Blesků

Hledám varianty 'blesků' [ blesky (21) blesků (1) bleskem (4) blesk (11) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 9:23...spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo...
Exodus 9:24...a uprostřed toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy...
2. Samuel 22:9...chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama...
2. Samuel 22:13...jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího...
2. Samuel 22:15... hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal jebleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena,...
Job 1:16...Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovce i mládence a všichni...
Job 36:30...jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem...
Job 36:32...pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm jeho...
Job 37:3...celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem...
Job 37:11...hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby...
Job 37:15... jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná...
Job 38:24...bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl...
Job 38:35... aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost...
Job 41:10...nerozdělí je. Když si odfrkne, jako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy...
Žalmy 18:9...chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama...
Žalmy 18:13...jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobitíblesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího...
Žalmy 18:14...zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobitíblesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků...
Žalmy 18:15...plamenné! Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa...
Žalmy 77:19...směry letěly! Tvým hromobitím zněla vichřiceblesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá...
Žalmy 97:4...protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před...
Žalmy 105:32...deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky míhaly. Potloukl jejich révu i jejich fíkoví, po...
Žalmy 135:7...od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě...
Žalmy 144:6...nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je...
Žalmy 148:8...všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubinyblesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho...
Jeremiáš 10:13...obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci...
Jeremiáš 51:16...obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci...
Ezechiel 1:4...žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby...
Ezechiel 1:14...se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky. Díval jsem se na a hle - při každé z těch...
Ezechiel 21:15...jen se leskne, naostřený k porážce, lesk jako blesk! Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem...
Ezechiel 21:33... aby porážel, vyleštěn je k záhubě, lesk jako blesk! Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen...
Daniel 10:6...zlata. Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt...
Nahum 2:5...se přes náměstí, podobají se pochodním, jako blesky se míhají. Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se...
Zachariáš 9:14...mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník Hospodin zatroubí na...
Matouš 24:27...' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je...
Matouš 28:3...a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z...
Lukáš 10:18...jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po...
Lukáš 17:24...nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |