Bezpráví

Hledám varianty 'bezpráví' [ bezprávím (2) bezpráví (30) ]. Nalezeno 30 veršù.
Job 11:14...když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát...
Job 22:23...se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato...
Job 36:23...vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je...
Job 36:33...o něm jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi...
Žalmy 7:4...jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého...
Žalmy 62:11... lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo...
Žalmy 71:4... z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe,...
Žalmy 119:3... těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty...
Žalmy 119:134...neovládne žádný hřích! Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou...
Přísloví 13:23... Políčko chudých může vydat hojnost potravybezpráví je ale může o všechno připravit. Kdo šetří metlu,...
Přísloví 16:8...je málo se spravedlností než ohromné ziskybezprávím. Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky...
Přísloví 22:8... dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine. Požehaný...
Přísloví 28:2... spravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v panují; vládce znalý a rozumný se...
Kazatel 4:1...Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc...
Izaiáš 5:7...réva je judský lid. Očekával právo, a hlebezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda vám, kdo...
Izaiáš 26:10... spravedlnosti se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin. Svou rukou,...
Izaiáš 59:8...pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky pokroutili natolik, že tudy kráčející...
Jeremiáš 22:13...spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma a za práci...
Ezechiel 3:20...odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho...
Ezechiel 18:24...od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné...
Ezechiel 18:26...spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se...
Ezechiel 22:29...a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdubezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil...
Ezechiel 33:13...on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky nebudou...
Ezechiel 33:15...řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné...
Ezechiel 33:18...spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od...
Ozeáš 10:9...je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí...
Abakuk 1:3...Proč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí,...
Malachiáš 2:6...zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé...
Skutky 7:24... syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se ho, pomstil toho ubožáka a Egypťana...
Skutky 18:14...k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout....

Slova obsahující bezpráví: bezpráví (30) bezprávím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |