Blížíme

Hledám varianty 'blížíme' [ blížit (1) blížíš (1) blížíme (3) blížily (3) blížili (2) blížila (1) blížil (12) blíží (40) blíže (1) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 12:11...neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak...
Genesis 27:41...začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra...
Deuteronomium 2:19...procházíš moábským územím u města Arblížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi...
Deuteronomium 15:9... abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys...
Deuteronomium 32:35...jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro připraven!" Ano,...
Soudců 9:37... z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou...
Soudců 15:14...provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti....
Soudců 20:34...boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil....
Soudců 20:41...obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k...
1. Samuel 9:27...vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho...
2. Samuel 16:5...ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze...
2. Samuel 18:25...sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce. "Další osamělý...
2. Královská 9:17... Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to...
2. Letopisů 32:2... která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém,...
Job 17:12...usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si...
Žalmy 22:12...lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci obkličují,...
Žalmy 119:150...své, dle svého práva, Hospodine, obživ !  Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale...
Píseň 2:8...sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či...
Izaiáš 13:6...je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se...
Izaiáš 19:1...Hle - Hospodin žene se na rychlém oblakublíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou se, srdce...
Izaiáš 21:7...ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je...
Izaiáš 21:9... Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon!...
Izaiáš 41:25...volí, je odporný! Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích...
Izaiáš 51:5...ode , právo lidem zasvitne. spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže národům právo...
Jeremiáš 6:1... dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí, strašné ničení! Ta přelíbezná pastvina,...
Jeremiáš 10:22... Slyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen...
Ezechiel 7:7...zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu jeblíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď...
Ezechiel 12:23...ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jimBlíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele...
Ezechiel 30:3...den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na...
Joel 1:15...Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu...
Joel 2:1...se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Anoblíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako...
Joel 2:2...soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horáchblíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy...
Abakuk 2:16...opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezanýBlíží se k tobě kalich z pravice Hospodinovy; ne slávou,...
Sofoniáš 1:14...je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá...
Matouš 20:18...vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hleblížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním...
Matouš 24:32...začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se...
Matouš 24:33...Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se  blíží, že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení...
Marek 10:33...a začal jim opakovat, co se mu stát: "Hleblížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním...
Lukáš 9:51... "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k...
Lukáš 12:54...vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítr,...
Lukáš 15:25...oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze...
Lukáš 18:31...vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hleblížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o...
Lukáš 19:11...svým posluchačům další podobenství, protože se blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se nyní ...
Lukáš 19:37...jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů,...
Lukáš 21:28...dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství:...
Lukáš 21:30...stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci,...
Lukáš 21:31... uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to pokolení...
Lukáš 22:1...ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu.  Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce....
Lukáš 23:54...ještě nebyl nikdo pochován. Byl den přípravblížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i ženy, které s...
Jan 2:13...do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželiBlížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na...
Jan 6:4...na horu a posadil se tam se svými učedníkyBlížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a...
Jan 6:19...honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladiněblíží se k lodi. Vyděsili se, ale on jim řekl: "To jsem ,...
Jan 7:2... protože ho židovští představení chtěli zabítBlížila se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři...
Jan 11:55...města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníkyBlížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali...
Skutky 5:9...řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe...
Skutky 7:17...stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi,...
Skutky 9:3...je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na...
Skutky 10:9...je do Joppy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu,...
Skutky 22:6...Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké...
Skutky 27:27... Kolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili dvacet sáhů; o...
Římanům 13:11...čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je...
Židům 10:25... a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu,...
Zjevení 9:12... První "běda" pominulo, hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas...
Zjevení 11:14..."běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné...

Slova obsahující blížíme: blížíme (3) neublížíme (1) přiblížíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |