Bez

Hledám varianty 'bez' [ beze (17) bez (359) ]. Nalezeno 335 veršù.
Genesis 37:24...ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdnábez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle,...
Genesis 41:44...zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme...
Genesis 43:5... Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik...
Genesis 44:30...teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otcibez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi...
Genesis 44:34...bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by...
Exodus 12:5...a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz....
Exodus 19:13... Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen...
Exodus 20:7...by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý...
Exodus 21:11...trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmobez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí...
Exodus 21:28...maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a...
Exodus 22:9...osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno,...
Exodus 29:1...službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané...
Exodus 33:6...učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za...
Exodus 34:28...Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero,...
Leviticus 1:3...darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby...
Leviticus 1:10...z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany...
Leviticus 3:1...skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u...
Leviticus 3:6...oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina...
Leviticus 4:3...se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina...
Leviticus 4:23... jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před...
Leviticus 4:28... přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije...
Leviticus 4:32...za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije...
Leviticus 5:15... přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle...
Leviticus 5:18...se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj...
Leviticus 5:25... Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť...
Leviticus 9:2...k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak...
Leviticus 9:3... tele a beránka k zápalné oběti (oba ročníbez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli...
Leviticus 11:10...a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo velcí...
Leviticus 14:10...a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy...
Leviticus 22:19...dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by...
Leviticus 22:21... ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada....
Leviticus 23:12...Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy...
Leviticus 23:18... S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude...
Leviticus 24:16...jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu,...
Leviticus 26:43...si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají...
Numeri 5:13...nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s  bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti...
Numeri 6:14...svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady...
Numeri 10:7...ke svolání shromáždění budete troubit dlouzebez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi...
Numeri 19:2...Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo...
Numeri 27:17...i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův,...
Numeri 28:3...přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj...
Numeri 28:9..." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy...
Numeri 28:11...býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy...
Numeri 28:19...berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 28:31...moučné oběti, která k náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního...
Numeri 29:2...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:8...berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:13...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:17...12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:20...den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:23...den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:26...Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:29...den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:32...den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte...
Numeri 29:36...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte...
Deuteronomium 5:11...by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak...
Deuteronomium 8:15...plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on ...
Deuteronomium 9:9...zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné...
Deuteronomium 9:18...tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste...
Deuteronomium 18:8...stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do...
Deuteronomium 23:21...smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k...
Deuteronomium 25:12...vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak  bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno...
Jozue 2:9...zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou!...
Jozue 2:19...domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma,...
Jozue 11:20...proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklatébez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V...
Soudců 17:6...synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl...
Soudců 18:1...vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se...
Soudců 19:1... kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita...
Soudců 20:17...z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých...
Soudců 21:25... každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy...
Růt 1:5...Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala samabez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském...
Růt 4:14...buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On vrátí do...
2. Samuel 1:22...byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejemBez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se...
2. Samuel 6:23...dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a...
2. Samuel 14:9...na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo...
2. Samuel 22:24...nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil...
1. Královská 2:9...při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš...
1. Královská 15:22...Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl...
1. Královská 22:17...Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí...
2. Královská 18:25...A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi...
1. Letopisů 12:34...zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37...
2. Letopisů 5:11...vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili),...
2. Letopisů 7:18...slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a...
2. Letopisů 15:3...ho opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona...
2. Letopisů 18:16...Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí...
Ezdráš 6:9...jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné...
Ezdráš 7:22...pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu...
Ester 1:8...za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, ...
Ester 4:11...s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře!...
Job 3:19... Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život...
Job 4:11...řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomíBez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne....
Job 4:20...snáze než mola, drceni bývají od rána do večeraBez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude...
Job 5:4...náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň...
Job 6:6...snad vůl, když krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z...
Job 7:6...zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly dnybez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je pouhý...
Job 8:11...Roste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva...
Job 10:21... být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé...
Job 11:2...mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým...
Job 11:4...‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou...
Job 11:15...ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy...
Job 12:24...o rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je...
Job 12:25...připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíleBez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce....
Job 15:3...se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ zbožnost a...
Job 16:13...Udělal si ze terč, zasypává deštěm střelBez milosti seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po...
Job 16:17... přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik ...
Job 21:9...mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodný...
Job 22:30... toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na...
Job 24:21...s neplodnou, která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém...
Job 27:10...je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím...
Job 27:22... odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci....
Job 31:19...pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze...
Job 32:15... bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsoubez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál...
Job 32:19... duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k...
Job 34:20...i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý...
Job 34:24...se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích...
Job 35:3...totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i...
Job 40:8...zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem...
Job 41:17...bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak...
Job 41:25...Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným...
Žalmy 7:9...Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných,...
Žalmy 18:24...nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil...
Žalmy 30:13... oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím navěky! Pro...
Žalmy 32:2...Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé...
Žalmy 35:7...je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá jeBez důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu pro ...
Žalmy 35:19...mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo  bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí...
Žalmy 51:21...si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři...
Žalmy 64:5...krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohybez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se...
Žalmy 69:3... voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá!...
Žalmy 69:5... vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo  bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě!...
Žalmy 71:14... kdo usilují o neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé...
Žalmy 73:4...Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasenébez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami...
Žalmy 74:1... tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi,...
Žalmy 74:3...Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém...
Žalmy 77:3...vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého souženíbez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se...
Žalmy 88:13...tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám,...
Žalmy 107:40...muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak...
Žalmy 119:96...své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm...
Žalmy 143:6...ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než...
Přísloví 7:13...číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbábez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého...
Přísloví 10:19...lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk...
Přísloví 10:22...ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti,...
Přísloví 11:22... Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z...
Přísloví 14:4...pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rtyBez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou...
Přísloví 15:22...každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směrBez porady se plány hroutí, při množství rádců se však...
Přísloví 19:2...chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk...
Přísloví 19:4... Boháč přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo...
Přísloví 19:13...neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu...
Kazatel 2:25...však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh...
Kazatel 4:8...pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce,...
Píseň 4:7...koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalábez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z...
Píseň 8:8...by se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy ...
Izaiáš 1:30...jako dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho...
Izaiáš 6:11...troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene...
Izaiáš 9:6... Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho...
Izaiáš 14:19...každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako...
Izaiáš 18:4...mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v...
Izaiáš 22:3... v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchlibez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli...
Izaiáš 30:14...okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusybez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani...
Izaiáš 32:18...příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit...
Izaiáš 34:16...Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí...
Izaiáš 36:10...A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi...
Izaiáš 45:13...moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví...
Izaiáš 46:7...potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim, nezachrání je...
Izaiáš 50:10...a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na...
Izaiáš 52:3...Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodalibez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin:...
Izaiáš 54:14... Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí....
Izaiáš 55:1...peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně! Proč utrácíte peníze...
Izaiáš 59:10... Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky...
Izaiáš 63:13...získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když dobytek schází...
Izaiáš 64:11... držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se...
Jeremiáš 2:23... praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos...
Jeremiáš 2:24...po v čas říje zatouží, najde ji snadnobez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní...
Jeremiáš 4:23...hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se...
Jeremiáš 5:9...bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou...
Jeremiáš 5:29... nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou...
Jeremiáš 9:8... v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou...
Jeremiáš 12:13...nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trníbez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni...
Jeremiáš 14:3...pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s prázdnými vědry; zklamáni a...
Jeremiáš 15:13...či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste...
Jeremiáš 15:18...Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, ...
Jeremiáš 20:16... ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v...
Jeremiáš 21:7...po jejich životě. Ten je pobije ostřím mečebez milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď:...
Jeremiáš 22:6...vrcholek. Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každého v plné...
Jeremiáš 22:30...Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v životě nedařilo. Nikomu z...
Jeremiáš 30:11... i když ztrestám po právu a nenechám  bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí,...
Jeremiáš 32:43...‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu budou...
Jeremiáš 33:10...Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích...
Jeremiáš 33:12...praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech...
Jeremiáš 44:19...ty koláčky s jejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem...
Jeremiáš 46:5... jejich hrdinové sraženi, zoufale prchajíbez rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví Hospodin. Ani...
Jeremiáš 46:28... i když ztrestám po právu a nenechám  bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok...
Jeremiáš 49:12...hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při...
Jeremiáš 50:3...severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a...
Jeremiáš 51:37...šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak...
Jeremiáš 51:43... Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný...
Pláč 2:2...nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své...
Pláč 2:21... V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž...
Pláč 3:43... Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby...
Pláč 3:49...potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin...
Pláč 3:52...města! Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili  bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli ...
Ezechiel 14:23...nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 26:16...hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento...
Ezechiel 32:10...mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž...
Ezechiel 34:8... praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a...
Ezechiel 43:22... Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím...
Ezechiel 43:23... dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a berana bez vady. Položíš je před Hospodinem,...
Ezechiel 43:25...za hřích; také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za...
Ezechiel 45:18..."Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu...
Ezechiel 45:23...bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně...
Ezechiel 46:4...oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k...
Ezechiel 46:6...býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu...
Ezechiel 46:13...Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš...
Daniel 2:34...a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do...
Daniel 2:45...vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo,...
Daniel 8:25...postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a...
Ozeáš 3:4...s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu...
Ozeáš 4:6...proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i ...
Ozeáš 8:4...bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly...
Ozeáš 8:7...vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí,...
Ozeáš 9:14...- co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam...
Ozeáš 12:9...jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin,...
Amos 4:7...jeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se...
Amos 5:20...den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi...
Nahum 3:9...a vodu měly za hradby. Mocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané...
Nahum 3:11...řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácet a hledat skrýš před...
Abakuk 1:14...jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale všechny loví udicí, tahají čeřenem...
Abakuk 1:17...pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síťbez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na...
Sofoniáš 3:5... nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co...
Zachariáš 2:8...žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou...
Zachariáš 7:14...mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim...
Zachariáš 8:10...zástupů. Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu...
Zachariáš 9:11... smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes...
Zachariáš 10:2...přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zuboženíbez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci...
Zachariáš 11:5...na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva...
Matouš 9:36...k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská,...
Matouš 10:29...za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny...
Matouš 13:57...ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli...
Matouš 22:12... Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl...
Matouš 22:25...bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž...
Marek 6:4...pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve...
Marek 6:34...naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se ...
Marek 16:8...řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli...
Lukáš 1:33...nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla....
Lukáš 1:74... že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před...
Lukáš 2:43...a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně...
Lukáš 6:11...když to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V...
Lukáš 6:49...jako člověk, který postavil dům rovnou na zemibez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a...
Lukáš 22:35... znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec...
Jan 1:3...na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze nějbez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život...
Jan 3:34...Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou...
Jan 8:7...ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil...
Jan 15:5...zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho ovocebeze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně,...
Jan 15:25... co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli  bez příčiny.' přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od...
Jan 19:23...jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli si spolu:...
Skutky 2:7...je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví,...
Skutky 3:10...brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana...
Skutky 5:26...Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je...
Skutky 9:7...dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se...
Skutky 9:38... poslali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel,...
Skutky 10:20...řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolůbez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám."...
Skutky 10:29...neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se...
Skutky 10:31...modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat...
Skutky 11:12...posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s...
Skutky 16:37..."Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občanybez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat...
Skutky 20:31...a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď...
Skutky 22:25..."Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit...
Skutky 24:18...Židé z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně...
Skutky 25:17...se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešlibeze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu a...
Skutky 26:29... stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a...
Skutky 28:31...a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostíbez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili...
Římanům 3:28...tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem...
Římanům 4:6...člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž...
Římanům 7:8...skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou dychtivostBez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez...
Římanům 7:9...Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a ...
Římanům 10:14...uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl...
Římanům 12:9...potřebným, to dělá s radostí. Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte...
Římanům 14:1...ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale...
1. Korintským 1:17...totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano,...
1. Korintským 4:8...to nedostal? máte všechno, jste zbohatliBez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom...
1. Korintským 5:8... byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s...
1. Korintským 7:1...to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ...
1. Korintským 9:21...Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou...
1. Korintským 11:11...autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak...
1. Korintským 13:1...cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělůbez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych...
1. Korintským 13:2...všechno poznání a víru, že bych i hory přenášelbez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych...
1. Korintským 13:3... kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavilbez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá,...
1. Korintským 14:10...tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím,...
2. Korintským 5:13...pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli...
2. Korintským 5:21...žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm...
2. Korintským 10:12...se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebeBeze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se...
2. Korintským 12:3... A vím, že ten člověk - nevím, zda v těle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde slyšel...
Galatským 6:9...konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště...
Efeským 2:12...těle, nazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde...
Efeským 5:27... aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony....
Filipským 1:14...jistotu, takže teď káží Slovo mnohem smělejibeze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a...
Filipským 2:14... ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní...
Filipským 3:6...církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem, to teď pro...
Filipským 3:9...to za hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s...
Koloským 1:22...smrt, aby vás před sebou postavil svatébez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni...
1. Tesalonickým 2:17... ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratřibez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli...
1. Tesalonickým 3:13...vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho...
1. Tesalonickým 4:12... kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o...
1. Tesalonickým 5:23...a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten,...
1. Timoteus 2:8... chci, aby muži zvedali ruce ve svatostibez hněvu a dohadování. Pokud jde o ženy, se zdobí...
1. Timoteus 5:21...i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě. Na nikoho...
1. Timoteus 6:14...kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána...
Filemon 1:14...sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale...
Židům 4:15...v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou...
Židům 7:3...to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí,...
Židům 7:20...nás přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on...
Židům 9:7...jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchané...
Židům 9:18... Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání...
Židům 9:22... Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krvíbez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba...
Židům 10:28... na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest...
Židům 11:6...než byl vzat, měl pověst Božího oblíbencebez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k...
Židům 11:40...něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků,...
Židům 12:8...otec netrestá? Výchovou procházejí všichnibez byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když...
Židům 12:14... Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatostbez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo...
Židům 13:4... si všichni váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud....
Jakub 1:5...Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všembez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo...
Jakub 1:6...ke všem a bez výhrad! ale žádá ve vířebez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně...
Jakub 2:17...k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne:...
Jakub 2:18... druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty...
Jakub 2:20...a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham...
Jakub 2:26...je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. ...
1. Petr 1:19...ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa,...
1. Petr 3:1...z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a...
2. Petr 1:12...Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v...
2. Petr 2:17...v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma....
Juda 1:12...Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe,...
Juda 1:19...choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své...
Zjevení 4:8...měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očíBez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je...
Zjevení 14:5...Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem...

Slova obsahující bez: bez (359) bezbožné (3) bezbožně (1) bezbožného (1) bezbožnému (1) bezbožní (6) bezbožníci (1) bezbožník (5) bezbožníka (1) bezbožníků (1) bezbožníkům (1) bezbožnost (2) bezbožnosti (3) bezbožný (2) bezbožných (6) bezbožným (2) bezbožnými (1) bezbranné (2) bezbranný (2) bezbřehé (1) bezcenná (1) bezcenným (1) bezcitné (1) bezcitní (2) bezdětná (5) bezdětní (4) bezdětnosti (1) bezdětný (8) bezdomovcům (1) bezdůvodná (1) bezdůvodně (5) bezdůvodných (1) beze (17) bezedná (3) bezedné (2) bezednou (1) bezedných (1) bezek (2) bezeka (1) bezeku (2) bezelstně (2) bezelstných (2) bezesných (1) bezesporu (1) bezezbytku (1) bezhlavost (1) bezhlavosti (1) bezmezná (1) bezmeznou (1) bezmoci (1) bezmocného (1) bezmocní (3) bezmocný (4) bezmocných (1) bezmračné (1) bezodkladně (8) bezostyšně (1) bezpečí (68) bezpečná (1) bezpečné (3) bezpečně (7) bezpečnější (1) bezpečnou (1) bezpečný (1) bezplatně (2) bezpočet (6) bezpočtu (7) bezpochyby (1) bezpráví (30) bezprávím (2) bezradní (1) bezradný (2) bezradnými (1) bezruký (1) bezstarostné (2) bezstarostně (2) bezstarostný (2) beztak (1) beztrestně (1) beztrestní (1) bezúhonné (3) bezúhonně (6) bezúhonného (1) bezúhonní (5) bezúhonnost (1) bezúhonnosti (3) bezúhonný (10) bezúhonných (2) bezuzdní (1) bezvěrce (1) bezvládné (1) bezvládně (1) bezvýhradné (2) bezvýhradně (1) bezvýchodná (1) bezvýznamnější (1) bezvýznamný (1) bezvýznamným (1) líbezná (7) líbezně (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |