Bijí

Hledám varianty 'bijí' [ biti (5) bít (18) bit (6) bilo (1) bili (13) bil (23) bijte (3) bijí (3) biji (1) biješ (3) bije (8) bij (2) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 12:17... Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto...
Exodus 2:11...těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se...
Exodus 2:13...se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem...
Exodus 5:14...předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili...
Exodus 5:16...‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte,...
Exodus 12:23...vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev,...
Leviticus 26:24...i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil...
Numeri 14:45...horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na bili je k Chormě. Hospodin promluvil k...
Numeri 22:23... uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak...
Numeri 22:25...o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohuBil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil...
Numeri 22:27...si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvembil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla...
Numeri 22:28...Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny!...
Numeri 25:17...promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiáncebijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít...
Deuteronomium 3:3...rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidemBili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho...
Deuteronomium 25:11... aby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak ...
Jozue 24:5...do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Áronabil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom...
Soudců 9:29...bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova,...
Soudců 15:8..."Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a...
1. Samuel 4:8...těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte...
1. Samuel 17:32...Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul....
1. Samuel 17:33...bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník...
2. Samuel 23:20... byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl...
2. Královská 3:24...došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazilibili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale...
2. Královská 10:25...přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jdětebijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a...
1. Letopisů 11:22... byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl...
Nehemiáš 13:25...jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsembil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu:...
Job 16:10... Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal...
Job 16:12...poklidu - vtom na udeřil, chytil za krkbil a bil! Udělal si ze terč, zasypává deštěm střel....
Job 19:21... smilujte se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě...
Žalmy 105:36... co půda urodí. Všechno prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl...
Žalmy 141:5...jejich lahůdky! spravedlivý třebabije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu...
Přísloví 17:26... Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten...
Izaiáš 1:5...zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je...
Izaiáš 10:20...domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého...
Izaiáš 10:24...jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří  bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští....
Izaiáš 14:6...rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi...
Izaiáš 14:29...Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude...
Izaiáš 27:7...vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocemBil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho...
Izaiáš 30:31...svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin zasadí,...
Izaiáš 53:4...My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestánbit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním,...
Izaiáš 57:17...Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakotybil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém...
Izaiáš 60:10...králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem  bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány...
Jeremiáš 2:30...jste zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili...
Jeremiáš 5:3...Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnostiBil jsi je, ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se...
Jeremiáš 14:19...Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého...
Jeremiáš 31:19...svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu...
Pláč 2:21...pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal...
Pláč 3:30...- snad je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen. Hospodin přece navěky...
Ezechiel 7:9...a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten den - hle, tu je! Zkáza propukla, hůl...
Ezechiel 9:5...říci těm ostatním: "Projděte městem za nímbijte! Nemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladé,...
Ezechiel 21:17... Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj lidBij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je to zkouška. Co...
Ozeáš 9:16...- jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti...
Amos 4:9... praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a olivy žraly...
Amos 4:10...vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil...
Micheáš 4:14... vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký...
Nahum 2:8...je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčoubijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale...
Ageus 2:17...jen dvacet. Všechno, na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětí a kroupami, a přesto jste na nedbali,...
Zachariáš 10:5...rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimi a zahanbí jezdce na koních....
Zachariáš 13:7...mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupůBij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty...
Matouš 24:49...řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale...
Matouš 26:31...ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z...
Matouš 26:67...vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tvářebít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj...
Matouš 27:30...židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůlbili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu...
Marek 13:9... Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim...
Marek 14:27..."Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale vstanu z mrtvých,...
Marek 14:65... Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvářbili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli...
Marek 15:19...ho začali zdravit: " žije židovský král!"  Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a...
Lukáš 6:29...se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo  bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť...
Lukáš 12:45...v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán...
Lukáš 12:47...se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal...
Lukáš 12:48...vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně...
Lukáš 18:13...vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem...
Lukáš 22:49... k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl...
Lukáš 23:48... podívané, se při pohledu na to, co se stalobili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i...
Jan 18:23...to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč  biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi...
Skutky 18:17...se pak vrhli na představeného synagogy Sostenabili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal....
Skutky 21:32...uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma...
Skutky 23:2...hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty...
Skutky 23:3...bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle...
2. Korintským 11:23...vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl bit, znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů...
2. Korintským 11:25...Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem...
1. Petr 2:20...chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům,...
Zjevení 19:15...kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude...

Slova obsahující bijí: bijí (3) bijícím (1) nezabijí (2) pobijí (3) rozbijí (2) zabijí (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |