Blíží

Hledám varianty 'blíží' [ blížit (1) blížíš (1) blížíme (3) blížily (3) blížili (2) blížila (1) blížil (12) blíží (40) blíže (1) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 12:11...neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak...
Genesis 27:41...začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra...
Deuteronomium 2:19...procházíš moábským územím u města Arblížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi...
Deuteronomium 15:9... abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys...
Deuteronomium 32:35...jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro připraven!" Ano,...
Soudců 9:37... z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou...
Soudců 15:14...provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti....
Soudců 20:34...boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil....
Soudců 20:41...obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k...
1. Samuel 9:27...vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho...
2. Samuel 16:5...ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze...
2. Samuel 18:25...sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce. "Další osamělý...
2. Královská 9:17... Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to...
2. Letopisů 32:2... která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém,...
Job 17:12...usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si...
Žalmy 22:12...lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci obkličují,...
Žalmy 119:150...své, dle svého práva, Hospodine, obživ !  Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale...
Píseň 2:8...sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či...
Izaiáš 13:6...je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se...
Izaiáš 19:1...Hle - Hospodin žene se na rychlém oblakublíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou se, srdce...
Izaiáš 21:7...ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je...
Izaiáš 21:9... Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon!...
Izaiáš 41:25...volí, je odporný! Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po vládcích...
Izaiáš 51:5...ode , právo lidem zasvitne. spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže národům právo...
Jeremiáš 6:1... dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí, strašné ničení! Ta přelíbezná pastvina,...
Jeremiáš 10:22... Slyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen...
Ezechiel 7:7...zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu jeblíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď...
Ezechiel 12:23...ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jimBlíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele...
Ezechiel 30:3...den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na...
Joel 1:15...Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu...
Joel 2:1...se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Anoblíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako...
Joel 2:2...soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horáchblíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy...
Abakuk 2:16...opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezanýBlíží se k tobě kalich z pravice Hospodinovy; ne slávou,...
Sofoniáš 1:14...je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá...
Matouš 20:18...vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hleblížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním...
Matouš 24:32...začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se...
Matouš 24:33...Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se  blíží, že je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení...
Marek 10:33...a začal jim opakovat, co se mu stát: "Hleblížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním...
Lukáš 9:51... "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k...
Lukáš 12:54...vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítr,...
Lukáš 15:25...oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze...
Lukáš 18:31...vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hleblížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o...
Lukáš 19:11...svým posluchačům další podobenství, protože se blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se nyní ...
Lukáš 19:37...jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů,...
Lukáš 21:28...dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství:...
Lukáš 21:30...stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci,...
Lukáš 21:31... uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to pokolení...
Lukáš 22:1...ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu.  Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce....
Lukáš 23:54...ještě nebyl nikdo pochován. Byl den přípravblížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i ženy, které s...
Jan 2:13...do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželiBlížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na...
Jan 6:4...na horu a posadil se tam se svými učedníkyBlížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a...
Jan 6:19...honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladiněblíží se k lodi. Vyděsili se, ale on jim řekl: "To jsem ,...
Jan 7:2... protože ho židovští představení chtěli zabítBlížila se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři...
Jan 11:55...města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníkyBlížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali...
Skutky 5:9...řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe...
Skutky 7:17...stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi,...
Skutky 9:3...je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na...
Skutky 10:9...je do Joppy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu,...
Skutky 22:6...Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké...
Skutky 27:27... Kolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili dvacet sáhů; o...
Římanům 13:11...čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je...
Židům 10:25... a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu,...
Zjevení 9:12... První "běda" pominulo, hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas...
Zjevení 11:14..."běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné...

Slova obsahující blíží: blíží (40) blížíme (3) blížíš (1) nepřiblíží (9) nepřiblížím (1) nepřiblížíš (1) neublíží (8) neublížím (1) neublížíme (1) neublížíte (1) přiblíží (7) přiblížíme (1) ublíží (1) ublížím (1) ublížíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |