Blízko

Hledám varianty 'blízko' [ blízko (38) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 19:20...a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech prosím utéct...
1. Samuel 20:37...on vystřelil šíp přes něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal: "Ten...
2. Samuel 11:20...k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo...
2. Samuel 11:21...z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj...
Žalmy 34:19... vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Mnohá...
Žalmy 85:10...se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí!...
Izaiáš 13:6...hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A...
Izaiáš 50:8...proto nastavuji, nebudu zahanben, to vímBlízko je Ten, který hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme...
Izaiáš 55:6... dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své...
Izaiáš 56:1... jednejte spravedlivě - vždyť spása je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak...
Jeremiáš 23:23...zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? praví Hospodin. Nejsem snad Bůh i daleko? Může se...
Ezechiel 6:12...a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde...
Ezechiel 30:3...Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený...
Joel 1:15...volat k Hospodinu! Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před...
Joel 4:14...a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku! Slunce a měsíc zatmí se a...
Abdiáš 1:15...Nevydávej ty, kdo přežili, v den souženíBlízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi...
Sofoniáš 1:7..." Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané ...
Sofoniáš 1:14... sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich." Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle...
Matouš 3:2...poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když...
Matouš 4:17...kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a...
Matouš 10:7... Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné...
Matouš 26:46...hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš,...
Marek 1:15...evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Když se pak...
Marek 13:28...začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci,...
Marek 13:29... uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto...
Marek 14:42...hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš,...
Jan 4:5... Dorazil k samařskému městu zvanému Sycharblízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi....
Jan 6:23...sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.)...
Jan 11:18...čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli...
Jan 19:42... pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě...
Skutky 9:38...Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v...
Římanům 10:8...z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo...
Římanům 13:12... nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!...
Filipským 4:5...se! Všichni lidé znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O...
Jakub 5:8...vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste...
Zjevení 1:3...a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od...
Zjevení 22:10...slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je špinavý, se...

Slova obsahující blízko: blízko (38) blízkosti (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |