Bloudí

Hledám varianty 'bloudí' [ bloudit (7) bloudili (5) bloudila (1) bloudil (2) bloudí (13) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 21:14...záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedybloudila Beeršebskou pouští. Když voda v měchu došla,...
Genesis 37:15...k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své...
Numeri 32:13...proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se znelíbilo...
1. Letopisů 16:20...tam jen hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal...
Job 12:24... Vůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotě,...
Job 15:23... že by unikl temnotě, neustále nad ním visí mečBloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den...
Job 38:41...krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci?...
Žalmy 58:4... odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak...
Žalmy 105:13...jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal,...
Žalmy 107:4...zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoříBloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město...
Žalmy 107:40... I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky,...
Žalmy 119:67...věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořenbloudil jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsi a...
Přísloví 14:22... hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska a věrnost patří...
Kazatel 2:14...temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká...
Píseň 1:7...stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama,...
Izaiáš 8:21...slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem pohlédne...
Pláč 4:14...v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích zbroceni krví prolitou; nikdo se...
Pláč 4:15... "Z cesty, z cesty! Nedotýkejte se!" A když teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!"...
Ezechiel 14:11...se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se poskvrňovat všemi svými...
Ezechiel 34:6...kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. ovce...
Ezechiel 44:10...levité, kteří se ode vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými...
Joel 1:18...zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí...
Amos 8:12... Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale...
Zachariáš 10:2...své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům...
Matouš 12:43...než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověkabloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale...
Lukáš 11:24... rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověkabloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho...
Židům 3:10...jsem tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát...
Židům 11:38... pronásledovaní a trpící. Svět jich nebyl hodenBloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských...

Slova obsahující bloudí: bloudí (13) bloudící (3) bloudícího (1) nezabloudí (1) nezbloudí (1) velbloudí (4) zabloudí (1) zabloudíš (1) zbloudí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |