Bezbožnému

Hledám varianty 'bezbožnému' [ bezbožnými (1) bezbožným (2) bezbožných (6) bezbožný (2) bezbožní (6) bezbožnému (1) bezbožného (1) bezbožné (3) ]. Nalezen 21 verš.
Job 8:13... kdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou mají naději, na pavučinu se spolehli...
Job 15:34... jako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných je neplodný, stany úplatkářů pohltí plameny....
Job 20:5...postaven, radost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho hrdost k nebi dosáhla...
Job 27:8...a ti, kdo napadají, jako zločinci! Copak  bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši?...
Job 34:30...uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co...
Job 36:13... zahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostíBezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají...
Žalmy 43:1... Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před lstivým a podlým...
Přísloví 11:9...vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich...
Izaiáš 9:16...nad jejich sirotky a vdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale...
Izaiáš 10:6...ruce je prchlivost! Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí...
Izaiáš 33:14...mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z...
Jeremiáš 23:11...moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví...
Římanům 4:5...místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť...
Římanům 5:6...svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo...
1. Timoteus 1:9... Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic...
2. Timoteus 3:2... urážliví, vzpurní k rodičům, nevděčníbezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní,...
1. Petr 4:18..."Je-li spravedlivý stěží spasen, co budebezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží...
2. Petr 2:5...ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele...
2. Petr 3:7...pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je...
Juda 1:15...všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem...
Juda 1:18...časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |