Bezpečí

Hledám varianty 'bezpečí' [ bezpečí (68) ]. Nalezeno 68 veršù.
Genesis 34:25...Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského...
Leviticus 25:18...a plňte; tehdy budete v zemi bydletbezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete...
Leviticus 25:19...budete jíst do sytosti a budete v bydletbezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když...
Leviticus 26:5...jíst do sytosti a budete ve své zemi bydletbezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo...
Deuteronomium 12:10...všech okolních nepřátel a kde budete přebývatbezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za...
Deuteronomium 33:12..."Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u nějbezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho...
Deuteronomium 33:25... jsou tvé závory, po všechny své dny žijbezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě...
Deuteronomium 33:28...žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlíbezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína,...
Soudců 18:7... přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žijebezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo...
1. Samuel 12:11...vašich okolních nepřátel, takže jste bydlilibezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský...
1. Samuel 20:7...oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsembezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl...
1. Samuel 20:21... přines je' - pak můžeš přijít, neboť jsibezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale...
1. Samuel 22:23...o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi alebezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli...
1. Královská 5:5...žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebubezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun...
2. Královská 20:19...si totiž: "Za mých dnů přece bude pokojbezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné...
Ester 9:30...provincií Xerxovy říše. Přál jim pokojbezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve...
Job 5:4...náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň...
Job 5:11...staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou...
Job 12:6...naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsoubezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka,...
Job 18:14... jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván budebezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny...
Job 30:15...by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se  bezpečí. Teď ale duše opouští, zmocňují se dny...
Žalmy 4:9... pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníšbezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův...
Žalmy 16:9...je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělobezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě...
Žalmy 22:10... vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina...
Žalmy 31:21...svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš jebezpečí svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď...
Žalmy 37:3...na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žijbezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého...
Žalmy 55:9...pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk...
Žalmy 69:30... trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s...
Žalmy 71:3...bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budubezpečí - ty sám jsi mou skálou a pevností! Vysvoboď ,...
Žalmy 91:4... svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční...
Přísloví 1:33... Kdo však poslouchá, ten pohodlně žijebezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova,...
Přísloví 10:9...hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen....
Přísloví 14:26...je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti...
Přísloví 18:10...je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí,...
Přísloví 29:25...ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žijebezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí...
Izaiáš 14:30...z chudých pastvu naleznou, ubozí konečněbezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé...
Izaiáš 30:2...se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou...
Izaiáš 30:15... Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však...
Izaiáš 32:17...bude mír, dílem spravedlnosti bude klidbezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít,...
Izaiáš 32:18...příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit...
Izaiáš 39:8... Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokojbezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh...
Izaiáš 41:3...je jak stébla rozhání. Žene je, sám ale kráčíbezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil. Kdo to způsobil...
Izaiáš 47:8...slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíšbezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu...
Jeremiáš 4:6...měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí,...
Jeremiáš 23:6...jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žítbezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN -...
Jeremiáš 30:10...z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočinebezpečí a nikdo ho nevyděsí. Vždyť jsem s tebou,...
Jeremiáš 32:37...je zpět na toto místo a způsobím, aby žilibezpečí. Budou mým lidem a budu jejich Bohem...
Jeremiáš 33:6...je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokojbezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak jako...
Jeremiáš 33:16...dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žítbezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE...
Jeremiáš 46:27...z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočinebezpečí a nikdo ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku...
Jeremiáš 49:31... Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich velbloudi jim budou uloupeni, jejich...
Ezechiel 28:26...budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žítbezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými...
Ezechiel 30:9...na lodích, aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to...
Ezechiel 34:25...dravou zvěř, takže budou i na pustině bydletbezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory...
Ezechiel 34:27... země vydá úrodu a budou žít ve své vlastibezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, rozlámu...
Ezechiel 34:28...pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žítbezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich setba...
Ezechiel 38:8...budou vyvedeni z národů, budou všichni bydletbezpečí, když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a...
Ezechiel 38:11...vesnicemi, napadnu ty, kdo žijí v klidubezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány...
Ezechiel 38:14...V den, kdy bude můj lid Izrael bydletbezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své domoviny na...
Ezechiel 39:6...Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijíbezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že jsem Hospodin....
Ezechiel 39:26... jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žilibezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je navrátím z...
Ozeáš 2:20...a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinoutbezpečí. Zasnoubím si navěky, zasnoubím si právem a...
Micheáš 5:3...svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žítbezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské končiny...
Sofoniáš 2:15...strženy. To je to město hýření - hovělo sibezpečí a namlouvalo si: ", jen , a nikdo víc!" Jak je...
Sofoniáš 3:12...- ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou...
Sofoniáš 3:13...se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívatbezpečí a nikdo je nezděsí." Jásej, Dcero sionská!...
Zachariáš 9:12...propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes oznamuji: Všechno ti...
1. Tesalonickým 5:3...jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "MírBezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou...

Slova obsahující bezpečí: bezpečí (68) nebezpečí (4) ubezpečí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |