Blízká

Hledám varianty 'blízká' [ blízkým (4) blízkých (4) blízký (4) blízkém (1) blízkého (2) blízké (8) blízká (3) blízcí (2) ]. Nalezeno 28 veršù.
Deuteronomium 4:7...A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A...
Deuteronomium 13:8...otcové, totiž některému z bohů okolních národůblízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého)...
Deuteronomium 30:14...je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň!...
Růt 2:20...mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi...
1. Královská 8:46...jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k...
1. Královská 8:59...o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohublízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i...
2. Letopisů 6:36...by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k...
Nehemiáš 3:22...místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněžíblízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům...
Ester 8:6...můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi...
Ester 9:20...a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxeblízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil...
Žalmy 55:14...napadl nepřítel, skryl bych se. Ale ty - člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme se...
Žalmy 75:2..., Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám,...
Žalmy 119:151...od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodineblízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna...
Žalmy 145:18... ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v...
Přísloví 27:10...domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a...
Izaiáš 33:13... Slyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejteblízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení...
Izaiáš 57:19...stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdálenýmblízkým, praví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však...
Jeremiáš 25:26...všechny krále Médie; všechny krále severublízké i vzdálené, jednoho po druhém - všechna království...
Jeremiáš 48:24... na Keriot, Bosru i ostatní moábská městablízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla...
Ezechiel 22:5...potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmiBlízkým i vzdáleným budeš k smíchu, slavné svou nečistotou...
Daniel 9:7...z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu...
Zachariáš 13:7...milují!" Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, ...
Lukáš 8:32... aby je nevyháněl do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho...
Skutky 10:24... Kornelius je očekával a svolal své příbuznéblízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel...
Efeským 2:13...byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a...
Efeským 2:17... Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v...
1. Timoteus 5:8...srdce, jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší...
Židům 6:8...však plodí jen bodláčí a trní, je bezcennáblízká prokletí - nakonec ji čeká spálení. Milovaní,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |