Beranů

Hledám varianty 'beranů' [ berany (20) beranům (6) beranů (29) beranu (6) beranovi (2) berani (5) beranem (4) beranech (1) berana (60) beran (17) ]. Nalezeny 143 verše.
Genesis 15:9...mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta...
Genesis 22:13..." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal...
Genesis 31:10...páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a...
Genesis 31:12...jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a...
Genesis 31:38...dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratilyBerany z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem...
Genesis 32:15...bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10...
Exodus 29:1...službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky...
Exodus 29:3...je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu...
Exodus 29:15... Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana...
Exodus 29:16...a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavuBerana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze...
Exodus 29:17...krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a...
Exodus 29:18...a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť...
Exodus 29:19... ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana...
Exodus 29:20...a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavuBerana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček...
Exodus 29:22...a s ním i jeho synové a jejich roucha. Potomberana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající...
Exodus 29:26...před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je...
Exodus 29:27...posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdáváberana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho...
Exodus 29:31...setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě....
Exodus 29:32...u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti,...
Exodus 34:19...samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem;...
Leviticus 5:15... pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno...
Leviticus 5:16...ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 5:18...provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz...
Leviticus 5:25...majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako...
Leviticus 8:2... olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke...
Leviticus 8:18... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili...
Leviticus 8:20...zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krvíBerana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem...
Leviticus 8:21...vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící...
Leviticus 8:22...Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili...
Leviticus 8:29...je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podílberana pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom...
Leviticus 9:2...Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hříchberana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před...
Leviticus 9:4...zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býkaberana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem...
Leviticus 9:18...vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býkaberana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev,...
Leviticus 9:19...oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, ledviny a...
Leviticus 16:3...do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici...
Leviticus 16:5...Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za...
Leviticus 19:21...vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodněníberana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před...
Leviticus 19:22...svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad...
Leviticus 22:23...Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako...
Leviticus 23:18...beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými...
Numeri 5:8...odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech...
Numeri 6:14...ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného...
Numeri 6:17...nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběťBerana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s...
Numeri 6:19...do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek...
Numeri 7:15...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:21...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:27...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:33...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:39...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:45...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:51...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:57...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:63...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:69...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:75...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:81...šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To...
Numeri 7:87...oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů....
Numeri 7:88... Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k...
Numeri 15:6...beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané...
Numeri 15:11... Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli...
Numeri 23:1...tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s...
Numeri 23:2... a obětoval s Balaámem na každém oltáři býkaberana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti,...
Numeri 23:4...sedm oltářů a na každém jsem obětoval býkaberana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom...
Numeri 23:14...postavil sedm oltářů a na každém obětoval býkaberana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné...
Numeri 23:29...tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na...
Numeri 23:30...Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býkaberana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli...
Numeri 28:11...zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť...
Numeri 28:12...olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť...
Numeri 28:14...úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při...
Numeri 28:19...k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady....
Numeri 28:20...tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině...
Numeri 28:27...oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 28:28...efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině...
Numeri 29:2...Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k...
Numeri 29:3...tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků...
Numeri 29:8...Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady....
Numeri 29:9...desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině...
Numeri 29:13...Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou...
Numeri 29:14...býčků, dvě desetiny na každého z těch dvou beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině...
Numeri 29:17...a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:18...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:20...oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:21...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:23...oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:24...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:26...oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:27...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:29...oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:30...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:32...oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům...
Numeri 29:33...a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkůmberanům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Numeri 29:36...Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku,...
Numeri 29:37...a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčkuberanu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby...
Deuteronomium 17:1... Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro...
Deuteronomium 32:14...i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytilberany i kozly z Bášanu, pšeničnou moukou nejvybranější; i...
2. Královská 3:4...izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti...
1. Letopisů 15:26...pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako...
1. Letopisů 29:21...Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými...
2. Letopisů 13:9...zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich...
2. Letopisů 17:11...ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V...
2. Letopisů 29:21...Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů...
2. Letopisů 29:22...jejich krev a kropili s oltář. Když poráželi berany, kropili oltář jejich krví, a když poráželi jehňata,...
2. Letopisů 29:32...zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu....
Ezdráš 6:9... Cokoli dalšího bude potřeba - býčciberani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice,...
Ezdráš 6:17...Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo...
Ezdráš 7:17... Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčkyberany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ...
Ezdráš 8:35...zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše...
Ezdráš 10:19...ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš...
Job 42:8...Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe...
Žalmy 66:15...soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmenýchberany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť...
Izaiáš 60:7...se k tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své...
Jeremiáš 25:34...Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda...
Jeremiáš 50:8...z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti...
Ezechiel 27:21...jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozlyberany. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé...
Ezechiel 34:17...soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozlyberany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To...
Ezechiel 39:18...hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasených v Bášanu. Na obětní...
Ezechiel 43:23...očišťování, přivedeš mladého býčka bez vadyberana bez vady. Položíš je před Hospodinem, kněží je...
Ezechiel 43:25...kozla za hřích; také se obětuje býkberan, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat...
Ezechiel 45:23...slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho...
Ezechiel 45:24...hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býkuberanu efu mouky a ke každé efě přidá hin oleje. Totéž bude...
Ezechiel 46:4...jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu...
Ezechiel 46:5... všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidáberanu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke...
Ezechiel 46:6...přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky...
Ezechiel 46:7...oběť přidá efu mouky k býčku a efu moukyberanu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě...
Ezechiel 46:11...bude přidávat efa mouky k býčku a efa moukyberanu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se...
Daniel 8:3...jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl...
Daniel 8:4...druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře...
Daniel 8:6...dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti...
Daniel 8:7... zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy....
Daniel 8:20...platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten...
Micheáš 6:7...telaty? Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého...

Slova obsahující beranů: beranů (29) beranům (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |