Bludu

Hledám varianty 'bludu' [ bludy (5) bludu (7) bludem (1) blud (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Žalmy 119:118...všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy...
Jeremiáš 28:16... Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš...
Jeremiáš 29:32...i s jeho potomky! Protože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu...
Ezechiel 48:11...tak jako levité, když synové Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu...
Daniel 8:25...i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, ...
Zachariáš 10:2... každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují...
Matouš 27:64...lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát....
Efeským 4:14... lidskou prohnaností a vychytralým sváděnímbludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém...
1. Tesalonickým 2:3...Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod. Naopak!...
2. Tesalonickým 2:11...je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo...
2. Petr 2:1...falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a...
2. Petr 2:18...nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životubludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy -...
2. Petr 3:17...předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti. Kéž...
1. Jan 4:6...nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z...
Juda 1:11...Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach! Tito...

Slova obsahující bludu: bludu (7) obludu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |