Bezdětný

Hledám varianty 'bezdětný' [ bezdětný (8) bezdětní (4) bezdětná (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 15:2... Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď,...
Leviticus 20:20...svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to...
Leviticus 20:21...to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní. Zachovávejte všechna pravidla a zákony. Plňte...
Leviticus 22:13...dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce...
Numeri 3:4...pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před...
Soudců 13:3...anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodnábezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor,...
1. Samuel 1:2...a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do...
1. Samuel 15:33...to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před...
1. Letopisů 2:30...Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný. Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn...
1. Letopisů 2:32...bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný. Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci...
1. Letopisů 24:2... Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali...
Izaiáš 49:21...pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem přece bezdětná a neplodná, odstrčená a vyhnaná - kdo všechny...
Matouš 22:24..."Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru...
Marek 12:19... Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru...
Lukáš 20:28... Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru...
Lukáš 20:29... Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý...
Skutky 7:5...jemu a jeho semeni po něm. I když byl ještě bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |