...
Job 7:7...utekly dny a bez naděje skončily. PamatujBože, můj život je pouhý vzdech, oči nikdy štěstí...
Job 13:20...mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám Bože, jenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou...
Job 16:7... mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi Bože, opravdu vysílil. Zničils i nejbližší! Vrásky na...
Job 33:24... smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jejBože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!'...
Žalmy 3:8...ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby...
Žalmy 4:2...nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na voláníBože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj...
Žalmy 5:3...si mého úpění! Vnímej volání, můj KráliBože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas...
Žalmy 5:5...ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty přeceBože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před...
Žalmy 5:11...jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď jeBože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik...
Žalmy 7:2...slovům Kúše z pokolení Benjamín. HospodineBože můj, na tebe spoléhám, zachraň , všech...
Žalmy 7:4...kusy, rozsápají , nebude mi pomoci! HospodineBože můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách...
Žalmy 7:7... postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď seBože, nastol pořádek! Shromáždění národů obklopí,...
Žalmy 7:10... spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít...
Žalmy 10:12... Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené seBože, rozpomeň! Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si...
Žalmy 13:4...mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, HospodineBože můj! Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu! můj sok...
Žalmy 16:1...jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv DavidůvBože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi...
Žalmy 17:6...tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volámBože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš!...
Žalmy 22:2... na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm DavidůvBože můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak...
Žalmy 22:3... daleko od slov mého sténání? Celé dny volámBože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít...
Žalmy 24:6...ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvářBože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již...
Žalmy 25:2... K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebeBože můj, skládám naději. Dej, se zahanbení nedočkám, ...
Žalmy 25:22...střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi nadějeBože, vykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův....
Žalmy 27:9...přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštějBože záchrany! Můj otec i matka sice opustili,...
Žalmy 30:3...jsi nepřátele jásat nade mnou! HospodineBože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine,...
Žalmy 30:13...Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, HospodineBože můj, chválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 31:6...rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotností, mou...
Žalmy 35:23...mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď seBože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve...
Žalmy 35:24...své spravedlnosti právo mi zjednej, HospodineBože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To...
Žalmy 36:8...- lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láskaBože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé...
Žalmy 38:16... V tebe, Hospodine, skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si...
Žalmy 38:22...se! Neopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se miBože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane - záchrano!...
Žalmy 40:6...ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás...
Žalmy 40:9... Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj ZákonBože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem...
Žalmy 40:18... pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece tyBože můj, prosím nemeškej! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 42:2...laň prahne po proudící vodě, duše prahneBože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy...
Žalmy 43:1...on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právoBože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň ...
Žalmy 43:4...bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit budu na citeře,...
Žalmy 44:2...žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsmeBože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos...
Žalmy 44:5... tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom tyBože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme...
Žalmy 45:7...tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůnBože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo...
Žalmy 48:10...- kéž je Bůh upevní navěky! séla RozjímámeBože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno,...
Žalmy 48:11...lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jménoBože, tak i tvá chvála do všech končin země dosahá. Pravice...
Žalmy 51:3...jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnouBože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň ...
Žalmy 51:12... všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mněBože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti....
Žalmy 51:16...hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé...
Žalmy 51:19...dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a...
Žalmy 54:3...a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem!...
Žalmy 54:4... pro jméno své, v moci své buď mi obhájcemBože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci...
Žalmy 55:2...nástroje. Poučný žalm Davidův. NaslouchejBože, modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, popřej...
Žalmy 55:24...poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však tyBože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví...
Žalmy 56:2... když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj seBože, lidé deptají, bojovníci na každý den útočí....
Žalmy 56:8... Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvemBože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk,...
Žalmy 56:13...se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsemBože, složil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi ...
Žalmy 57:2...před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnouBože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých...
Žalmy 57:6... ostrými meči jsou jejich jazyky. Zvedni seBože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým...
Žalmy 57:8... sami však do upadli. séla srdce jeBože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát. Probuď se...
Žalmy 57:12...nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni seBože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro...
Žalmy 58:7...jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvůBože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody, šípy,...
Žalmy 59:2...dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátelBože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav těch zlosynů,...
Žalmy 59:6... povstaň mi na pomoc, jen pohlédni! Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni, potrestej všechny ty...
Žalmy 59:10...se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím, tyBože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti,...
Žalmy 59:18...den soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, tyBože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko ! Pro předního...
Žalmy 60:3... Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď aleBože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její...
Žalmy 60:12...města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než tyBože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš?...
Žalmy 61:2...strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyšBože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám ,...
Žalmy 61:6...skrytu tvých křídel schovat se! séla slibyBože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi...
Žalmy 63:2...Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě...
Žalmy 64:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. SlyšBože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňuj...
Žalmy 65:2...předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu tiBože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě...
Žalmy 65:6...tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednávášBože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i...
Žalmy 66:10...nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi násBože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás...
Žalmy 67:2... Na strunné nástroje. Smiluj se nad námiBože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla ...
Žalmy 67:4...známa, mezi všemi lidmi spása tvá! národyBože, slaví, oslavují všechny národy! všechny...
Žalmy 67:6... národy světa že spravuješ! séla národyBože, slaví, oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž...
Žalmy 68:8... vzpurní však obývají pustinu. Když vytáhlsBože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem...
Žalmy 68:10...ano, před Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěmBože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V...
Žalmy 68:11...něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsiBože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký...
Žalmy 68:25...chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvodBože, průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli...
Žalmy 68:29...kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou síluBože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze...
Žalmy 68:36...je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblakBože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a...
Žalmy 69:2...zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm DavidůvBože, pomoz mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do...
Žalmy 69:6...- to, co jsem neukradl, musím navracet! TyBože, znáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam...
Žalmy 69:7... kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří Bože Izraele, hledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to...
Žalmy 69:14...vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš Bože, ve své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z...
Žalmy 69:30...sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása všakBože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím,...
Žalmy 70:2...zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! jsou...
Žalmy 70:6...spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! pomoc, záchrana jsi ty, Hospodine,...
Žalmy 71:4...- ty sám jsi mou skálou a pevností! Vysvoboď Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá...
Žalmy 71:12...Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! ...
Žalmy 71:17...spravedlnost, Pane, připomínat chci! Učils Bože, od mládí, dosud vyprávím o tvých zázracích....
Žalmy 71:18...dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu...
Žalmy 71:19...než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnostBože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti,...
Žalmy 71:22...posílíš, vrátíš se, abys utěšil. pakBože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na...
Žalmy 72:1...usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna. ObdařBože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu...
Žalmy 74:1...vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na násBože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez...
Žalmy 74:10...nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho seBože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat...
Žalmy 74:12...Copak svou pravici z klína nezvedneš? Ty přeceBože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi!...
Žalmy 74:22... chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně...
Žalmy 75:2...Zpívaný žalm Asafův. Oslavujeme Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno...
Žalmy 76:7...byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohliBože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do...
Žalmy 77:14... přemítám o tom, cos učinil. Tvá cestaBože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? Ty...
Žalmy 77:17...lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody Bože, viděly, vody viděly a hned se zachvěly, otřásly se...
Žalmy 77:20...celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cestaBože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když...
Žalmy 79:1...rukou svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhliBože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti,...
Žalmy 79:9...- ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz námBože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť...
Žalmy 80:4...probuď svoji moc, přispěj nám na pomocBože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše...
Žalmy 80:5...námi svoji tvář, buď naše záchrana! HospodineBože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem...
Žalmy 80:8...nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmíváBože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď...
Žalmy 80:15...kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásajíBože zástupů, navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej -...
Žalmy 80:20...oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď...
Žalmy 82:8... tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! ...
Žalmy 83:2...žalm AsafůvBože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého...
Žalmy 83:14...si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, jsou jak stéblo...
Žalmy 84:4...- u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můjBože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat ...
Žalmy 84:9...před Bohem na Sionu se všichni ukáží! HospodineBože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože...
Žalmy 84:10... popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte nášBože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den...
Žalmy 85:5...jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasilBože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám!...
Žalmy 86:2...jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dejBože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine,...
Žalmy 86:12... abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky!...
Žalmy 86:14...jsi z hloubky záhrobí! Nadutci povstaliBože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti,...
Žalmy 88:2...Poučná píseň Hemana Ezrachejského. HospodineBože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje...
Žalmy 89:9...hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech...
Žalmy 94:1...domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!  Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se. Soudce vší...
Žalmy 99:8...svědectví a zákony, které jim uložil. HospodineBože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který...
Žalmy 102:25...podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsemBože můj, neber zprostřed života - po všechna pokolení...
Žalmy 104:1...duše Hospodinu! Jak jsi veliký, HospodineBože můj - oděn jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak...
Žalmy 106:47...je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme,...
Žalmy 108:2...žalm Davidův. srdce jeBože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se...
Žalmy 108:6...k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni seBože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou...
Žalmy 108:12...města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než tyBože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky...
Žalmy 109:1...rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm DavidůvBože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají...
Žalmy 109:26... když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že je to...
Žalmy 118:28... vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!...
Žalmy 139:17... než začal první z nich. Jak jsou mi drahéBože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst!...
Žalmy 139:19...budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" -...
Žalmy 139:23...je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen ...
Žalmy 144:9...přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pakBože, zazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty...
Žalmy 145:1... jehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv DavidůvBože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy,...
Izaiáš 26:13... co jsme udělali, jsi nám odplatil. HospodineBože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe...
Izaiáš 37:16...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupůBože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh...
Izaiáš 37:20...to proto je zničili. Teď však prosím, HospodineBože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království...
Jeremiáš 14:22...Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, HospodineBože náš, to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše...
Jeremiáš 15:16... potěšila, vnesla radost do srdce. HospodineBože zástupů, patřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se...
Daniel 2:23... a světlo u něj přebývá. Chválím a oslavujiBože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi...
Daniel 9:4...a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný,...
Daniel 9:15... my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a...
Daniel 9:17...terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedyBože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli...
Daniel 9:18...nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své uchoBože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky,...
Daniel 9:19...Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samémuBože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé...
Ozeáš 8:2...zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak...
Jonáš 2:7... Tys však z propasti vyzvedl, HospodineBože můj! Když život opouštěl, na Hospodina jsem se...
Abakuk 1:12...tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal jsi je...
Matouš 27:46...vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil?" Když to uslyšeli...
Marek 15:34...Eloi, lema sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil?" Když to uslyšeli...
Lukáš 18:11...se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové,...
Lukáš 18:13...se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že...
Židům 1:8...plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůnBože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo...
Židům 10:7...hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl: Zde jsemBože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli...
Zjevení 4:11...koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi, PaneBože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil...
Zjevení 11:17...a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své...
Zjevení 15:3..."Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi...
Zjevení 16:7...uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé."...

Slova obsahující bože: bože (243) náboženství (5) nejubožejší (2) zubožení (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |