Beze

Hledám varianty 'beze' [ beze (17) bez (359) ]. Nalezeno 335 veršù.
Genesis 37:24...ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdnábez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle,...
Genesis 41:44...zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme...
Genesis 43:5... Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik...
Genesis 44:30...teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otcibez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi...
Genesis 44:34...bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by...
Exodus 12:5...a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz....
Exodus 19:13... Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen...
Exodus 20:7...by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý...
Exodus 21:11...trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmobez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí...
Exodus 21:28...maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a...
Exodus 22:9...osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno,...
Exodus 29:1...službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané...
Exodus 33:6...učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za...
Exodus 34:28...Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero,...
Leviticus 1:3...darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby...
Leviticus 1:10...z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany...
Leviticus 3:1...skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u...
Leviticus 3:6...oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina...
Leviticus 4:3...se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina...
Leviticus 4:23... jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před...
Leviticus 4:28... přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije...
Leviticus 4:32...za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije...
Leviticus 5:15... přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle...
Leviticus 5:18...se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj...
Leviticus 5:25... Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť...
Leviticus 9:2...k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak...
Leviticus 9:3... tele a beránka k zápalné oběti (oba ročníbez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli...
Leviticus 11:10...a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo velcí...
Leviticus 14:10...a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy...
Leviticus 22:19...dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by...
Leviticus 22:21... ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada....
Leviticus 23:12...Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy...
Leviticus 23:18... S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude...
Leviticus 24:16...jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu,...
Leviticus 26:43...si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají...
Numeri 5:13...nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s  bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti...
Numeri 6:14...svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady...
Numeri 10:7...ke svolání shromáždění budete troubit dlouzebez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi...
Numeri 19:2...Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo...
Numeri 27:17...i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův,...
Numeri 28:3...přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj...
Numeri 28:9..." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy...
Numeri 28:11...býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy...
Numeri 28:19...berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 28:31...moučné oběti, která k náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního...
Numeri 29:2...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:8...berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:13...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:17...12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:20...den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:23...den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:26...Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:29...den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:32...den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:36...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte...
Deuteronomium 5:11...by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak...
Deuteronomium 8:15...plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on ...
Deuteronomium 9:9...zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné...
Deuteronomium 9:18...tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste...
Deuteronomium 18:8...stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do...
Deuteronomium 23:21...smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k...
Deuteronomium 25:12...vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak  bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno...
Jozue 2:9...zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou!...
Jozue 2:19...domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma,...
Jozue 11:20...proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklatébez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V...
Soudců 17:6...synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl...
Soudců 18:1...vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se...
Soudců 19:1... kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita...
Soudců 20:17...z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých...
Soudců 21:25... každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy...
Růt 1:5...Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala samabez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském...
Růt 4:14...buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On vrátí do...
2. Samuel 1:22...byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejemBez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se...
2. Samuel 6:23...dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a...
2. Samuel 14:9...na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo...
2. Samuel 22:24...nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil...
1. Královská 2:9...při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš...
1. Královská 15:22...Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl...
1. Královská 22:17...Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí...
2. Královská 18:25...A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi...
1. Letopisů 12:34...zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37...
2. Letopisů 5:11...vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili),...
2. Letopisů 7:18...slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a...
2. Letopisů 15:3...ho opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona...
2. Letopisů 18:16...Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí...
Ezdráš 6:9...jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné...
Ezdráš 7:22...pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu...
Ester 1:8...za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, ...
Ester 4:11...s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře!...
Job 3:19... Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život...
Job 4:11...řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomíBez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne....
Job 4:20...snáze než mola, drceni bývají od rána do večeraBez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude...
Job 5:4...náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň...
Job 6:6...snad vůl, když krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z...
Job 7:6...zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly dnybez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je pouhý...
Job 8:11...Roste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva...
Job 10:21... být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé...
Job 11:2...mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým...
Job 11:4...‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou...
Job 11:15...ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy...
Job 12:24...o rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je...
Job 12:25...připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíleBez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce....
Job 15:3...se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a...
Job 16:13...Udělal si ze terč, zasypává deštěm střelBez milosti seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po...
Job 16:17... přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik ...
Job 21:9...mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodný...
Job 22:30... toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na...
Job 24:21...s neplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém...
Job 27:10...je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím...
Job 27:22... odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci....
Job 31:19...pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze...
Job 32:15... bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsoubez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál...
Job 32:19... duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k...
Job 34:20...i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý...
Job 34:24...se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích...
Job 35:3...totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i...
Job 40:8...zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem...
Job 41:17...bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak...
Job 41:25...Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným...
Žalmy 7:9...Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných,...
Žalmy 18:24...nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil...
Žalmy 30:13... oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím navěky! Pro...
Žalmy 32:2...Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé...
Žalmy 35:7...je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá jeBez důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu pro ...
Žalmy 35:19...mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo  bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí...
Žalmy 51:21...si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři...
Žalmy 64:5...krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohybez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se...
Žalmy 69:3... voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá!...
Žalmy 69:5... vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo  bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě!...
Žalmy 71:14... kdo usilují o neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé...
Žalmy 73:4...Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasenébez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami...
Žalmy 74:1... tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi,...
Žalmy 74:3...Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém...
Žalmy 77:3...vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého souženíbez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se...
Žalmy 88:13...tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám,...
Žalmy 107:40...muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak...
Žalmy 119:96...své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm...
Žalmy 143:6...ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než...
Přísloví 7:13...číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbábez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého...
Přísloví 10:19...lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk...
Přísloví 10:22...ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti,...
Přísloví 11:22... Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z...
Přísloví 14:4...pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rtyBez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou...
Přísloví 15:22...každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směrBez porady se plány hroutí, při množství rádců se však...
Přísloví 19:2...chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk...
Přísloví 19:4... Boháč přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo...
Přísloví 19:13...neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu...
Kazatel 2:25...však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh...
Kazatel 4:8...pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce,...
Píseň 4:7...koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalábez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z...
Píseň 8:8...by se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy ...
Izaiáš 1:30...jako dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho...
Izaiáš 6:11...troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene...
Izaiáš 9:6... Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho...
Izaiáš 14:19...každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako...
Izaiáš 18:4...mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v...
Izaiáš 22:3... v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchlibez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli...
Izaiáš 30:14...okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusybez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani...
Izaiáš 32:18...příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit...
Izaiáš 34:16...Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí...
Izaiáš 36:10...A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi...
Izaiáš 45:13...moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví...
Izaiáš 46:7...potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim, nezachrání je...
Izaiáš 50:10...a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na...
Izaiáš 52:3...Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodalibez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin:...
Izaiáš 54:14... Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí....
Izaiáš 55:1...peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně! Proč utrácíte peníze...
Izaiáš 59:10... Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky...
Izaiáš 63:13...získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když dobytek schází...
Izaiáš 64:11... držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se...
Jeremiáš 2:23... praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos...
Jeremiáš 2:24...po v čas říje zatouží, najde ji snadnobez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní...
Jeremiáš 4:23...hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se...
Jeremiáš 5:9...bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou...
Jeremiáš 5:29... nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou...
Jeremiáš 9:8... v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou...
Jeremiáš 12:13...nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trníbez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni...
Jeremiáš 14:3...pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s prázdnými vědry; zklamáni a...
Jeremiáš 15:13...či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste...
Jeremiáš 15:18...Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, ...
Jeremiáš 20:16... ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v...
Jeremiáš 21:7...po jejich životě. Ten je pobije ostřím mečebez milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď:...
Jeremiáš 22:6...vrcholek. Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každého v plné...
Jeremiáš 22:30...Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v životě nedařilo. Nikomu z...
Jeremiáš 30:11... i když ztrestám po právu a nenechám  bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí,...
Jeremiáš 32:43...‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu budou...
Jeremiáš 33:10...Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích...
Jeremiáš 33:12...praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech...
Jeremiáš 44:19...ty koláčky s jejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem...
Jeremiáš 46:5... jejich hrdinové sraženi, zoufale prchajíbez rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví Hospodin. Ani...
Jeremiáš 46:28... i když ztrestám po právu a nenechám  bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok...
Jeremiáš 49:12...hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při...
Jeremiáš 50:3...severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a...
Jeremiáš 51:37...šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak...
Jeremiáš 51:43... Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný...
Pláč 2:2...nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své...
Pláč 2:21... V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž...
Pláč 3:43... Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby...
Pláč 3:49...potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin...
Pláč 3:52...města! Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili  bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli ...
Ezechiel 14:23...nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 26:16...hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento...
Ezechiel 32:10...mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž...
Ezechiel 34:8... praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a...
Ezechiel 43:22... Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím...
Ezechiel 43:23... dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a berana bez vady. Položíš je před Hospodinem,...
Ezechiel 43:25...za hřích; také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za...
Ezechiel 45:18..."Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu...
Ezechiel 45:23...bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně...
Ezechiel 46:4...oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k...
Ezechiel 46:6...býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu...
Ezechiel 46:13...Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš...
Daniel 2:34...a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do...
Daniel 2:45...vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo,...
Daniel 8:25...postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a...
Ozeáš 3:4...s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu...
Ozeáš 4:6...proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i ...
Ozeáš 8:4...bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly...
Ozeáš 8:7...vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí,...
Ozeáš 9:14...- co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam...
Ozeáš 12:9...jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin,...
Amos 4:7...jeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se...
Amos 5:20...den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi...
Nahum 3:9...a vodu měly za hradby. Mocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané...
Nahum 3:11...řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácet a hledat skrýš před...
Abakuk 1:14...jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale všechny loví udicí, tahají čeřenem...
Abakuk 1:17...pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síťbez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na...
Sofoniáš 3:5... nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co...
Zachariáš 2:8...žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou...
Zachariáš 7:14...mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim...
Zachariáš 8:10...zástupů. Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu...
Zachariáš 9:11... smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes...
Zachariáš 10:2...přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zuboženíbez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci...
Zachariáš 11:5...na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva...
Matouš 9:36...k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská,...
Matouš 10:29...za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny...
Matouš 13:57...ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli...
Matouš 22:12... Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl...
Matouš 22:25...bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž...
Marek 6:4...pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve...
Marek 6:34...naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se ...
Marek 16:8...řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli...
Lukáš 1:33...nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla....
Lukáš 1:74... že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před...
Lukáš 2:43...a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně...
Lukáš 6:11...když to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V...
Lukáš 6:49...jako člověk, který postavil dům rovnou na zemibez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a...
Lukáš 22:35... znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec...
Jan 1:3...na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze nějbez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život...
Jan 3:34...Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou...
Jan 8:7...ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil...
Jan 15:5...zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho ovocebeze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně,...
Jan 15:25... co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli  bez příčiny.' přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od...
Jan 19:23...jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli si spolu:...
Skutky 2:7...je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví,...
Skutky 3:10...brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana...
Skutky 5:26...Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je...
Skutky 9:7...dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se...
Skutky 9:38... poslali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel,...
Skutky 10:20...řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolůbez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám."...
Skutky 10:29...neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se...
Skutky 10:31...modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat...
Skutky 11:12...posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s...
Skutky 16:37..."Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občanybez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat...
Skutky 20:31...a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď...
Skutky 22:25..."Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit...
Skutky 24:18...Židé z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně...
Skutky 25:17...se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešlibeze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu a...
Skutky 26:29... stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a...
Skutky 28:31...a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostíbez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili...
Římanům 3:28...tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem...
Římanům 4:6...člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž...
Římanům 7:8...skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou dychtivostBez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez...
Římanům 7:9...Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a ...
Římanům 10:14...uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl...
Římanům 12:9...potřebným, to dělá s radostí. Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte...
Římanům 14:1...ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale...
1. Korintským 1:17...totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano,...
1. Korintským 4:8...to nedostal? máte všechno, jste zbohatliBez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom...
1. Korintským 5:8... byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s...
1. Korintským 7:1...to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ...
1. Korintským 9:21...Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou...
1. Korintským 11:11...autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak...
1. Korintským 13:1...cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělůbez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych...
1. Korintským 13:2...všechno poznání a víru, že bych i hory přenášelbez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych...
1. Korintským 13:3... kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavilbez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá,...
1. Korintským 14:10...tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím,...
2. Korintským 5:13...pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli...
2. Korintským 5:21...žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm...
2. Korintským 10:12...se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebeBeze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se...
2. Korintským 12:3... A vím, že ten člověk - nevím, zda v těle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde slyšel...
Galatským 6:9...konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště...
Efeským 2:12...těle, nazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde...
Efeským 5:27... aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony....
Filipským 1:14...jistotu, takže teď káží Slovo mnohem smělejibeze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a...
Filipským 2:14... ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní...
Filipským 3:6...církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem, to teď pro...
Filipským 3:9...to za hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s...
Koloským 1:22...smrt, aby vás před sebou postavil svatébez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni...
1. Tesalonickým 2:17... ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratřibez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli...
1. Tesalonickým 3:13...vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho...
1. Tesalonickým 4:12... kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o...
1. Tesalonickým 5:23...a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten,...
1. Timoteus 2:8... chci, aby muži zvedali ruce ve svatostibez hněvu a dohadování. Pokud jde o ženy, se zdobí...
1. Timoteus 5:21...i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě. Na nikoho...
1. Timoteus 6:14...kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána...
Filemon 1:14...sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale...
Židům 4:15...v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou...
Židům 7:3...to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí,...
Židům 7:20...nás přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on...
Židům 9:7...jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchané...
Židům 9:18... Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání...
Židům 9:22... Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krvíbez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba...
Židům 10:28... na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest...
Židům 11:6...než byl vzat, měl pověst Božího oblíbencebez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k...
Židům 11:40...něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků,...
Židům 12:8...otec netrestá? Výchovou procházejí všichnibez byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když...
Židům 12:14... Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatostbez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo...
Židům 13:4... si všichni váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud....
Jakub 1:5...Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všembez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo...
Jakub 1:6...ke všem a bez výhrad! ale žádá ve vířebez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně...
Jakub 2:17...k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne:...
Jakub 2:18... druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty...
Jakub 2:20...a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham...
Jakub 2:26...je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. ...
1. Petr 1:19...ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa,...
1. Petr 3:1...z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a...
2. Petr 1:12...Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v...
2. Petr 2:17...v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma....
Juda 1:12...Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe,...
Juda 1:19...choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své...
Zjevení 4:8...měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očíBez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je...
Zjevení 14:5...Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem...

Slova obsahující beze: beze (17) bezedná (3) bezedné (2) bezednou (1) bezedných (1) bezek (2) bezeka (1) bezeku (2) bezelstně (2) bezelstných (2) bezesných (1) bezesporu (1) bezezbytku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |