Bitvě

Hledám varianty 'bitvě' [ bitvy (25) bitvu (2) bitvou (2) bitvě (21) bitva (3) bitev (1) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 14:8...tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidimbitvě proti nim: proti elamskému králi Kedor-laomerovi,...
Numeri 31:21...Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v  bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal...
Numeri 31:27...kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy...
Numeri 31:28... a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z...
Deuteronomium 20:2...Bůh, který vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli!...
Jozue 8:14...brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za...
Soudců 20:20...Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou šikovalibitvě proti Benjamínovi, Benjamínci vyrazili z Gibeje a...
Soudců 20:22...vojsko vzchopilo, sešikovali se znovubitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž...
Soudců 20:39...začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci sebitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet...
1. Samuel 4:12... zemřeli. Nějaký Benjamínec toho dne zběhlbitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě...
1. Samuel 4:16... mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdubitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž...
1. Samuel 14:14...padali a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na...
1. Samuel 14:20..." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli...
1. Samuel 14:22...utíkají, připojili se i oni k pronásledováníbitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak...
1. Samuel 17:2... Utábořili se v údolí Ela a sešikovali sebitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci,...
1. Samuel 17:28...tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?"...
1. Samuel 29:4... Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť by sebitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit...
1. Samuel 30:24...u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne ...
2. Samuel 2:17...říká Chelkat-curim, Pole břitů. V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera...
2. Samuel 3:30...Abnera za to, že zabil jejich bratra Asaelabitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který...
2. Samuel 11:18... Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý...
2. Samuel 11:19...dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste...
2. Samuel 18:6...Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské...
1. Královská 20:29...tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských...
1. Královská 20:39...míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej...
1. Královská 22:30... Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A...
1. Královská 22:35...svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před...
2. Královská 14:7...on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se...
1. Letopisů 7:11... které čítaly 17 200 bojovníků připravenýchbitvě. Synové Irovi: Šupim a Chupim. Syn Danův: Chušim...
1. Letopisů 12:39... Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida...
1. Letopisů 20:5...a tak se podrobili. Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského....
1. Letopisů 20:6...mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti...
1. Letopisů 22:8...‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve,...
2. Letopisů 14:9... Asa mu vytáhl naproti. Když se sšikovalibitvě v údolí Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému...
2. Letopisů 18:29... Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak...
2. Letopisů 18:34...svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel...
2. Letopisů 35:20...obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, ale...
2. Letopisů 35:22...Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci....
Job 39:25... Při každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!' pach bitvy zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křik. Řídí...
Žalmy 78:9...Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se...
Kazatel 8:8...smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z  bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem...
Izaiáš 30:32...tamburíny a citery - pouhým máchnutím ruky jebitvě porazí. dávno je připraveno tofetské ohniště, dost...
Jeremiáš 8:6...se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i...
Jeremiáš 46:3...porazil): "Chystejte štíty, pavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do sedel! Nastupte v...
Jeremiáš 49:2...Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou...
Ozeáš 1:7...a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a mečbitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich Boha."...
Joel 2:5...hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou...
Zachariáš 10:4...úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovníci,...
Zachariáš 14:3...bojovat s těmi národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře,...
Zjevení 16:14...králům země a celého světa, aby je shromáždilibitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |