Bořily

Hledám varianty 'bořily' [ bořit (3) boříme (1) bořím (1) bořily (2) bořili (1) bořil (6) boří (7) bořeno (1) ]. Nalezen 21 verš.
2. Samuel 20:15...na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle...
2. Letopisů 34:4...kůlů, soch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal...
2. Letopisů 34:6...Manasese, Efraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly...
Job 19:10...mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňalBoří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací...
Job 20:19...to, co získal obchodem. To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost...
Žalmy 46:4...moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží...
Přísloví 11:11...poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk...
Přísloví 11:29...padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit...
Přísloví 14:1... Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti,...
Přísloví 15:27...laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce...
Kazatel 3:3...sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit...
Kazatel 10:8...jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím...
Izaiáš 26:5...strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k zemi, do prachu je sráží. Bude...
Izaiáš 49:17... Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo  bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni...
Jeremiáš 1:10...královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničilbořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 31:28...jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracelbořil, ničil a pustošil, právě tak nad nimi budu bdít,...
Jeremiáš 45:4...Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudovalbořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi! A...
Pláč 2:17... co řekl, také udělal. Jak varoval odedávnabořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou protivníka,...
Ezechiel 19:7...se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v...
Malachiáš 1:4...zástupů však praví: Jen si stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž...
2. Korintským 10:4... ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti...

Slova obsahující bořily: bořily (2) tábořily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |