Blázni

Hledám varianty 'blázni' [ blázny (4) bláznů (2) bláznu (1) blázníš (1) bláznil (1) blázní (1) blázni (8) bláznem (1) blázne (4) blázna (6) blázen (8) ]. Nalezeno 35 veršù.
Numeri 22:29...biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze  blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu...
1. Samuel 21:15...sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte?...
1. Samuel 21:16... "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle...
2. Královská 9:11...svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak...
Job 12:17...podvodník. Velmože svléká donaha, ze soudců umí blázny udělat. Králům rozpíná opasky, bedra jim obtáčí...
Žalmy 14:1...zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm DavidůvBlázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají,...
Žalmy 39:9... ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to...
Žalmy 53:2...předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm DavidůvBlázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy...
Žalmy 74:18...Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky,...
Žalmy 74:22..., Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel,...
Žalmy 102:9... Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba...
Žalmy 107:17...rozbíjí brány z bronzu, láme železné závoryBlázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli....
Kazatel 7:7... I to je marnost! Nátlak i z moudrého udělá blázna, úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco...
Kazatel 10:14...k jeho řeči, po následují hrozné nesmyslyblázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít -...
Izaiáš 44:25...zcela sám, který maří lživá znamení a věštceblázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění...
Jeremiáš 5:4...jsem si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co...
Jeremiáš 29:26... abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a...
Ozeáš 9:7...dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení...
Matouš 5:22...bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohni. Proto když bys přinášel...
Matouš 7:26...tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť,...
Matouš 23:17...přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to...
Lukáš 11:40... ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlostiBlázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také...
Lukáš 12:20...si, jez, pij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' Tak...
Jan 10:20... Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonemblázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk...
Skutky 12:15...zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To...
Římanům 1:22...ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy...
1. Korintským 3:18... že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto...
1. Korintským 4:10...světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy...
1. Korintským 15:36...budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co...
2. Korintským 11:16... jak si zaslouží. Opakuji, nikdo nemá za blázna. A i kdyby, přijměte aspoň jako blázna, abych se...
2. Korintským 11:17... nemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i ...
2. Korintským 11:19...se i . Vy, takoví mudrci, si přece na blázny potrpíte! Klidně snášíte, když vám někdo poroučí,...
2. Korintským 11:21...však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako blázen - na to si troufám i . Jsou to Hebrejové? také!...
2. Korintským 12:11...vždyť síla je v slabosti! Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutili. Mohli jste přece...
Jakub 2:20...věří i démoni - a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec...

Slova obsahující blázni: blázni (8) bláznil (1) bláznivé (1) bláznivému (1) blázniví (1) zbláznili (1) zbláznit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |