Bereš

Hledám varianty 'bereš' [ brát (10) brány (144) bránu (29) bráno (1) bráni (1) brána (38) brán (3) brali (4) bral (8) beru (3) berte (7) berou (6) berme (1) berete (1) bereš (5) bere (16) ber (2) ]. Nalezeno 247 veršù.
Genesis 6:2...synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si...
Genesis 19:14...tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť...
Genesis 22:17...a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání...
Genesis 23:10...Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti...
Genesis 23:18...očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru...
Genesis 27:13...na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen ...
Genesis 28:17...nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl...
Genesis 34:9... Spřízněte se s námi - dávejte nám své dceryberte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země...
Genesis 34:16... obřezat. Pak vám budeme dávat své dcerybrát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid....
Genesis 34:21.... Hle, země je přece dost prostorná i pro berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim....
Genesis 34:24... bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházelibrány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a...
Exodus 9:20...utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek...
Exodus 10:26...s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než...
Exodus 12:48...celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj...
Exodus 27:16...se třemi sloupy a třemi patkami z druhé stranyBránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 32:27...si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a...
Exodus 33:7...Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od...
Exodus 35:17...nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich...
Exodus 38:15...třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze...
Exodus 38:18...stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 38:31...k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem...
Exodus 39:40...zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě...
Exodus 40:33...a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy...
Numeri 4:26...setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich...
Numeri 18:2...se svými syny sloužit před Stanem svědectvíber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého...
Deuteronomium 6:9...na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s...
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a...
Deuteronomium 22:15...důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru...
Deuteronomium 25:7...vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit...
Jozue 2:5...odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je...
Jozue 2:7...Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili městobrána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k...
Jozue 6:26...prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se...
Jozue 7:5...pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil...
Jozue 8:29...sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je...
Jozue 20:4...z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak...
Soudců 3:6... Emorejců, Perizejců, Hivejců a JebusejcůBrali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich...
Soudců 9:35...Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je...
Soudců 9:44...svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v...
Soudců 16:3...půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si...
Soudců 18:16...set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo státbrány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř....
Soudců 18:17... Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stálbrány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do...
Růt 4:10...jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid,...
1. Samuel 1:8..."Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?"...
1. Samuel 2:8...povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim...
1. Samuel 4:18...truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký....
1. Samuel 8:3...však po cestách svého otce. Šlo jim o ziskbrali úplatky a překrucovali právo. Všichni stařešinové...
1. Samuel 9:18...řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím...
1. Samuel 14:32...byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořistbrali ovce, dobytek i telata, na místě je poráželi a jedli...
1. Samuel 15:33...si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A...
1. Samuel 16:23...potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe,...
1. Samuel 21:14...předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to...
2. Samuel 3:27...Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do...
2. Samuel 10:8... Amonci vyrazili a sešikovali se k bojibrány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky...
2. Samuel 14:14...rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec...
2. Samuel 15:2...ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou...
2. Samuel 16:23... bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel...
2. Samuel 18:24...vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka, rozhlédla se a spatřila osamělého...
2. Samuel 19:1...byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj!...
2. Samuel 19:9...od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v...
2. Samuel 23:7...takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových...
2. Samuel 23:15...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského...
2. Samuel 23:16...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl...
1. Královská 14:10...do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve...
1. Královská 16:34...a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. ...
1. Královská 22:10...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Královská 5:7...své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím...
2. Královská 5:26...řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a...
2. Královská 7:3...oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 9:31...si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?"...
2. Královská 10:8..."Přinesli hlavy královských synů." "Složte jebrány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl....
2. Královská 11:6...hlídat u královského paláce, další třetinabrány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet...
2. Královská 12:10...víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do ...
2. Královská 14:13... odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Královská 15:35...pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co...
2. Královská 23:8... Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města,...
1. Letopisů 9:18...vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů...
1. Letopisů 11:17...bych se mohl napít vody z betlémské studnybrány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora...
1. Letopisů 11:18...tábora a navážila vodu z betlémské studnybrány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl...
1. Letopisů 16:42...nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stálibrány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také...
1. Letopisů 19:9...Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali...
1. Letopisů 22:3...spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového...
1. Letopisů 26:13...podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn,...
1. Letopisů 26:14...rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce...
1. Letopisů 26:15...Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si...
1. Letopisů 26:16...sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle...
2. Letopisů 8:14...pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od...
2. Letopisů 18:9...trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš,...
2. Letopisů 23:5... další třetina u královského paláce a dalšíBrány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích...
2. Letopisů 24:8...pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali...
2. Letopisů 25:23... odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských...
2. Letopisů 27:3...i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě...
2. Letopisů 31:14...svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté...
2. Letopisů 32:6... Shromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se...
2. Letopisů 33:14...Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech...
2. Letopisů 35:15...Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité...
Nehemiáš 1:3...bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořenybrány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a...
Nehemiáš 2:3...němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil...
Nehemiáš 2:8...lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde...
Nehemiáš 2:13...Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem prohlížel pobořené jeruzalémské hradby a...
Nehemiáš 2:17...na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby,...
Nehemiáš 3:1...bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k...
Nehemiáš 3:3...z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili...
Nehemiáš 3:6...šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn...
Nehemiáš 3:13... správce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji...
Nehemiáš 3:14...na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu...
Nehemiáš 3:15... osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu...
Nehemiáš 3:28...velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu...
Nehemiáš 3:29...Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn...
Nehemiáš 6:1...jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali...
Nehemiáš 7:3...než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti,...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému,...
Nehemiáš 8:16...chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lidbrány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a...
Nehemiáš 12:39...Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel...
Nehemiáš 13:22...jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj,...
Nehemiáš 13:23...mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti...
Job 14:19...kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy odchází,...
Job 24:3...ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se chudí...
Job 34:6...Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je...
Job 38:17... prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty? Pochopils zemské...
Job 41:22...střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře,...
Žalmy 24:7...tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 24:9...a silný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvednětebrány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde...
Žalmy 50:16...odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za...
Žalmy 76:13...okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního...
Žalmy 87:2...Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky....
Žalmy 94:21...proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však...
Žalmy 107:16... za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali...
Žalmy 113:7...zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi...
Žalmy 118:19...potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík!...
Žalmy 118:20... jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi ...
Žalmy 141:3...zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav strážbránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit...
Přísloví 1:21...nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí,...
Přísloví 8:10... jasné jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato....
Přísloví 17:28...umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o...
Přísloví 31:19... její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou...
Izaiáš 3:26... Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš...
Izaiáš 14:31...hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílejbráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy!...
Izaiáš 22:7...svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolíbrány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany!...
Izaiáš 24:12...do vyhnanství. Z města zůstaly pusté troskybrána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi...
Izaiáš 26:2...je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti....
Izaiáš 28:6...lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení,...
Izaiáš 41:13... Neboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který  bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!"...
Izaiáš 44:12... aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy...
Izaiáš 45:1...a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a...
Izaiáš 45:2...před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné...
Izaiáš 51:22...Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hleberu ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého...
Izaiáš 54:12...ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny...
Izaiáš 60:11...bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani...
Izaiáš 60:18...území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti...
Jeremiáš 7:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte...
Jeremiáš 17:19...Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové...
Jeremiáš 22:19...jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z...
Jeremiáš 26:10... Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu...
Jeremiáš 29:6...v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plodyBerte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny...
Jeremiáš 31:40...pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město...
Jeremiáš 36:10...nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z...
Jeremiáš 37:13...dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna...
Jeremiáš 38:4...králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu...
Jeremiáš 51:58... jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly...
Pláč 1:4...cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají...
Pláč 2:9... Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společněBrány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory....
Pláč 3:21... duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova láska nepomíjí,...
Ezechiel 8:3... přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící...
Ezechiel 8:5..." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá...
Ezechiel 8:14... které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy...
Ezechiel 9:2...přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou...
Ezechiel 10:19...a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi....
Ezechiel 11:1... Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ....
Ezechiel 16:32...zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům...
Ezechiel 22:12...a bratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otceBerou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev. Bereš...
Ezechiel 24:5... krásná plecka. Naplň ho nejlepšími porcemiber nejvybranější jehněčí. Naskládej pod něj polena a pak...
Ezechiel 26:2... protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohóbrána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu...
Ezechiel 38:11...- vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradbybrány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit,...
Ezechiel 40:7... Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:8...straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné....
Ezechiel 40:9...pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé...
Ezechiel 40:10...na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři...
Ezechiel 40:11...straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů...
Ezechiel 40:13...jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k...
Ezechiel 40:15...průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků...
Ezechiel 40:16...straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:19...dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ;...
Ezechiel 40:20...nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé...
Ezechiel 40:23...protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do...
Ezechiel 40:24... Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:25...a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty...
Ezechiel 40:27... I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k...
Ezechiel 40:28...uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako předchozí brány. Také její...
Ezechiel 40:29...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:32... vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její...
Ezechiel 40:33...síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly...
Ezechiel 40:40...odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé...
Ezechiel 40:44... Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna...
Ezechiel 40:48...po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silnéBrána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé...
Ezechiel 44:2...svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se...
Ezechiel 44:3... aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl...
Ezechiel 45:19... čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho...
Ezechiel 46:1...a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená...
Ezechiel 46:2...sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích...
Ezechiel 46:3...země se bude o sobotách a novoluních u vchodu  brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce...
Ezechiel 46:8...hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o...
Ezechiel 46:12...zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak...
Ezechiel 46:18...pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z...
Ezechiel 46:19...vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A...
Ezechiel 48:31...straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova,...
Ezechiel 48:32... Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na...
Ezechiel 48:33... Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána Zabulonova...
Ezechiel 48:34... Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. ...
Amos 5:12...vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujeteberete úplatek, ubohé v bráně krátíte na právech. Rozumný...
Abdiáš 1:13...se tolik v den soužení! Nevcházej do brány mého lidu v den jejich pohromy! Nekochej se jeho...
Micheáš 2:4...- můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám...
Micheáš 7:3... Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a všichni kují...
Nahum 2:10..."Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočíBerte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v...
Nahum 3:13...Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženyBrány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé...
Sofoniáš 1:10...lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od...
Zachariáš 11:1...budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte,...
Zachariáš 14:10...nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od...
Zachariáš 14:21...zástupů. Všichni obětující budou přicházetbrát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu...
Matouš 7:13...i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí....
Matouš 7:14...cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází....
Matouš 16:18...že jsi Petr a na skále postavím svou církevbrány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského...
Matouš 26:52...řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce,...
Marek 4:15...tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satanbere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje...
Marek 10:16...jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a žehnal jim. Když se...
Marek 16:18...démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to...
Lukáš 6:29...bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí,...
Lukáš 6:30... Každému, kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak,...
Lukáš 8:12...jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábelbere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti...
Lukáš 9:23...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebebere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si...
Lukáš 16:18...a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk,...
Jan 5:2...vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět...
Jan 12:6...pokladnu a z toho, co se do dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu mast...
Skutky 3:2...ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco...
Skutky 3:10...Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli...
Skutky 9:24...zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvědělBrány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a...
Skutky 12:13...mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala...
Skutky 12:14...poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před...
Římanům 12:16...se s radujícími, plačte s plačícímiBerte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte...
1. Korintským 4:13...když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to...
2. Korintským 11:8...se vy dostali výš. Jiné církve jsem odíralbral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když...
2. Korintským 13:2... když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho...
Židům 13:7...Boží slovo; všímejte si výsledku jejich životaberte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž...
Zjevení 21:13...jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu...
Zjevení 21:15... měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho...
Zjevení 21:25...a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude....

Slova obsahující bereš: bereš (5) nabereš (1) nevybereš (2) odebereš (1) vybereš (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |