Boří

Hledám varianty 'boří' [ bořit (3) boříme (1) bořím (1) bořily (2) bořili (1) bořil (6) boří (7) bořeno (1) ]. Nalezen 21 verš.
2. Samuel 20:15...na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle...
2. Letopisů 34:4...kůlů, soch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal...
2. Letopisů 34:6...Manasese, Efraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly...
Job 19:10...mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňalBoří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací...
Job 20:19...to, co získal obchodem. To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost...
Žalmy 46:4...moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží...
Přísloví 11:11...poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk...
Přísloví 11:29...padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit...
Přísloví 14:1... Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti,...
Přísloví 15:27...laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce...
Kazatel 3:3...sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit...
Kazatel 10:8...jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím...
Izaiáš 26:5...strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k zemi, do prachu je sráží. Bude...
Izaiáš 49:17... Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo  bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni...
Jeremiáš 1:10...královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničilbořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 31:28...jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracelbořil, ničil a pustošil, právě tak nad nimi budu bdít,...
Jeremiáš 45:4...Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudovalbořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi! A...
Pláč 2:17... co řekl, také udělal. Jak varoval odedávnabořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou protivníka,...
Ezechiel 19:7...se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v...
Malachiáš 1:4...zástupů však praví: Jen si stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž...
2. Korintským 10:4... ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti...

Slova obsahující boří: boří (7) bořím (1) boříme (1) neutáboří (1) nezboří (1) nezbořím (2) oboří (1) rozboří (1) táboří (11) tábořící (3) utáboří (3) utábořím (1) zboří (8) zbořím (6) zboříme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |