Bližního

Hledám varianty 'bližního' [ bližnímu (31) bližními (2) bližním (11) bližních (1) bližního (53) bližní (5) ]. Nalezeny 93 verše.
Exodus 20:16... Nelži o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku,...
Exodus 21:14...utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel....
Exodus 22:6...způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z...
Exodus 22:7...aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo...
Exodus 22:8...Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému...
Exodus 22:9...dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli...
Exodus 22:10...Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde....
Exodus 22:13...se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u...
Exodus 22:25...mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho...
Leviticus 5:21...zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do...
Leviticus 18:20...krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z...
Leviticus 19:11...Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys...
Leviticus 19:13...jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka...
Leviticus 19:15...ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako...
Leviticus 19:16...svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému...
Leviticus 19:17... Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem!...
Leviticus 19:18...zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte ...
Leviticus 20:10...na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice....
Leviticus 24:19... nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on: zlomeninu za zlomeninu,...
Leviticus 25:14...každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého bližního...
Leviticus 25:15...počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej...
Leviticus 25:17...prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem...
Deuteronomium 5:20... Nelži o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole,...
Deuteronomium 15:2...se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního,...
Deuteronomium 19:4... aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v...
Deuteronomium 19:11...tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté, co jej smrtelně zranil, by...
Deuteronomium 19:14... a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi,...
Deuteronomium 22:24... a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká...
Deuteronomium 22:26... Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela,...
Deuteronomium 23:25... svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale...
Deuteronomium 23:26...je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého...
Deuteronomium 24:10...Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis...
Deuteronomium 27:17..."Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 27:24..."Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se...
Jozue 20:5...krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v...
1. Samuel 15:28...tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně...
1. Samuel 28:17...od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a...
2. Samuel 12:11... Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal...
1. Královská 8:31...a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel...
2. Letopisů 6:22...a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel...
Žalmy 15:3...ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží...
Žalmy 28:3...darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdobližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim...
Žalmy 101:5... nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce...
Přísloví 3:28... když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci....
Přísloví 3:29...když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj...
Přísloví 6:29...si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde! Zloděj...
Přísloví 11:9...místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění. Když se...
Přísloví 11:12... ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozumbližním opovrhuje, rozumný člověk raději pomlčí. Mluvka...
Přísloví 12:26...ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch...
Přísloví 14:21... boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže...
Přísloví 17:18... Přišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo...
Přísloví 24:28... potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty?...
Přísloví 25:8... Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým bližním když vyřizuješ...
Přísloví 25:9... tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Ten, kdo...
Přísloví 25:18... jinak se přesytí a znenávidí . Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp....
Přísloví 26:19...šípy, které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li...
Přísloví 29:5... kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk...
Kazatel 4:4...a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a honba za větrem! Hlupák do...
Izaiáš 3:5...krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhémubližní bude ubližovat svému bližnímu, mladí se vrhnou na...
Jeremiáš 5:8... Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu?...
Jeremiáš 9:3...postupují, ale neznají, praví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu bratru se nesvěřuj;...
Jeremiáš 9:7...jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak...
Jeremiáš 22:13...horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma a za práci mu neplatí! Říká: ‚Postavím...
Jeremiáš 29:23...v Izraeli hanebnosti. Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim...
Jeremiáš 34:15... jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou...
Jeremiáš 34:17...jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy vyhlašujisvobodu' vám, praví...
Ezechiel 18:6...izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí,...
Ezechiel 18:11...Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého bližního zneuctí, ubližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si...
Ezechiel 18:15...izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic do...
Ezechiel 22:11... Kdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližního, tchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje...
Ezechiel 22:12...Bereš lichvářské úroky a chamtivě ubližuješ svým bližním. Na však nemyslíš, praví Hospodin. Pohleď -...
Ezechiel 33:26... pácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak...
Micheáš 7:5...Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i...
Abakuk 2:15...naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na...
Zachariáš 8:17...a pokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž...
Zachariáš 11:6... praví Hospodin. Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy,...
Matouš 5:43... Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' vám však...
Matouš 19:19... nekraď, nelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl...
Matouš 22:39...přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá...
Marek 12:31...a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější...
Marek 12:33... celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti...
Lukáš 10:27...vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu...
Lukáš 10:29... a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z...
Lukáš 10:36...Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?" "Ten, který mu prokázal milosrdenství," odpověděl...
Skutky 7:27...druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcem...
Římanům 13:9...ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží -...
Římanům 13:10..."Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska....
Římanům 15:2...jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani...
Galatským 5:14...je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušete a...
Jakub 2:8...královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však...
Jakub 4:12...i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |